Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears en matèria d'informació territorial i la seva difusió

Palma, 14 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Margarita Cabrer González, Consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports del Govern de les Illes Balears, nomenada per Decret 7/2003, de 30 de juny (BOIB núm. 93, d'1 de juliol).

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

Amb data de 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.

El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, considera un deure ineludible fomentar la participació ciutadana en l'àmbit de l'ordenació del territori i de l'urbanisme a les illes. Per tal de poder fer factible aquest objectiu de la forma més eficaç, és necessari poder disposar dels mitjans informàtics i telemàtics més avançats i que més fàcilment poden trobar-se a l'abast dels ciutadans.

Per la seva banda, la Universitat de les Illes Balears comparteix l'interès del Govern de les Illes Balears en apropar la informació territorial als ciutadans de les illes utilitzant a aquest efecte les noves tecnologies de la informació, la investigació i desenvolupament de les quals són objecte d'atenció per part d'aqueixa institució.

Per tot això, formalitzem els següents

ACORDS

Primer . Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir les línies fonamentals de col·laboració entre la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports i la Universitat de les Illes Balears en àmbits d'interès comú i, particularment, en la creació i el manteniment de bases de dades relatives a la informació territorial de les Illes Balears i que puguin resultar accessibles als ciutadans a través de les noves tecnologies de la informació, així com en l'elaboració de treballs i estudis relatius a aquesta informació.

Segon . En les matèries indicades, la col·laboració entre les parts signatàries es determinarà mitjançant projectes específics que figuraran com a addendes a aquest conveni.

Els projectes seran elaborats i aprovats amb el consens d'ambdues parts i tindran una durada igual o inferior a la del present conveni.

Tercer . Sense perjudici dels projectes específics que es prevegin en un futur d'acord amb la clàusula anterior, amb el present conveni la Universitat es compromet a desenvolupar i mantenir una aplicació per al tractament i accés de la informació territorial a través de les noves tecnologies de la informació, d'acord amb la addenda que figura annexa al present conveni.

Quart. Els projectes que es desenvolupin per aplicació del present conveni es duran a terme per un equip de la Universitat seleccionat i dirigit pel Dr. Bartomeu J. Serra Cifre, Catedràtic del departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè. La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports abonarà a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, previ informe favorable de la comissió mixta de seguiment, les despeses necessàries per a l'execució dels projectes que es prevegin a les addendes a aquest conveni. Les addendes fixaran l'import màxim a abonar en cada cas, les anualitats, la partida pressupostària a la qual s'imputaran així com les condicions.

Sisè. Es constitueix la comissió mixta de seguiment, integrada per tres representants de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, nomenats pel director general d'Ordenació del Territori i per dos representants de la Universitat.

La designació dels representants de cada una de les parts inclourà la dels suplents respectius. Ha de reunir-se com a mínim una vegada l'any i, també, quan ho demani una de les parts.

Són funcions de la comissió:

a) Fer el seguiment de actuacions derivades del present conveni i emetre un informe previ al pagament previst a l'acord cinquè.

b) Formular les propostes de reforma del conveni i de les seves addendes.

c) Interpretar i dirimir qualsevol dubte que pugui sorgir de l'aplicació del present conveni.

Setè . Aquest conveni acaba el 31 de desembre de 2008, sense perjudici de que pugui prorrogar-se per mutu acord de les parts.

Vuitè . Aquest conveni de col·laboració s'inclou com a part del conveni marc signat entre la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears.

I com a prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signem aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Margarita Cabrer
Consellera

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2004 i de data 14 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX
ADDENDA EN DESENVOLUPAMENT DE L'ACORD TERCER DEL CONVENI

A. CLÀUSULES

1ª. En desenvolupament de l'acord tercer del conveni, la Universitat es compromet a desenvolupar i mantenir una aplicació per al tractament i accés de la informació territorial a través de les noves tecnologies de la informació.

L'esmentada aplicació serà propietat del Govern de les Illes Balears d'acord amb el previst a la legislació sobre propietat intel·lectual.

2ª. L'aportació de la Universitat haurà de consistir, d'acord amb les especificacions tècniques que figuren a aquesta addenda, en:

A. Entorn de proves.

  1. La creació de l'estil visual i maquetació estàtica de l'aplicació
  2. El modelat de la base de dades.
  3. La programació de totes les rutines que obtindran la informació necessària per omplir de contingut la maqueta.
  4. l'entorn de proves per a la realització del projecte, així com de totes les eines de software necessàries.

B. Entorn de producció

  1. Coordinació amb els tècnics de la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, per a la correcta integració de l'aplicació dins el seus sistemes.
  2. Consultoria, tal que la xarxa quedi configurada de manera que els temps de resposta siguin adients pels usuaris.

3ª. De conformitat amb el disposat a l'acord cinquè del conveni, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports abonarà a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, amb càrrec a la partida 17501 511C01 64000 00 i previ informe favorable de la comissió mixta de seguiment, les despeses necessàries per a l'elaboració de l'aplicació prevista a la clàusula tercera fins a un màxim de 197.200 euros, amb les següents fases i anualitats:

- 2004 : A l'entrega de la anàlisi funcional de l'aplicació, que es realitzarà dins un termini de dos mesos des de la signatura del conveni ¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿......................59.160 euros.

-2004 : A l'entrega de la maqueta de l'aplicació, que es realitzarà dins un termini de sis mesos des de la signatura del conveni ¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿......................59.160 euros.

-2005 : A la finalització de l'aplicació, que es realitzarà dins el termini de sis mesos des de l'entrega de la maqueta de l'aplicació ¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿.¿¿¿......................78.880 euros.

Així mateix, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports abonarà anualment les despeses necessàries per al manteniment de l'aplicació fins a un màxim de 39.440 euros amb càrrec a la partida 17501 511C01 64000 00. El primer pagament per aquest concepte es realitzarà prèvia presentació de la corresponent factura i amb un informe favorable de la comissió mixta de seguiment, una vegada finalitzat el període d'un any a comptar des de la data de finalització de l'aplicació.

Els següents pagaments per la quantitat màxima anual de 39.440 euros es realitzaran, sempre amb l'informe previ de la comissió mixta de seguiment, dins els exercicis pressupostaris de 2007 i 2008.

B. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Introducció :

La Conselleria d'Obres Públiques Habitatge i Transports, vol facilitar la consulta del documents històrics del seu Arxiu General tant al públic, com als funcionaris de l'administració, a través d'Internet.

Per poder dur a bon port aquest objectiu es requereix la organització i configuració dels elements hardware necessaris, així com d'una aplicació informàtica que permeti la gestió i accés dels esmentats arxius.

L'aplicació ha de contemplar tant la consulta dels documents a traves de Web , com la gestió i adquisició de nous documents. En la primera part del projecte ( la que es objecte del present annex) tan sols es pretén permetre l' accés als documents PDF originals.

L'aplicació ha de ser flexible i ben documentada per a poder, en un futur, afegir funcionalitats extra o sofrir modificacions segons els requeriments de l'Administració. Tot i això aquestes funcionalitats resten fora de la primera part del projecte.

Descripció de l'aplicació :

L'aplicació ha de permetre l'accés únicament als usuaris autoritzats i des de terminals autoritzats. En qualsevol cas les accions que es facin sobre l'aplicació quedaran registrades i associades al usuari que les ha realitzat.

Els usuaris han de poder accedir i descarregar els arxius mitjançant Internet. L'aplicació que es desenvoluparà serà de tipus Web resident en un servidor d'aplicacions, amb accés a una base de dades.

Per a facilitar les consultes, l'entorn ha de contemplar un accés en vàries llengües, (amb capacitat per a totes les llengües de la UE), encara que en la primera part del projecte només es farà el suport per a les dues llengües de la CAIB: el català i el castellà.

L'aplicació podrà funcionar en servidores Unix o Windows que puguin executar la versió de Java en la que es desenvoluparà l'aplicació, emprant el servidor d'aplicacions del entorn tecnològic de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació (CCIE) (Tomcat i Jboss) i d'acord amb el document "Requerimientos tecnológicos y de explotación" que s'incorpora a aquest annex.

Especificació funcional mes detallada :

L'objectiu de l'aplicació, com ja s'ha explicat abans, consisteix en permetre la localització i consulta dels documents històrics del Arxiu General de la Conselleria d'Obres Públiques Habitatge i Transports.

L'aplicació contemplarà:

- La realització de consultes directes: Tots els arxius disposen d'un identificador únic, que es correspon amb el document físic original. L'aplicació ha de permetre l' introducció d'aquest codi per a una consulta directa. Es podrà conservar un històric d'aquests codis en funció del usuari.

- La realització de cerques mitjançant filtres : Es podrà cercar documents segons els filtres de cerca definits en funció de la naturalesa general del document (pertanyent a un municipi, Pla general, normativa/plànol ...).

- La realització de cerques per paraules clau: Una vegada realitzada una cerca segons un filtre, es podrà refinar mitjançant paraules clau, dins les descripcions dels documents.

- Històric de documents consultats: L'aplicació permetrà l'emmagatzematge de una sèrie d'identificadors de documents consultats pel usuari per a permetre el seu accés d'una forma ràpida.

- Inserció de descripcions extra pels funcionaris: Els gestors i determinats funcionaris podran afegir extensions aclaratòries a les descripcions dels documents, per a facilitar la seva consulta posterior. Per exemple les coordenades geogràfiques a las que el document podria fer referència, (car no consten a la majoria de descripcions). Els gestores sempre podrien afegir/modificar/eliminar aquestes descripcions.

Es contemplen tres perfils d' usuaris:

- Funcionaris de gestió: Aquests usuaris podran inserir i modificar aspectes dels documents. Les mesures de seguretat per a protegir l' entorn d'aquests usuaris serà molt alta.

- Funcionaris de consulta: Aquests usuaris podran afegir extensions a les descripcions, que podran ser compartides per la resta dels usuaris.

- Usuaris externs: Tan sols podran realitzar consultes i cerques limitades per la disponibilitat del servidor.

Annex: Requerimientos tecnológicos y de explotación