Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació) per a l'equipament cientificotècnic de l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut (IUNICS) de la Universitat de les Illes Balears

Palma, 11 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, representada per l'Hble. Sr. Lluís A. Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del President del Govern de les Illes Balears 7/2003 de 30 de juny de 2003, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons els articles 11 b) i c) en relació amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

De l'altra l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig, en virtut del que disposa la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

1. Que la Decisió de la Comissió de la Comunitat Europea de 15 de febrer de 2001, per la qual s'aprova el document únic de programació per a les intervencions estructurals comunitàries en les zones de l'objectiu nre 2 de Balears, determina la participació financera concedida del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

2. Que a l'article 2 de l'esmentada decisió s'estableix com un dels eixos prioritaris la Societat del coneixement (Innovació, R+D, Societat de la Informació). Com a mesura per al desenvolupament d'aquest eix es contempla el finançament d'infrastructures; construcció i equipament de centres tecnològics i d'investigació.

3. Que per Real Decret 2243/1996, de 18 d'octubre, es va aprovar el traspàs de les competències en matèria d'Universitats a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, contemplant la perspectiva de la creació de centres universitaris.

4. Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern. Aquest conveni estableix que les distintes actuacions s'han de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.

5. Que els anys 2000, 2001 i 2002 es varen signar protocols de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears amb l'objectiu d'ampliar el programa de dotació d'infrastructures i realitzar obres de construcció i ampliació dels centres d'Investigació: Serveis Científicotecnics i l'Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut.

6. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en complementar les seves actuacions amb la universitat estipulades als anteriors protocols.

7. Que la UIB es troba interessada en continuar amb la col·laboració establerta per poder dura a terme noves actuacions que complementin l'execució de les accions concedides en protocols anteriors.

Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer . Signar el present protocol de col·laboració, que s'inclourà com annex del Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de els Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon . La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació manifesta el seu compromís de cofinançar actuacions que realitzi la UIB en el marc dels Fons Estructurals de Desenvolupament Regional (FEDER), desenvolupades per l'Administració Central i que s'executaran de comú acord amb la Comunitat Autònoma.

Tercer . Entre les actuacions plantejades a l'acord segon es declaren com accions necessàries per completar l'execució de les accions dels anteriors protocols:

  • Institut d'Investigació en Ciències de la Salut . A aquest Institut s'integraran serveis del Govern, actualment existents o que es vagin a crear, relacionats amb les ciències de la Salut. La seva creació i construcció ha estat l'objecte dels anteriors protocols i es imprescindible l'ampliació del seu parc instrumental.

El pressupost total, d'aquesta ampliació és de 642.596 Euros, l'aportació per part de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació serà de 50.000 Euros.

Quart . La Conselleria contribuirà a l'execució de dites actuacions amb la quantitat de cinquanta mil euros (50.000 Euros) i a càrrec de la partida pressupostària 14901 541A01 74100 de l'exercici del 2004.

Cinquè . La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació encomana la gestió de les accions necessàries objectes del present protocol a la UIB, la qual aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per a dur a terme les activitats adients.

Sisè. El pagament es farà efectiu una vegada justificada convenientment la realització de l'activitat. La justificació haurà d'ésser presentada per part de la UIB abans del dia 15 de novembre de l'any 2004.

Setè. La vigència del present Conveni s'iniciarà amb la signatura del mateix, i finalitzarà el 31 de desembre de 2004 sense prejudici que ambdues parts acordin la seva pròrroga.

Vuitè. Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del present conveni, seran resoltes sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí de l'òrgan constituït a l'efecte.

Novè. La Comissió paritaria mixta anomenada a efectes de l'acord quinzè del protocol de dia 31 de maig de 2002 també serà l'encarregada de fer el seguiment del present protocol.

Desè . A tot allò no previst en aquest protocol, s'aplicarà allò establert al Conveni Marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

I en prova de llur conformitat, els qui intervenen, segons el caràcter en el qual ho fan, subscriuen el present protocol de col·laboració en el lloc i data que s'indiquen a l'encapçalament.

Lluís A. Ramis de Ayreflor

Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació

Avel·lí Blasco

Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).