Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració amb GEÓNICA, SA

Palma, 1 de juliol de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Carlos Gómez Carrió, amb DNI núm. 1465248-X, en representació de Geónica, SA, en qualitat d'administrador únic de l'empresa, amb domicili a Madrid, c/ Alejandro Rodríguez, 22, en endavant Geónica.

De l'altra part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com el seu representant, d'acord amb el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la dita Universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que tenen concedides a la mencionada escriptura.

EXPOSEN

1. Que Geónica és una entitat de dret privat.

2. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats d'educació superior i formació, desenvolupament científic i tecnològic i d'investigació.

3. Que Geónica i la Universitat de les Illes Balears estan d'acord a establir una col·laboració en els camps tècnics d'interès comú

CONVENEN

Establir relacions de col·laboració, lligar esforços i fixar normes àmplies d'actuació que articulin i incrementin, dins el marc establert en el present acord, els contactes i col·laboracions conforme a les següents

CLÀUSULES

Primera. Finalitat de l'acord marc

L'objecte d'aquest acord és l¿establiment d'un marc d'actuació per a la col·laboració entre Geónica i el Grup d'Investigació en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears, dirigit pel doctor Hipólito Medrano Gil, en activitats de suport científic i tecnològic i de col·laboració de temes específics.

Segona. Modalitats de col·laboració

La col·laboració entre Geónica i la Universitat de les Illes Balears pot concretar-se en les àrees següents:

1. Demostració de l'ús d'instrumentació Li-Cor, que engloba consultes d'usuaris, materials web, materials impresos, organització de cursos formatius, etc.

2. Ampliació de les activitats de consultora, suport tècnic a usuaris i formació sobre el maneig d'altre instrumental fabricat per Geónica.

3. Suport tècnic sobre l'ús d'instrumentació meteorològica aplicada a la biologia i l'agricultura.

4. Desenvolupament de mòduls i aplicacions.

5. D'altres que dins l¿àmbit de la biologia de les plantes i l'agricultura considerin d'interès mutu les dues parts, dins les disponibilitats i les activitats que constitueixen l'objecte del present acord marc.

Tercera. Contingut dels convenis específics

Cada projecte i/o programa d'actuació en el marc d'aquest acord serà objecte d'un conveni específic o contracte que ha de contenir, entre altres, els aspectes següents:

a) Definició de l'objecte específic.

b) Descripció del pla de treball, que inclourà les distintes fases i la temporalització del seu desenvolupament.

c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereixi el dit pla de treball, especificant les fonts de finançament.

d) Normes per a la coordinació, l'execució i el seguiment del projecte.

e) Determinació dels responsables, un per cada part, que es designaran per mutu acord i es responsabilitzaran del seguiment del conveni específic.

Quarta. Col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

La gestió economicoadministrativa dels convenis específics o contractes derivats del present acord marc serà encarregada, per part de la Universitat de les Illes Balears, a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, fundació cultural privada de caràcter permanent constituïda per la Universitat de les Illes Balears i promoguda mitjançant acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996 i acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996. La Fundació té com a objectiu establir vies de diàleg i col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les empreses del seu entorn econòmic i social, per afavorir la cooperació amb els diferents departaments de la Universitat i fomentar la transferència de tecnologia entre la Universitat i la societat.

La Fundació col·laborarà amb l'equip investigador i Geónica dins el marc del que especifica l'Acord normatiu 3236/1996, del 18 de setembre, sobre l'organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, del 20 de setembre).

Cinquena. Normes de funcionament

Les col·laboracions derivades d'aquest acord marc quedaran subjectes a les normes de la Universitat de les Illes Balears en la forma que estableixin els convenis específics, tenint en compte la naturalesa de la col·laboració amb el Grup d'Investigació en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears.

Sisena. Entrada en vigor i durada

El present acord marc entrarà en vigor en el moment de la seva firma i la seva vigència serà de dos anys, renovable per períodes iguals mitjançant acord entre les parts.

Setena. Modificació i rescissió

Les parts poden modificar o denunciar el present acord marc en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol de les parts pot, a la vegada, denunciar el present acord comunicant-ho per escrit a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la data en què s'hagi de donar per acabat. En ambdós casos s'hauran d'acabar les tasques dels convenis específics que estiguin en vigor.

Geónica i la Universitat de les Illes Balears es comprometen a resoldre de forma amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament del present acord, i renuncien, en cas de conflictes, a sotmetre'ls als tribunals.

I com a prova de conformitat amb l'anterior, signen en dos exemplars el present document al lloc i en la dada indicats a l'encapçalament.

Per Geónica, SA,

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Carlos Gómez
Avel·lí Blasco

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).