Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb l'Escola Universitària Alberta Giménez, adscrita a la UIB, per a l'organització d'un títol propi de postgrau

Palma, 26 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part, la germana Carmen Teresa Vilar García-Talavera, en representació de la Congregació de Religioses de la Puresa de Maria Santíssima, titular de l'Escola Universitària Alberta Giménez, en virtut del poder núm. 1894, atorgat davant el notari Juan-José López Burniol el dia 3 de juny de 2004.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest conveni i obligar-se.

MANIFESTEN

Primer

1. Que el Reial decret 1625/1978, de 2 de maig, pel qual es transformen diverses escoles normals de l'Església en escoles universitàries de professorat d'educació general bàsica, adscrites a les universitats respectives, adscriu a la Universitat de les Illes Balears l'Escola Universitària Alberta Giménez.

2. Que el conveni d'adscripció de l'escola esmentada a la UIB permet, a l'estipulació general sisena, que es puguin establir «enseñanzas de carácter complementario que puedan impartirse para completar la formación de los alumnos de acuerdo con los fines de la Escuela».

A més a més, l'estipulació particular primera del conveni indicat també permet que l'Escola Universitària Alberta Giménez pugui programar ensenyaments complementaris que permetin orientar la formació dels alumnes de conformitat amb els fins de l'entitat titular.

Finalment, l'estipulació particular segona del conveni esmentat anteriorment estableix que l'Escola Universitària Alberta Giménez programarà ensenyaments i activitats orientats al perfeccionament del professorat en exercici.

Segon

Que l'Acord normatiu 5586/2001, de 18 de desembre (FOU núm. 199, de 18 de gener de 2002), aprova la normativa sobre títols propis de la UIB.

L'apartat 26 de la normativa esmentada estableix que la proposta de realització de títols la podran fer, pel que fa als títols de postgrau, els centres.

L'apartat 28 de la normativa sobre títols propis de la UIB estableix que els estudis que es duguin a terme amb altres institucions o associacions es regularan mitjançant un conveni específic, i s'han d'adaptar al títol V dels Estatuts de la UIB («Dels convenis i de la cooperació»).

Per tot el que s'ha exposat abans, les parts formalitzen el present conveni, el qual està subjecte a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és regular les condicions d'impartició del curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius, títol de postgrau de la UIB (23 crèdits), per part de l'Escola Universitària Alberta Giménez, sens perjudici de la necessària aprovació pel Consell de Govern de la Universitat, de conformitat amb l'apartat 29 de l'Acord normatiu 5596/2001, de 18 de desembre.

Segona. Accés

Per accedir als estudis que condueixin a l'obtenció del títol d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius es requereix com a mínim tenir una titulació universitària de primer cicle, de conformitat amb l'apartat 8 de l'Acord normatiu 5596/2001, de 18 de desembre.

Tercera. Pla d'estudis i avaluació

Per obtenir el títol d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius s'han d'haver superat, a través del procés d'avaluació corresponent, els estudis i les activitats acadèmiques que corresponen al títol esmentat, de conformitat amb l'apartat 16 de l'Acord normatiu 5596/2001, de 18 de desembre.

Els estudiants que no arribin a aprovar el títol d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius o una assignatura en el termini normal, tenen dret a una segona convocatòria extraordinària en un termini raonable. No tenen dret a aquesta convocatòria els que no hagin complert els requisits mínims d'assistència del títol, de conformitat amb l'apartat 18 de l'Acord normatiu 5596/2001, de 18 de desembre.

Quarta. Espai

El curs d'Especialista Universitari en Direcció de Centres Educatius s'impartirà a les dependències de l'Escola Universitària Alberta Giménez, situades al carrer de Saragossa, núm. 16, de Palma.

Cinquena. Memòria final

Quan es finalitzi el curs d'especialista universitari esmentat s'ha de presentar una memòria final al vicerector d'Ordenació Acadèmica.

Sisena. Professorat

L'Escola Universitària Alberta Giménez abonarà a la UIB el 20 per cent dels ingressos del curs.

Setena. Gestió

La gestió econòmica i administrativa del curs d'Especialista Universitària en Direcció de Centres Educatius correspondrà a l'Escola Universitària Alberta Giménez.

Vuitena. Vigència

La durada del conveni s'estén pel període de vigència de l'edició del curs i serà automàticament prorrogada per a altres edicions, llevat que alguna de les parts comuniqui per escrit a l'altra la seva voluntat de rescindir-lo o no prorrogar-lo, amb una antelació mínima de tres mesos.

Si alguna de les parts denuncia el conveni, s'haurà de garantir la finalització del curs que s'estigui realitzant.

I com a prova de conformitat, els sotasignats formalitzen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per l'Escola Universitària Alberta Giménez,

 

Carmen Teresa Vilar
Cap d'estudis

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).