Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració amb el Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Palma, 18 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una banda, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts d'aquesta universitat.

I de l'altra banda,

el senyor Pere Riudavets i Fayas, President del Fons Menorquí de Cooperació i Batlle del Migjorn Gran;

el senyor Vicent Serra Ferrer, President del Fons Pitiús de Cooperació i Director General de Sanitat i Benestar Social del Consell d'Eivissa i Formentera;

i el senyor Bernardí Coll i Martorell, President del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i Batlle de Mancor de la Vall.

Totes les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

1. Que el Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació i el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, com a entitats que tenen per objecte coordinar les ajudes de les administracions públiques i les entitats privades de Menorca, Eivissa i Formentera i Mallorca respectivament, consideren important la realització d'activitats conjuntes amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).

2. Que la UIB, institució dedicada al servei públic de l'educació superior i la recerca, dedica el 0,7% dels recursos propis a activitats de cooperació al desenvolupament, compromís que és recollit en el seu pla estratègic.

3. Que la coordinació d'actuacions entre els diversos agents de la cooperació al desenvolupament i el foment d'activitats conjuntes entre aquests agents forma part dels objectius de les universitats espanyoles en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, tal com figura al document "Estrategia de cooperación universitaria al desarrollo" (aprovat a la reunió plenària del Comitè Espanyol Universitari de Relacions Internacionals ¿CEURI¿ en data de 3 de març de 2000 i adoptat per la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles ¿CRUE).

4. Que la UIB és sòcia del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i té un conveni de col·laboració amb el Fons Menorquí de Cooperació. I considera important la col·laboració entre les diverses entitats i associacions que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament a les Illes Balears.

Per tot això,

ACORDEN

Primer. Tipus i àrees de cooperació

1. La Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB) es mantindrà com a sòcia del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i es farà sòcia del Fons Pitiús i del Fons Menorquí.

2. L'aportació de la UIB, com a soci dels Fons, es traduirà en la participació en projectes i activitats conjunts. Aquests projectes i activitats es determinaran per acord de les parts i es traduiran en els corresponents protocols específics annexos a aquest conveni marc.

3. El Fons Menorquí, el Fons Pitiús i el Fons Mallorquí es comprometen a posar a disposició de la UIB els fons documental de què disposen i l'experiència de treball en el camp de la cooperació, per a tasques d'investigació, formació o estudi que la UIB dugui endavant. Igualment la UIB es compromet a posar a l'abast dels tres Fons el seu fons documental i la seva experiència en el camp de la cooperació.

4. El Fons Menorquí, el Fons Pitiús i el Fons Mallorquí facilitaran que l'alumnat de la UIB pugui realitzar activitats de voluntariat i pràctiques de diversos tipus en els projectes de cooperació propis.

5. La UIB posa a disposició del Fons Menorquí, el Fons Pitiús i el Fons Mallorquí les infraestructures de què disposa en cada una de les illes, per tal que s'hi puguin fer activitats relacionades amb el treball que aquests fons desenvolupen.

Segona. Projectes específics

Per cada projecte o activitat específica s'haurà de desenvolupar un protocol. Els protocols inclouran la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció.

2. Els noms de les persones responsables i de les que hi participen per part de cada institució.

3. La durada.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte o activitat i la distribució dels diners en qüestió.

Tercera. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, les parts es comprometen a acabar els projectes que hi hagi en fase de realització.

Quarta. Coordinació i seguiment

Es nomenarà una comissió de coordinació i seguiment del conveni per al seu desenvolupament.

Un cop llegit per les parts aquest acord de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen en quatre originals al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Avel·lí Blasco Rector de la Universitat de les Illes Balears
Pere Riudavets President del Fons Menorquí de Cooperació
Vicent Serra President del Fons Pitiús de Cooperació
Bernardí Coll President del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).