Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració amb l'Institut Espanyol d'Oceanografia per a la participació conjunta en el projecte finançat pel Pla Nacional de R+D «Influència dels factors ambientals sobre l'estratègia reproductora i evolució de les larves de tonyina ( thunnus thynnus l.1758) i espècies afins en aigües de les Balears»

Palma/Madrid, 28 de setembre de 2004

REUNITS

D'una part, la Il·lustríssima Senyora María de la Concepción Soto Calvo, com a Directora general de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que intervé en representació de l'organisme, en virtut de les facultats que li autoritza el seu nomenament segons Reial decret 1878/2004, de 6 de setembre, BOE. núm. 216, de 6 de setembre, i les de l'article 11.2.d) de l'Estatut de l'Institut Espanyol d'Oceanografia, aprovat per Reial decret 1950/2000, d'1 de desembre.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'estableixen els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, reconeixent-se entre si capacitat i poder suficient per obligar-se en aquest conveni,

EXPOSEN

Primer . Que la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) i l'Institut Espanyol d'Oceanografia (en endavant, IEO) tenen subscrit un conveni marc de col·laboració per al «desenvolupament de la investigació marina», amb data 29 de novembre de 2002.

Segon . Que a la clàusula primera, apartat b), del conveni marc UIB-IEO s'especifica que la col·laboració preveu la realització o el finançament conjunt de programes i projectes d'investigació.

Tercer . Que la UIB, a través del Departament de Biologia, i l'IEO, a través del Centre Oceanogràfic de Balears, col·laboren en el projecte d'investigació finançat pel Pla nacional de R+D de referència REN 2003-01176 / Subprograma Mar i de títol «Influència dels factors ambientals sobre l'estratègia reproductora i evolució de les larves de tonyina ( Thunnus thynnus L.1758) i espècies afins en aigües de les Balears » , del qual és investigador principal el doctor Francisco Alemany Llodrà, d l'IEO, destinat al Centre Oceanogràfic de Balears (en endavant, COB).

Quart . Que és desig d'ambdues parts col·laborar en l'optimització dels recursos propis objecte del present conveni, i per això les parts el formalitzen mitjançant les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és l'optimització en la utilització de recursos financers disponibles a fi de cobrir adequadament els costs directes derivats de la col·laboració de personal de la UIB en el projecte REN 2003-01176 / Subprograma Mar «Influència dels factors ambientals sobre l'estratègia reproductora i evolució de les larves de tonyina ( Thunnus thynnus L.1758) i espècies afins en aigües de les Balears»,

Segona. Seguiment dels treballs

Per a la gestió, la supervisió i el control del compliment del present conveni s'estableixen els òrgans i figures d'actuació següents:

I. Comissió mixta de seguiment, que serà la prevista en el conveni marc i que tindrà com funcions:

A. Resoldre els dubtes que sorgeixin en el compliment del conveni.
B. Valorar els resultats.
C. Proposar actuacions o mesures correctores si es considera oportú.

II. Comissió cientificotècnica, integrada per la doctora Isabel Moreno Castillo, catedràtica d'universitat, per part de la UIB, i pel doctor Francisco Alemany Llodrà, investigador principal del projecte per part de l'IEO, les funcions del qual seran:

A. Coordinar els treballs que s'hagin de realitzar en l'execució del present conveni.
B. Informar i assessorar la comissió mixta sobre plans de treball i valoració de resultats.

Tercera. Pressupost i finançament

Els fons aportats per al desenvolupament del projecte pel Ministeri de Ciència i Tecnologia (Subdirecció General de Projectes d'Investigació), en l'actualitat Ministeri d'Educació i Ciència, dels quals és beneficiari l'IEO, pugen a 118.450 euros: 43.000 per a contractació de personal, 60.000 en concepte de despeses d'execució i 15.450 com a despeses indirectes.

Dels fons finançats per l'esmentat ministeri l'IEO en destinarà 109.418,64 a les despeses pròpies de la realització del projecte, i la quantitat restant, 9.031,36 euros, l'IEO es compromet a transferir-la a la UIB en funció de la seva participació en el projecte, amb posterioritat a la firma del conveni, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.205.542K640.

L'abonament el farà efectiu l'IEO a la UIB mitjançant transferència al compte corrent 20510151651014198336.

En tot cas l'aplicació dels fons concedits pel Ministeri (118.450 euros) estarà subjecta al compliment dels requisits i les condicions determinats en l'acte de concessió i en les normes que regulen l'esmentada ajuda.

Per la seva part, la UIB aportarà 7.550 euros per contribuir al finançament de les activitats relacionades amb el dit projecte.

Quart. Cofinançament

De la quantitat transferida per l'IEO a la UIB, un total de 9.031,36 euros, 1.481,36 es destinaran a cobrir les despeses de personal de la UIB per embarcament en les campanyes d'investigació Tunibal previstes al projecte esmentat.

Els 7.550 euros restants s'aportaran per al cofinançament entre la UIB i l'IEO d'un contracte d'un any de durada d'un ajudant tècnic per integrar-se a les tasques del projecte ( annex I ). La UIB aportarà amb aquesta finalitat 7.550 euros més, amb càrrec al programa en vigor de cofinançament de contractes d'ajudants tècnics per a projectes en els quals participen investigadors de la UIB i que compten amb finançament extern, plaça ja concedida a la convocatòria de 2004 al doctor Carlos Duarte, de manera que ja es cobreix el cost total del dit contracte, que puja a 15.100 euros.

Cinquena. Règim de personal

El present conveni no donarà lloc a l'establiment de cap tipus de relació de caràcter laboral amb la UIB i l'IEO per part de les persones que hi intervinguin, ni alterarà, respecte a les parts firmants, la dependència dels investigadors que participin en accions concretes com a conseqüència de la seva execució.

Sisena. Durada

El present conveni començarà a produir efectes l'endemà d'haver-se signat i acabarà en complir-se els 24 mesos des del seu inici. Es pot prorrogar per mutu acord, a proposta dels responsables científics del conveni, amb anterioritat a la data de finalització del termini de durada inicial. La pròrroga s'efectuarà anualment, o per cada exercici, d'acord amb les previsions pressupostàries. L'eventual proposta de pròrroga ha d'anar acompanyada del programa de treball i el pressupost per al nou període, i ser aprovada pels responsables d'ambdues parts i per les autoritats que el subscriuen.

La subscripció d'addendes al conveni requerirà els mateixos tràmits formals i procedimentals que es duguin a terme per a la subscripció d'aquest conveni.

Setena. Ús dels resultats de la col·laboració

La propietat i la utilització de les dades i els resultats finals de la investigació relacionats directament amb els objectius d'investigació assignats als investigadors de la UIB seran exercides conjuntament por la UIB i l'IEO. Ambdues institucions, un cop executades les investigacions descrites al projecte, es comprometen a intercanviar el material científic i els coneixements obtinguts per cada una de les parts, així com a publicar conjuntament els resultats de la investigació convinguda en el termini d'un any des que finalitzi el conveni, amb independència que es vagin presentant al llarg de l'any ¿als fòrums científics que ambdues parts considerin oportuns¿ els resultats parcials que siguin fruit de les investigacions dutes a terme. En aquest sentit, quan es realitzi qualsevol tipus de comunicació o divulgació científica, ja sigui parcial o total, dels resultats, s'ha de fer menció expressa i explícita del fet que les dades s'han obtingut en les experiències dutes a terme a l'IEO i que els resultats són fruit del present conveni de cooperació. És necessari que en aquests documents, junt amb la menció de l'IEO i la UIB, hi figuri l'escut d'Espanya i la denominació de Ministerio de Educación y Ciencia.

En el supòsit de resultats susceptibles de protecció por algun dels títols que el Dret reconeix, així com d'explotació o difusió dels dits resultats, les parts, en un termini màxim de tres mesos a partir de la seva obtenció, es comprometen a subscriure un document a l'efecte en el qual es determinarà la titularitat dels drets de propietat industrial i les condicions de la seva explotació, amb plena subjecció al que disposa el Reial decret 55/2002, de 18 de gener, sobre explotació i cessió d'invencions realitzades en els ens públics d'investigació, de conformitat amb el que estableix l'article 20 de la Llei 11/1986, de 20 de març, de patents.

Vuitena. Resolució

El conveni es pot resoldre per denúncia de qualsevol de les parts mitjançant preavís per escrit a les altres amb l'antelació mínima d'un mes per al seu venciment. Malgrat la resolució, s'han de continuar executant les activitats que s'hagin pactat amb anterioritat fins al complet compliment, excepte per acord en contra adoptat per totes les parts. L'incompliment de les obligacions a les quals es comprometen les parts mitjançant aquest conveni faculta les altres a denunciar-lo.

Novena. Règim jurídic

Aquest conveni és del tipus dels inclosos a l'article 3.1.c) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i el seu règim jurídic és determinat per les estipulacions previstes al mateix conveni i els principis generals resultants del text refós de l'esmentada llei per resoldre els dubtes i llacunes que es puguin presentar.

Desena. Qüestions litigioses i jurisdicció competent

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes que puguin derivar-se de l'aplicació del present conveni, si no es pot arribar a un acord previ, es resoldran davant la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb la seva Llei reguladora 29/1998, de 13 de juliol.

I com a prova de conformitat i perquè quedi constància del que s'ha convingut, les parts firmen el present conveni, en dos exemplars i en tots els fulls, al lloc i en la data indicats al principi.

Per l'Institut Espanyol d'Oceanografia,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

María de la Concepción Soto
Directora general

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I

Amb la finalitat de contribuir a les despeses derivades de la part del projecte sota responsabilitat de la UIB, l'IEO ingressarà a nom de la UIB la quantitat de 9.031,36 euros, corresponent a la següent distribució per conceptes:

QUADRE DE FINANÇAMENT QUE HA DE TRANSFERIR L'IEO A LA UIB

( en euros)

 

2004

Personal

7.550,00

Material fungible / viatges i dietes

1.481,36

Total

9.031,36

Resum de la memòria econòmica

Les despeses totals previstes per a la realització del projecte d'investigació finançat pel Pla nacional de R+D, de referència REN 2003-01176 / Subprograma Mar i de títol «Influència dels factors ambientals sobre l'estratègia reproductora i evolució de les larves de tonyina ( Thunnus thynnus L.1758) i espècies afins en aigües de les Balears » , del qual és investigador principal el doctor Francisco Alemany Llodrà, de l'IEO, destinat al COB, és de 118.450 euros.

L'import d'un contracte d'ajudant tècnic gestionat per la UIB és de 15.100 euros.

L'IEO transferirà al compte 20510151651014198336 de la UIB la quantitat de 9.031,36 euros, dels quals 7550 euros, destinats al cofinançament d'un contracte d'ajudant tècnic, seran a càrrec del capítol de despeses de personal previstes al projecte que serveix de base al conveni. La resta, de 1.481,36 euros, correspon a despeses assumides per l'IEO referides a despeses de personal de la UIB per embarcament en les campanyes d'investigació Tunibal previstes al projecte esmentat.

Per la seva part, la UIB aportarà la quantitat de 7.550 euros amb càrrec a la partida analítica 060028-64530-541ª, en concepte de cofinançament d'un contracte d'ajudant tècnic que col·labori en la realització de les tasques derivades del dit projecte.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT ESPANYOL D'OCEANOGRAFIA I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER A LA PARTICIPACIÓ CONJUNTA EN EL PROJECTE FINANÇAT PEL PLA NACIONAL DE R+D «INFLUÈNCIA DELS FACTORS AMBIENTALS SOBRE L'ESTRATÈGIA REPRODUCTORA I EVOLUCIÓ DE LES LARVES DE TONYINA ( Thunnus thynnus L.1758) I ESPÈCIES AFINS EN AIGÜES DE LES BALEARS»

ANTECEDENTS

A causa de la gran importància biològica i econòmica dels estocs de grans pelàgics, especialment la tonyina ( Thunnus thynnus ), explotats al Mediterrani i de la greu situació de sobreexplotació en què sembla que es troben algunes d'aquestes espècies, a petició de la SGPM i l'ICCAT, l'IEO va iniciar l'any 2001, amb càrrec a fons propis de l'organisme, un projecte d'estudi sobre les primeres etapes del procés de reclutament d'aquestes espècies en aigües de les Balears, amb l'objectiu d'ampliar la base de coneixements que permetessin dissenyar un sistema d'explotació més sostenible. Per l'enorme interès dels resultats obtinguts en les tres primeres campanyes, es va dissenyar un nou projecte que permetés aprofundir en aquesta línia d'investigació. El dit projecte fou presentat a la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes R+D del MCIT de l'any 2003, i el seu finançament finalment fou aprovat, malgrat que en una quantitat inferior a la sol·licitada inicialment.

En aquest nou projecte, malgrat ser un projecte ordinari (no coordinat) presentat per l'IEO, s'hi varen integrar, tal com permeten les bases de la convocatòria, les investigadores de la UIB doctora Isabel Moreno Castillo i Salud Deudero Company, que es responsabilitzaren directament de la consecució d'un dels objectius específics, concretament la determinació del paper del plàncton gelatinós com a potencial competidor i/o predador de les larves de túnids. Inicialment s'havia sol·licitat finançament extern al MCIT per a la contractació d'un tècnic que col·laboràs amb les investigadores de la UIB en aquestes tasques, però les retallades en el pressupost impossibilitaren en primera instància plantejar-se el dit contracte, de manera que posaren en perill la realització d'aquests treballs d'investigació. No obstant això, el finançament addicional inicialment concedit per la UIB en el marc del seu programa de 2004 de cofinançament de contractes d'ajudant tècnic per a projectes amb finançament extern en els quals participin investigadors de la UIB, permetria la contractació d'aquest ajudant tècnic.

OBJECTIUS

L'objectiu general del present conveni és servir de marc de referència per a la participació conjunta de la UIB i l'IEO en el projecte d'investigació finançat pel Pla nacional de R+D de referència REN 2003-01176 / Subprograma Mar i de títol «Influència dels factors ambientals sobre l'estratègia reproductora i evolució de les larves de tonyina ( Thunnus thynnus L.1758) i espècies afins en aigües de les Balears » . Concretament, el seu objectiu específic és optimitzar la utilització de recursos financers disponibles amb la finalitat de cobrir adequadament les despeses directes derivades de la col·laboració de personal de la UIB en el dit projecte i permetre la contractació d'un ajudant tècnic que col·labori en la realització de les tasques assignades al personal de la UIB en el marc de l'esmentat projecte.

COMPROMISOS DE COL·LABORACIÓ PREVISTS

L'IEO es compromet a facilitar els embarcaments i les preses de mostres necessaris als investigadors de la UIB que participin en el projecte.

La UIB es compromet a participar en les investigacions, reunions de coordinació, etc., que es vagin duent a terme amb motiu del projecte.

RAONS QUE JUSTIFIQUEN DE SUBSCRIURE EL CONVENI

El projecte es beneficia en el seu conjunt de la col·laboració entre ambdós organismes, tant per la complementarietat de les investigacions realitzades pels especialistes, amb els consegüents efectes sinèrgics, com pel fet d'optimitzar la distribució de recursos financers, augmentant per exemple de forma significativa el nombre de mesos/home d'ajudant tècnic assignat al projecte.