Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic amb la Caja de Ahorros del Mediterráneo per al desenvolupament del carnet universitari amb moneder electrònic

Palma, 27 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Director d'Expansió de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (d'ara endavant, CAM), el senyor Gabriel Sagristà Ramis, amb NIF 42949251-V, que actua en representació d'aquesta institució.

EXPOSEN

Que ambdues institucions mantenen objectius comuns a favor del desenvolupament econòmic, social i cultural de les Illes Balears, alhora que estan interessades en la creació i la implantació entre el col·lectiu que integra la comunitat universitària d'una targeta intel·ligent amb diverses aplicacions que faciliti la realització d'una sèrie de prestacions.

Per això, i per tal de formalitzar la col·laboració d'ambdues institucions per a la consecució dels objectius esmentats, subscriuen el present conveni específic, que sotmeten a les següents:

CLÀUSULES

Primera . La UIB i la CAM col·laboraran en la fabricació i la implantació a la Universitat de els Illes Balears d'una targeta intel·ligent amb l'objectiu de facilitar als seus titulars la realització d'una sèrie de prestacions vinculades amb les funcions següents:

a) identificativa de la persona
b) connexió amb aplicacions informàtiques diverses
c) moneder electrònic

Segona . Es crearà una comissió de seguiment formada per: el vicerector d'Infraestructures i Medi Ambient, el vicerector de Planificació Economicoadministrativa, el Gerent i el director de la Fundació Universitat-Empresa per part de la UIB, i el Cap d'Obra Social de les Illes Balears i el Director de Particulars de les Illes Balears, per part de la CAM, que es reunirà com a mínim cada tres mesos, per tal d'aprovar i fer el seguiment dels projectes objecte d'aquest conveni i per estudiar i proposar qualsevol tema, iniciativa o servei que sigui d'interès per a ambdues parts.

Tots els acords de la comissió de seguiment han de ser per unanimitat.

Tercera . La UIB determinarà l'àmbit de distribució de la targeta intel·ligent, que comprendrà en tot cas els membres de la comunitat universitària: estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis i també altre personal que, per la seva especial vinculació amb la UIB, en sigui mereixedor.

Així mateix, la UIB definirà les condicions d'utilització de la targeta intel·ligent i les causes de suspensió i anul·lació.

Quarta . La UIB i la CAM establiran el disseny de la targeta, que, en tot cas, haurà d'incloure els logotips de les dues entitats col·laboradores. Si la CAM vol utilitzar la imatge corporativa de la UIB a la seva publicitat, és requisit imprescindible que sigui en llengua catalana i tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Cinquena . Cada targeta intel·ligent inclourà necessàriament els aspectes següents:

a) Una banda magnètica identificativa de la persona.
b) Un codi de barres per a les gestions de totes les activitats de les biblioteques.
c) Un xip de memòria, la capacitat del qual definiran les institucions col·laboradores.
d) Una fotografia de la persona.
e) La comissió de seguiment podrà determinar que s'hi incloguin altres elements.

Sisena . En relació amb les aplicacions que preveu la clàusula primera del present conveni, el funcionament de la targeta comprendrà els aspectes següents:

a) La targeta es podrà connectar amb determinades aplicacions informàtiques de la UIB, mitjançant els caixers automàtics de la CAM, amb l'objectiu de poder consultar les aplicacions de la UIB des de qualsevol punt on hi hagi terminals.
b) La targeta permetrà també la sol·licitud de tràmits administratius. El pagament d'aquestes peticions es podrà fer mitjançant la targeta.
c) La CAM podrà instal·lar dos caixers automàtics i dos TPS's (terminal de consulta) al campus de la UIB, als punts que decideixi la comissió de seguiment.
d) La CAM podrà instal·lar una oficina bancària a les instal·lacions de l'edifici Ramon Llull. Les dimensions i la construcció d'aquesta, així com la ubicació, hauran de ser autoritzades per la UIB.
e) Com a moneder electrònic:

¿ Càrrega: es carregarà als caixers automàtics. El software que s'utilitzarà per a aquesta operació serà el de la CAM.
¿ Descàrrega: en tots els punts de venda del campus s'instal·laran lectors del xip de la targeta.
¿ Recuperació del saldo del moneder: només es podran recuperar els diners en cas d'anul·lació de la targeta, per baixa de la UIB, presentada i entregada prèviament.

f) El cost de confecció dels carnets anirà a càrrec de la CAM.

Setena . La CAM i la UIB es comprometen a no utilitzar la informació a la qual tinguin accés per a l'elaboració d'aquest projecte, llevat de la que sigui necessària per a les funcions implícites en el funcionament de la targeta intel·ligent, que seran dissenyades durant el període conjunt.

Vuitena . La UIB facilitarà, dins les seves possibilitats, inclòs el cobrament de les matrícules, l'ús de les targetes de la CAM (incloses les intel·ligents), i en general, de qualsevol altre servei i/o despesa derivats de la relació amb els estudiants.

Novena . La UIB facilitarà els contactes necessaris amb les persones i empreses que operin dins el campus per a les finalitats comercials de la CAM.

Desena . L'aportació de la CAM al projecte suposa un total de 102.000 euros per a l'any de durada d'aquest conveni, els quals es destinaran al finançament de projectes específics de comú acord entre ambdues institucions. A més a més, la CAM participarà en la recerca i formació de postgraus a través de la Fundació Universitat-Empresa, amb especial atenció a aquelles àrees que tinguin una projecció en el desenvolupament socioeconòmic de les Illes Balears, fins a un total de 18.000 euros. El finançament de tots els projectes haurà de ser aprovat en el si de la comissió de seguiment. Aquest import s'augmentarà cada any amb l'increment de l'IPC.

Onzena. La UIB es compromet a donar l'adequada publicitat a totes les activitats que es realitzin en l'àmbit del present conveni, fent menció explícita del patrocini per part de la CAM.

Anualment, la UIB elevarà a la comissió mixta un pla d'actuació, així com una Memòria de les activitats dutes a terme a l'empara d'aquest conveni.

Dotzena . Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i podrà ser modificat per mutu acord de les parts.

La durada d'aquest conveni s'estableix per un període d'un any, prorrogable tàcitament per períodes iguals successius, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, amb tres mesos d'antelació, la voluntat de resoldre'l abans del termini establert, o de no prorrogar-lo.

I perquè així consti signen el present document, en dos exemplars, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Caja de Ahorros del Mediterráneo,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Gabriel Sagristà
Director d'Expansió

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 d'abril de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).