Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació amb la Universitat d'Especialitats Turístiques de l'Equador (Equador)

Palma/Quito, 30 de juliol de 2004

REUNITS

D'una part, la Universitat d'Especialitats Turístiques de l'Equador, institució acadèmica de nivell superior, creada per mitjà de la Llei del Congrés Nacional 2000-7, de 24 de març de 2000, publicada al R. O. núm. 48, del dia 31 del mateix mes i any, amb domicili a l'avinguda Colón i Juan León Mera, representada legalment per la seva gerent general, la doctora María de Lourdes Jarrín, que d'ara endavant s'anomenarà UCT.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts, coneixedores de les línies d'acció mútua i reconeguda la seva capacitat, declaren i convenen el següent:

CONSIDERANT

Primer . Que les parts estan interessades a cooperar en el desenvolupament de programes acadèmics conjunts, fonamentats en l'intercanvi d'experiències i la transferència de coneixements i tecnologies, que beneficiïn la qualitat de l'educació que s'ofereix als estudiants de la comunitat iberoamericana.

Segon . Que les parts estan en disposició de facilitar els seus recursos corresponents i coordinar les seves potencialitats per tal de desenvolupar projectes acadèmics, particularment en l'àrea del turisme.

CONVENEN

Subscriure aquest acord de col·laboració d'interès per a les dues parts, sobre la base dels punts concrets inicials següents:

Primer . La UIB proporcionarà professors qualificats per desenvolupar temes específics per períodes de temps curts (màxim una setmana), especialment en els programes acadèmics de postgrau que desenvolupa la UCT, institució que es farà càrrec de les despeses de trasllat, allotjament i honoraris d'aquest personal acadèmic.

Segon . La UIB i la UCT podran desenvolupar programes acadèmics de postgrau (diplomat superior, especialització o mestratge) conjunts que atorguin titulacions simultànies de les dues universitats, per a la qual cosa hauran de subscriure acords específics en els quals es puntualitzin tant les condicions acadèmiques com les financeres.

Tercer . La UIB i la UCT intercanviaran material bibliogràfic especialitzat en l'àrea del desenvolupament del turisme, ja sigui de forma documental o utilitzant els mitjans electrònics i de comunicació disponibles.

Quart. Temps de durada

Les parts acorden d'establir un període inicial de dos anys per a l'execució dels punts matèria d'aquest conveni, període que es podrà allargar de manera indefinida, sempre que existeixi comú acord entre les parts.

Cinquè. Responsabilitats laborals

Aquest conveni no implica, per a cap de les parts, responsabilitats laborals respecte als qui participin en la seva execució. Són de competència exclusiva de cada una de les parts les relacions laborals que tinguin assumides o que assumeixin en el futur amb el personal pertanyent a cada entitat i que d'una o altra forma s'involucrin en els projectes.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat d'Especialitats Turístiques de l'Equador,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

María de Lourdes Jarrín

Gerent general

Avel·lí Blasco

Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).