Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni amb l'empresa publica Semilla SA, per la caracterització de la malvasia de Banyalbufar (any 2004-2005)

Palma, 20 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Sra. Margalida Moner Tugores, com a presidenta de l'empresa pública SEMILLA SA, en virtut de les facultats que resulten de l'article 27 dels Estatuts Socials i de l'acord de la Comissió Executiva de 30 de juliol de 2004 nom i representació de l'empresa pública SEMILLA SA.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts intervinents es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per a la formalització d'aquest conveni, i

MANIFESTEN

Que a un conveni anterior subvencionat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca (Caracterització i sanejament de la varietat vitícola "Malvasia de Banyalbufar") , és và desenvolupar satisfactòriament, el sanejament de la Malvasia de Banyalbufar. Un projecte d'interès per la Conselleria, i el sector vitivinícola de Balears ja que les possibilitats de recuperació de la varietat depenen d'aquest treball.

Que gràcies a l'èxit del esmentat projecte s'ha aconseguit obtenir material sanejat, actualment implantat a camp, mantingut en contenidor, i pendent de proves de certificació al CIDA de Múrcia, es del major interès la continuació del seu estudi

Que la Conselleria va subscriure, el 16 de desembre de 1999, un conveni amb l'ajuntament de Banyalbufar en el qual es preveu impulsar un Pla d'Actuació per a la recuperació d'aquesta varietat, i considera que l'esmentat estudi és una peça clau per a la redacció de l'esmentat Pla.

La Universitat de les Illes Balears és l'única entitat del nostre àmbit que disposa de medis de recerca aplicada per poder dur a terme l'esmentada caracterització.

Que pel Decret 22/2004, de 19 de març, d'inversions i activitats en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears es va aprovar la possibilitat d'establir un conveni amb SEMILLA SA per a la gestió d'actuacions relacionades en els esmentats sectors

Per tot això, ambdues parts de mutu acord estableixen les següents

CLÀUSULES

Primera.- La UIB portarà a terme el treball de caracterització de la "Malvasia de Banyalbufar", (Mallorca): Any 1; Caracterització agronòmica i enològica del material sanejat. (2004), de conformitat amb els objectius i el pla de feina establerts a l¿annex I.

Segona.- L'empresa pública SEMILLA SA , aportarà la quantitat de VINT MIL CINC-CENTS VUITATA-VUIT (20.588 euros) amb càrrec al seus pressuposts per atendre als objectius de la clàusula anterior i desglosada en la forma establerta en l'Annex II.

Per part de la Conselleria es desenvoluparà el seguiment i supervisió tècnica del projecte, a través de la Cap de la Secció 3 del Servei d'Agricultura, Sra. Carmen Espallardo Jorquera que conformarà els treballs que es realitzin, vetllarà pel compliment del calendari previst i avaluarà els resultats obtinguts.

Tercera.- La conselleria d'Agricultura i Pesca, tramitarà a través de SEMILLA SA la proposta de pagament de l'aportació referida al paràgraf anterior, en els terminis següents:

.- Fins al 15% de l'import de l'ajuda als tres mesos comptadors des de la resolució de la concessió i acceptació per part de la UIB, previ informe de la situació de desenvolupament del projecte en aquell moment , degudament informada per la seva coordinadora del percentatge de desenvolupament d'aquest.

.- Fins al 35% de l'import total de l'ajuda , als sis mesos comptadors des de la resolució de la concessió i acceptació per part de la UIB , previ informe de la situació del projecte en aquell moment , degudament informada per la seva coordinadora del percentatge d'execució.

.- 50% restant una vegada finalitzat el projecte, prèvia presentació, abans del 30 de setembre de 2005, d'un informe acompanyat de la corresponent memòria que abasti la totalitat del treball realitzat i els resultats obtinguts. Aquest treball s'haurà de presentat en suport informàtic ( Microsoft Word o Word Perfect), juntament amb dues còpies en paper imprès per una sola cara.

L'esmentada Memòria deurà anar acompanyada del vist i plau del Cap de Secció III del Servei d'Agricultura.

S'eximeix la Universitat de les Illes Balears de la presentació d'aval bancari d'acord amb l'article 22 de Decret 102/1998, de 13 de novembre.

Quarta.- Aquest conveni finalitzarà el 30 de setembre de 2005.

Durant el transcurs del període de vigència d'aquest conveni, considerant els resultats obtinguts del pla de feina descrit a l'annex I i previ acord d'ambdues parts, es podrà avançar la data de acabament del conveni, amb la corresponent revisió de les aportacions econòmiques, per considerar acabats els treballs objecte d'aquest conveni.

Cinquena.- Ambdues parts es comprometen a tractar de solucionar, de comú acord, qualsevol qüestió que susciti la interpretació. L'aplicació i el efectes d'aquest Conveni en darrera instància, es resoldran a través dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així queda redactat aquest Conveni, que signen els compareixents per duplicat en la data i lloc esmentats a la capçalera.

La Presidenta de SEMILLA SA

 

El rector de la Universitat de les Illes Balears

Margalida Moner Tugores

Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de setembrre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX I

CARACTERITZACIÓ DE LA MALVASIA DE BANYALBUFAR (MALLORCA):

Caracterització agronòmica i enològica del material sanejat.( 2004)

Projecte d'Investigació

Direcció - Coordinació: Dr. H. Medrano Gil.

Universitat de les Illes Balears- IMEDEA

Dept. de Biologia. Universitat de les Illes Balears. Carr. Valldemossa Km. 7,5

07071- Palma de Mallorca.

En col·laboració amb:

Conselleria d'Agricultura Pesca i Alimentació. Govern Balear.

Dr. Ventura Padilla. CIDA-Murcia

Dr. J. Ortiz. Universidad Politécnica de Madrid

Plaç de realització: 2004-2005

INTRODUCCIÓ:

Als passats anys, es va dur a terme el projecte de sanejament i caracterització varietal de la Malvasia de Banyalbufar. Utilitzant la tècnica del cultiu "in vitro" d'àpex caulinars es varen obtenir una sèrie de plantes (25) que, fins ara, han demostrat, a diferents proves (4 test de ELISA, dos a la UIB, i dos al CIDA de Múrcia) estar lliures de tots els virus que es poden detectar amb aquest mètode (GFLV, Fan leaf, o entrenuu curt; GFkV, Fleck, o jaspeado; GLRaV, tips 1,2,3; leaf roll o enrotllat). Actualment aquestes plantes es troben a containers i a parcel·les experimentals a camp. Aquest material vegetal ha de continuar les proves de presència de virus "in vivo" al Centre de Recerca Agrària de Múrcia, per tal de obtenir el certificat sanitari corresponent (veure informe del darrer anàlisi)

D'altra part, al projecte que ara acabem, s'han fet les descripcions ampelogràfiques corresponents i les primeres determinacions del ADN (microsatèlits) per confirmar la "identitat varietal" i poder així arribar a la certificació com a clon específic.

El desenvolupament del anterior projecte ha fet possible el principal objectiu, la recuperació i sanejament de la Malvasia de Banyalbufar. Ara es tracta de utilitzar el material obtingut per avançar en el manteniment i la multiplicació tutelada de la varietat, i envestir la caracterització agronòmica de les plantes obtingudes, valorar el seu comportament a camp, i aprofundir en la avaluació del seu potencial enològic.

Aquest nou esforç de recuperació de la malvasia i els seus vins continua i s'emmarca també en una estratègia més ampla de rendabilització del manteniment dels marges típics de la Serra Nord, amb efectes molt positius en el paisatge característic de la zona i en general en la revitalització dels municipis que la integren. La recuperació d'aquest cultiu característic pot ajudar decisivament a configurar un desenvolupament sostenible al conjunt de la Serra tenint en compte que també té una incidència, molt favorable en altres sectors.

Per a la realització del projecte es compta amb la experiència del equip del Projecte anterior, i les instal·lacions i infrastructures dins la UIB. Amés a més, aquest projecte, necessita la coordinació d'esforços amb els tècnics de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, i amb la Associació Tramuntana Viva.

La conjunció d'aquests esforços permet, per tant, abordar els problemes abans assenyalats amb una major garantia d'èxit, a pesar de les dificultats inherents a la coordinació d'aquests tipus de projectes.

OBJECTIUS:

1. Iniciar la caracterització ampelográfica i agronòmica de la varietat a les plantes "en principi" lliures de virus, implantades a la Finca de Can Pico.

2. Caracteritzar el raïm quant a paràmetres de qualitat standard i específics de raïm blanc i malvasies (Leucoantocians, màlic/tartàric i perfil aromàtic).

3. Mantenir i caracteritzar les plantes mantingudes a cossiol a la UIB.

4. Seguir les recomanacions del Centre Nacional de Referència (CIDA- Murcia) quant a test de presència de virus a les plantes sanejades i seguiment de les proves de Mùrcia.

PLA DE FEINA de la primera collita (2004- 2005)

1)Experiments a Can Pico (Banyalbufar) i a la UIB.

1) Seguiment fenològic i seguiment de creixement (longitud i diàmetre de sarments i nombre de raïms).

2) Mesures de paràmetres fotosintètics com a indicadors del status fisiològic de les plantes. Reg i resposta al reg de les plantes a camp.

3) Verema i establiment dels paràmetres de producció.

4) Anàlisis químics Standard dels paràmetres de qualitat del raïm ( ºBrix, pH, Tanins, Polifenols totals, Índex Folin) a mostres de cada cep i cada tipus de peu.

5) Anàlisi de paràmetres de qualitat específics (Leucoantocians, Ac. Màlic, Ac. Tartàric i perfil aromàtic).

6) En funció de disponibilitat vinificació i anàlisis del vi.

7) En funció de les recomanacions del CIDA (Mùrcia) Anàlisis de Elisa de les plantes en estudi per confirmar la no infecció posterior.

Elaboració de informe de resultats de comportament agronòmic, qualitat del fruit i potencial enològic de raïm per prosseguir als anys següents.

ANNEX II

PRESSUPOST :

1. Personal: Llicenciat en Biologia ò Enginyer Agrònom, contractat en càrrec al projecte a dedicació completa: (12.000 euros/any) 2.000 euros

2. Fungible: material de camp i de laboratori d'anàlisis químic 3.500 euros

3. Viatges i dietes (visites vinya, mesures i recollida mostres, consultes i visites equips IMIA, i València) A càrrec de Tramuntana Viva

4, Despeses externes (anàlisi a d'altres laboratoris), Direcció coordinació i elaboració memòries anuals 1500 euros

5, Altres (Assegurances bpersonal) 500 euros

TOTAL PROJECTE 17.500 euros

Despeses generals UIB 3.088 euros

10. TOTAL 20.588 euros