Convenis i acords marc signats per la UIB

MODEL
Acord de col·laboració en matèria de voluntariat entre ______________________ i la Universitat de les Illes Balears

Palma, d de 200¿

REUNITS

D'una part, el/la càrrec i entitat , senyor/a ¿¿¿¿¿¿¿¿, amb domicili legal a ¿¿¿¿¿¿, ¿¿¿¿¿

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . Que (nom de l'entitat) és una entitat pública/privada sense ànim de guany, que desenvolupa la seva tasca en l'àmbit de ________________ i que desenvolupa part de les seves activitats mitjançant la feina desinteressada de persones voluntàries.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears, mitjançant el programa de Voluntariat, pretén contribuir a la formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat entre els membres de la seva comunitat.

Per això,

ACORDEN

Primera. Objectius

Desenvolupar accions en l'àmbit del voluntariat.

Segona. Tipus i àrees de col·laboració

La col·laboració entre ambdues entitats inclourà:

  1. Participació per part de _____________________ en la Borsa de Voluntariat UIB.
  2. Intercanvi d'informació i publicacions.
  3. Altres, de mutu acord entre les parts.

Ambdues parts es comprometen a respectar els marcs d'actuació de cadascuna de les entitats en el seu propi àmbit.

Tercera. Acollida de voluntariat

L'entitat acollidora d'alumnat voluntari de la UIB es compromet a respectar i aplicar els drets i deures del voluntariat reconeguts a la legislació vigent (Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat social, i Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears) i que subscriu el programa de Voluntariat UIB.

Quarta. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions amb la firma d'aquest acord. Les despeses que puguin sorgir han de ser objecte d'acord d'ambdues parts.

Cinquena. Coordinació i seguiment

Es constituirà una comissió mixta d'aquest acord formada per membres de les dues parts de forma paritària. Seran funcions d'aquesta comissió:

  1. Concretar l'oferta de places de voluntariat i altres accions que es realitzin en el marc del conveni.
  2. Fer-ne el seguiment.
  3. Difondre les accions que es duguin a terme.

Aquesta comissió mixta es reunirà periòdicament i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts.

Sisena. Vigència i durada

El present acord de col·laboració entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'entitat ................................,

Avel·lí Blasco
Rector


.................................................

Diligència

El present model d'acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).