Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració amb l'Associació de Pares de Nins Autistes de Balears

Palma, 21 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part, l'Associació de Pares de Nins Autistes de Balears (APNAB), amb domicili legal al carrer de Josep Villalonga, 79, 07015 Palma, representada pel senyor José Pérez Beites, amb DNI 425.693-D, en qualitat de president elegit per l'assemblea general del dia 26 de juny de 2002, en virtut de les competències conferides pel seu càrrec.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària i suficient per establir aquest acord marc d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Amb aquest acord l'APNAB i la UIB pretenen promoure, mitjançant programes comuns, la cooperació en el camp de la formació i la investigació científica.

La cooperació s'articularà essencialment en les formes següents:

¿ Organització conjunta de trobades científiques (congressos, convenis, simposis) i formació de postgrau.

¿ Participació de docents, investigadors, llicenciats i estudiants pròxims a llicenciar-se en seminaris, trobades i congressos organitzats.

¿ Organització de cursos, seminaris i conferències durant el període dels cursos acadèmics i el seu reconeixement com a crèdits de lliure configuració per als estudiants de la UIB i com a formació complementària per als professionals de l'APNAB.

¿ Publicació de llibres, revistes i altres obres científiques, facilitats en l'accés a les respectives biblioteques i intercanvi de publicacions especialitzades en els àmbits de la cooperació.

¿ Col·laboració en projectes de recerca centrats en el camp de l'autisme i la discapacitat.

¿ Pràctiques formatives dels estudiants de la UIB en les unitats i els centres responsabilitat de l'APNAB.

Segona. Programa de cooperació

Els programes, el temps i les modalitats de la cooperació seran establerts per mitjà de convenis específics, elaborats per a aquest fi, d'una durada mínima d'un any i màxima de tres, signats pels representants de l'APNAB i la UIB.

Els convenis específics, que s'adjuntaran al present conveni, seran preparats de comú acord per una comissió acadèmica mixta formada a cada seu, pel representant legal de la institució, o persona que delegui, i dos membres més de cada institució. La comissió mixta té la facultat de comptar amb experts.

Aquests convenis han de contenir la indicació precisa de les formes de cooperació que s'hagin de realitzar entre les previstes a l'article 1 i la indicació analítica dels pressuposts relatius a les despeses.

Correspon als representants de cada seu informar els docents interessats dels criteris operatius prevists per aquest acord.

Tercera. Cobertura econòmica

Les despeses resultants dels convenis específics adjunts a aquest acord marc seran sostingudes, en general, separadament per les dues parts. La repartició diferent per a casos específics s'establirà en els mateixos convenis específics o mitjançant declaracions específiques d'objectius.

Quarta. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia de la signatura i té una validesa d'un any, període que es pot renovar tàcitament. Cadascuna de les parts pot, en qualsevol moment, renunciar a l'acord sempre que ho comuniqui de forma expressa de manera que l'altra part en pugui tenir constància.

La renúncia produirà efecte des de l'inici de l'any natural següent a aquell en el qual s'hagi exercit.

Cinquena. Modificacions

El present acord pot ser, en qualsevol moment, esmenat o modificat de comú acord, signat pel president de l'APNAB i pel Rector de la UIB.

Setena. Entitat col·laboradora

Mentre duri el conveni, l'APNAB serà considerada entitat col·laboradora de la UIB.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu el present acord marc de col·laboració en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,
Per l'Associació de Pares de Nins Autistes de Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

José Pérez
President

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).