Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona

Palma, 29 de juliol de 2004

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 7 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i segons el Decret 47/2003, de 9 de maig, BOIB núm. 67 extr., de 13 de maig, de nomenament del Rector. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears. La Universitat de les Illes Balears té el NIF Q0718001A.

I, de l'altra, el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Lluís M. Ferrer i Caubet, com a representant d'aquesta, segons el Decret 94/2002, de 19 de març, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i en virtut de les competències que li atorga l'article 75 paràgraf m) dels Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat Autònoma de Barcelona té la seu social al campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, Barcelona. La Universitat Autònoma de Barcelona té el NIF Q-0818002-H.

Es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a aquest acte i

MANIFESTEN

I. Que la UAB, la UIB i d'altres universitats varen signar en data 28 d'octubre de 1994 un conveni interuniversitari per a l'actuació conjunta en l'àmbit de les publicacions, per tal de realitzar actuacions conjuntes de promoció i difusió de les publicacions universitàries.

II. Que durant el mes de març de 2003 el Departament de Filologia Espanyola de la UAB va organitzar el I Simposi Internacional José Agustín Goytisolo, amb l'objecte d'analitzar en profunditat la obra del poeta català, el llegat del qual està dipositat a la UAB.

III. Que la UIB està interessada a col·laborar amb el Departament de Filologia Espanyola de la UAB en l'edició de les actes del I Simposi Internacional José Agustín Goytisolo.

Per la qual cosa formalitzen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

És objecte del conveni l'edició de les Actas del I Simposio Internacional José Agustín Goytisolo .

Segona. Equip humà

Per part de la UAB, la persona responsable del present conveni serà el professor Guillermo Serés Guilén, del Departament de Filologia Espanyola de la UAB.

Per part de la UIB, la persona responsable serà la professora Maria Payeras Grau, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina de la UIB.

Tercera. Obligacions de les parts contractants

És responsabilitat de la UIB l'edició de les actes del simposi: transcripció, composició, impressió dels textos dels ponents, correcció de proves d'impremta, relligament i distribució.

La UAB es compromet a comprar exemplars de les actes per valor de 1.800 euros.

Quarta. Durada

El present acord entrarà en vigor el dia de la seva signatura. La durada prevista per al desenvolupament del treball serà fins que s'acabi d'editar i distribuir el llibre.

Cinquena. Rescissió

Les parts poden denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord.

Qualsevol transgressió de les estipulacions d'aquest conveni permetrà a la part perjudicada d'optar per exigir-ne el compliment o la resolució.

Sisena. Litigis

Les parts que intervenen acorden que qualsevol litigi, discrepància o reclamació que resulti de l'execució o interpretació del present conveni o que s'hi relacioni directament o indirectament es resoldrà en primera instància mitjançant l'arbitratge. Els àrbitres seran dos, designats un per cadascuna de les parts.

Les parts fan constar expressament el seu compromís de complir el laude arbitral que es dicti.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector
Per la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís M. Ferrer Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).