Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre les universitats vinculades al programa de Doctorat Interuniversitari d'Educació Ambiental i l'Organisme Autònom Parcs Nacionals

Madrid, 2 de febrer de 2004

REUNITS

D'una part, el Sr. JUAN MARÍA DEL ÁLAMO JIMÉNEZ, secretari general de Medi Ambient, nomenat per a aquest càrrec pel R.D. 337/2003, de 14 de març, que actua en nom i representació de l'òrgan del que és titular i com a president de l'Organisme Autònom Parcs Nacionals (d'ara endavant, OAPPNN), en virtut de les atribucions del seu càrrec, segons el Reial decret 1415/2000, de 21 de juliol, art. 9.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. ÁNGEL GABILONDO PUJOL, rector de la Universitat Autònoma de Madrid, segons el Decret 80/2002, publicat al BOE de 13 de maig, que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 39.a, 39.m i 88.2.a dels estatuts de la Universitat Autònoma de Madrid publicats el 30 de setembre de 1999 a BCM 226/1999.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. LLUÍS M. FERRER I CAUBET, rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, segons el Decret 94/2002, de 19 de març, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableix l'article 108, paràgraf 4, dels estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. JOAN BATLLE GRABULOSA, rector de la Universitat de Girona, que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 64 i 146.2 del text íntegre dels estatuts de la Universitat de Girona (publicats pel Decret 182/1999, de 13 de juliol, DOGC núm. 2935, de 21 de juliol) i el Decret 96/2002, de 19 de març, de nomenament del rector (DOGC núm. 3600, de 21 de març).

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. AVEL·LÍ BLASCO ESTEVE, rector de la Universitat de les Illes Balears, segons el Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, de 13 de maig), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 2.1 i 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de desembre, d'universitats (BOE núm. 307, de 24 de desembre), i els articles 1 i 30 del Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre) pel qual s'aproven els estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. ANGEL M. GUTIÉRREZ NAVARRO, rector de la Universitat de La Laguna, que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen l'article 83 1.a i 2. i els articles 140 i 141 del text íntegre dels estatuts de la Universitat de La Laguna (publicats al Decret 230/2000 del BOC 170/2000) i el Decret 125/2003, de nomenament del rector (BOC de 26 de maig de 2003).

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. SENÉN BARRO AMENEIRO, rector de la Universitat de Santiago de Compostel·la, segons Decret 201/2002, de 13 de juny (DOGA 1 14, de 14 de juny de 2002), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 4.2, 74 i 78.g dels estatuts de la Universitat de Santiago de Compostel·la (Decret 473/1997, de 28 de novembre, DOG del 29 de desembre de 1997). (Correccions d'errors, DOG del 22 de gener de 1998. BOE de 22 de juliol de 1998).

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. MIGUEL FLORENCIO LORA, rector de la Universitat de Sevilla, segons Decret 346/2000, de 4 de juliol (BOJA, de 8 de juliol de 2000), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableix l'article 94-11 dels estatuts de la Universitat de Sevilla (Decret 148/1988, de 5 d'abril) i Decret 152/1995, de 13 de juny, de reforma dels estatuts.

De l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. FRANCISCO TOMÁS VERT, rector de la Universitat de València, segons Decret 46/2002, de 26 de març, del DOGV núm. 4219, de 2 d'abril de 2002, que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableixen els articles 112 i 113 del capítol tercer dels estatuts de la Universitat de València (publicats al Decret 172/1985, de 28 d'octubre, de la Generalitat Valenciana, DOGV de 16 de desembre de 1985).

I de l'altra, l'Excm. i Mgfc. Sr. DAVID AGUILAR PEÑA, rector de la Universitat de Granada, segons Decret 417/2000, de 31 d'octubre (BOJA núm. 127, de 4 de novembre de 2000), que actua en nom i representació d'aquest organisme, d'acord amb les atribucions que té conferides, tal com estableix l'article 86.f dels estatuts de la Universitat de Granada (publicat al Decret 162/1985, de 17 de juliol (BOJA núm. 74, de 26 de juliol de 1985).

Les parts es reconeixen entre si capacitat i poder suficient per obligar-se en aquest conveni, de conformitat amb les normes que estableix a l'efecte l'art. 6 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a l'efecte del qual

EXPOSEN

I . Que l'OAPPNN, organisme autònom de caràcter administratiu regulat per la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'administració general de l'Estat, es va crear mitjançant Reial decret 1055/1995, de 23 de juny, pel qual es va modificar parcialment l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació aprovada pel Reial decret 654/1991, de 26 d'abril, que actualment es troba adscrit al Ministeri de Medi Ambient, a través de la Secretaria General de Medi Ambient. Al seu torn, de l'OAPPNN depèn, entre d'altres, el Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM) que desenvolupa les funcions disposades a l'Ordre MAM 1973/2002, de 22 de juliol, per la que es regulen les funcions d'aquest centre.

II . Que el passat 1 de febrer del 2000, d'acord amb el que estableix el Reial decret 778/98, que regula el funcionament del tercer cicle universitari i d'acord amb els reglaments interns respectius de cada universitat i els seus desenvolupaments normatius, es va signar el conveni de cooperació entre les universitats Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Girona, Illes Balears, de la Lacuna, de Santiago de Compostel·la, de Sevilla, de Granada i de València per a la realització d'un doctorat en Educació Ambiental.

III . Que l'objectiu d'aquest doctorat és promoure la formació de nous investigadors en el camp de l'educació ambiental a les seves universitats, a fi de potenciar la qualitat de la investigació en aquesta temàtica interdisciplinar existent de forma dispersa en diferents departaments interfacultatius de les universitats esmentades, i la formació en aquesta especialitat per part d'estudiants d'àrees afins.

IV . Que és voluntat de les dues parts promoure les accions encaminades a formar investigadors qualificats en matèria d'educació ambiental seguint aquesta iniciativa les recomanacions plantejades en el V i VI Programa Comunitari de Política i Actuació en matèria de Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible, com també les recomanacions del Ministeri d'Educació i Cultura en el Reial decret 778/1998, que estableix en les seves consideracions generals l'impuls dels estudis de tercer cicle.

V . Que sota aquestes premisses és voluntat de les dues parts col·laborar en la posada en funcionament de les activitats i cursos de doctorat propis del Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental.

Per tot el que s'ha exposat, les parts acorden subscriure aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Constitueix l'objecte d'aquest conveni l'establiment de les condicions en les quals s'ha d'efectuar la col·laboració entre l'OAPPNN i les universitats vinculades al programa de doctorat en les actuacions concretes que en facilitin el desenvolupament.

Segona . El conveni de col·laboració pren com a referència els objectius i continguts que queden recollits en el conveni subscrit per les universitats vinculades al programa de doctorat esmentat. El nombre màxim de places en cada programa de doctorat és de trenta-sis. La durada ve determinada pel que estipuli el RD 778/1998. El programa està format per un període docent (20 crèdits) i un d'investigador (12 crèdits). Els cursos i seminaris corresponents al període docent s'exposen a l'alumne en un curs intensiu a celebrar en instal·lacions cedides per l'OAPPNN a aquest efecte, que es desenvolupa les dues primeres setmanes dels mesos de febrer i juliol de cada any.

Tercera . De conformitat amb els objectius i les finalitats que es recullen a l'annex, i el desig manifestat per les parts que el subscriuen, la col·laboració es concreta en:

1r. Realitzar les fases presencials del programa de doctorat, al Centre Nacional d'Educació Ambiental (CENEAM), situat a Segòvia, les dues primeres setmanes dels mesos de febrer i juliol de cada any.

2n. Afavorir la creació de línies d'investigació i l'execució de projectes en matèria d'educació ambiental.

Quarta . Per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni, les actuacions ressenyades a la clàusula anterior suposen per a les parts les obligacions que es relacionen a continuació:

Per a les universitats vinculades al Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental, l'aportació del següent:

1r. El disseny, la selecció de continguts i la direcció acadèmica del programa.

2n. El professorat que ha de dur a terme les tasques docents del programa esmentat.

3r. Els recursos materials relatius a les tasques tècniques i/o administratives que depenguin d'aquestes entitats.

4t. L'assistència als alumnes en totes les fases no presencials del programa.

5è. L'emissió de les certificacions acadèmiques previstes en el Reial decret 778/1998.

6è. La difusió social del programa.

7è. Un nombre de places destinades al personal tècnic de l'OAPPNN que pugui estar interessat en la participació en la fase presencial esmentada, amb un màxim de quatre i un mínim de zero.

8è. Reserva d'un nombre de places destinades al personal tècnic de l'OAPPNN que pugui estar interessat en la realització del doctorat, amb un màxim de dos i un mínim de zero.

9è. Còpies completes dels originals dels projectes d'investigació dels diferents alumnes, una vegada acabats, per a la seva utilització en sala, en el centre de documentació del Centre Nacional d'Educació Ambiental - Centre de Valsaín.

10è. Resums dels treballs d'investigació, d'una extensió aproximada de 10 a 15 folis, realitzats pels seus autors.

Per a l'OAPPNN, l'aportació de:

1r. Les instal·lacions del CENEAM - Centre de Valsaín perquè es puguin celebrar les sessions presencials previstes en el programa formatiu, com també la lectura de tesines.

2n. Les instal·lacions que permetin l'allotjament correcte dels professors i alumnes participants en el programa.

3r. Els recursos humans necessaris per donar suport logístic als professors a alumnes participants en els cursos i en la lectura de tesines.

4t. Els recursos materials de caràcter inventariable o fungible que puguin ser necessaris per al bon desenvolupament dels cursos.

5è. Els costos derivats de la manutenció dels professors i alumnes participants en els cursos presencials i en la lectura de tesines.

6è. La difusió amb reproduccions pròpies i, si és possible, la publicació dels resums dels treballs d'investigació realitzats pels doctorands en cada promoció anual, com material de distribució als futurs alumnes del doctorat esmentat i per a la seva divulgació pública.

7è. L'elaboració d'una conferència inaugural en la primera fase presencial, sobre el Centre Nacional d'Educació Ambiental, la seva estructura, l'organització, les seves funcions i aportacions al sector. Igualment, es facilita a l'inici d'aquesta mateixa fase una visita guiada per les diferents àrees i serveis del CENEAM.

Cinquena. Per al seguiment i la coordinació de les activitats previstes en aquest conveni es crea una comissió tècnica formada per:

1r. En representació de la Comissió Acadèmica del Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental, el coordinador i el vicecoordinador triats segons la clàusula 10 de Conveni de cooperació entre les universitats que es ressenyen per a la realització d'un doctorat en Educació Ambiental que s'annexa.

2n. En representació de l'OAPPNN, el director del CENEAM o persona en qui ell delegui i una persona de la Secretaria General de Medi Ambient.

Sisena . És responsabilitat de la Comissió Tècnica:

1r. Programar la temporalització de les activitats a realitzar en e1 CENEAM. Per a això, la Comissió Tècnica s'ha de constituir almenys dues vegades a l'any, coincidint amb el desenvolupament de la fase presencial dels cursos de doctorat durant els mesos de febrer i juliol.

2n. Supervisar i adoptar decisions per introduir ajusts i variacions en la programació o resoldre els possibles problemes o deficiències que es puguin esdevenir durant el període de realització de la fase presencial dels cursos.

3r. Realitzar el seguiment i l'avaluació del desenvolupament anual del conveni.

4t. Aprovar els treballs d'investigació seleccionats per a la seva publicació.

5è. La Comissió Tècnica ha de resoldre els problemes d'interpretació i compliment que es puguin plantejar respecte d'aquest conveni de col·laboració.

6è. Com també totes aquelles competències necessàries i suficients per al desenvolupament correcte del programa de doctorat.

Setena. Els estudis i les investigacions a què doni lloc la realització del Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental és propietat intel·lectual dels professors o estudiants que els realitzin, si bé ha de quedar còpia dipositada en els fons bibliogràfics del CENEAM, per poder-la consultar en sala.

Vuitena . La Comissió Acadèmica del programa ha de recomanar els cinc millors treballs d'investigació o els resums de la totalitat de les investigacions esmentades per a la seva possible publicació per part de l'OAPPNN o entitat en què aquest organisme delegui. La decisió final correspon a la Comissió Tècnica.

Si es publiquen els treballs esmentats o d'algun d'ells, s'ha d'aplicar el que disposa el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

En qualsevol dels casos les publicacions que es facin dins del Programa Interuniversitari d'Educació Ambiental han de fer menció a la col·laboració de l'OAPPNN.

Novena . A tots els efectes, els estudiants i professors estan acollits al règim general de les assegurances que, en virtut del seu estatus acadèmic, els correspon.

Desena . Aquest conveni entra en vigor el dia de la seva signatura i té eficàcia i durada fins al 31 de desembre de 2004.

Aquest conveni es pot prorrogar sempre que ho acordin les parts abans que expiri el terme inicial de vigència del conveni. La pròrroga, en cas que s'acordi, es fa per períodes d'un any natural, mitjançant addenda signada per les parts.

Onzena. Les universitats participants en el Programa Interuniversitari són responsables dels deterioraments i trencaments que es puguin ocasionar al material que l'OAPPNN posa a la seva disposició per a la consecució de les finalitats d'aquest conveni.

Dotzena. L'OAPPNN posa a disposició, en el compliment dels seus compromisos davant d'aquest conveni, sempre que ho permetin les seves disponibilitats tant materials com pressupostàries, les aules i els allotjaments necessaris, el suport logístic per al bon desenvolupament de les accions i una quantitat màxima de 18.030,36 euros, amb càrrec al capítol 2, subconcepte 226.06, del pressupost assignat al CENEAM per a l'any en curs.

Tretzena . Aquest conveni es pot resoldre per les causes següents:

1r. Per denúncia de qualsevol de les parts, formalitzada per escrit amb tres mesos d'antelació.

2n. Per incompliment.

3r. Per mutu acord de les parts.

En el cas que una o diverses universitats es vulguin retirar del programa de doctorat, ho han de fer de forma individual i seguint el que s'estipula a les disposicions finals del conveni signat entre les universitats participants.

Catorzena. Aquest conveni té la naturalesa dels que preveu l'article 3.1.c) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques; els seus principis s'apliquen per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin presentar.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment són competència de l'ordre jurisdiccional contenciosadministratiu.

De conformitat amb el que s'ha exposat i convingut, en l'exercici de les atribucions de què són titulars els signants, subscriuen aquest conveni, en el lloc i la data que s'indiquen més amunt.

(signatures)

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).