Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni amb l'empresa pública SEMILLA SA, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, per al suport de l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Hortofructicultura i Jardineria

Palma, 20 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Sra. Margalida Moner Tugores, com a Consellera d'Agricultura i Pesca, en virtut de les facultats que resulten del seu nomenament per decret del President de les Illes Balears 22/2003 de 13 d'octubre i presidenta de l'empresa pública SEMILLA SA, en funció de l'article 27 dels Estatuts Socials i de l'acord de la Comissió Executiva de 1 de juliol de 2004, en nom i representació de l'empresa pública SEMILLA SA.

D'altra banda, l'Honorable Sr. Francisco Jesús Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura, en virtut de les facultats que resulten del seu nomenament per Decret del President de les Illes Balears 7/2003, de 30 de juny.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts intervinents es reconeixen mútuament la capacitat jurídica necessària per a la formalització d'aquest conveni, i

MANIFESTEN

Que amb l'aplicació del Decret 41/2002, de 22 de març, pel qual s'autoritza a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, es compleix una exigència demandada per una bona part de la societat balear.

Que la Conselleria d'Educació i Cultura, en el procés d'implantació de noves titulacions a la UIB durant el període 1999-2003, considera adequada la implantació del títol oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Hortofructicultura i Jardineria, tal com es posa de manifest oficialment en la aprovació del Decret 41/2002, de 22 de març, per la qual cosa s'autoritza a la UIB la implantació de l'esmentada titulació.

Que la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la UIB, d'acord amb les seves respectives competències, va aprovar la implantació d'aquesta nova titulació universitària.

Que la Universitat de les Illes Balears compta amb un grup de professors que estan duent a terme activitats de docència i recerca en el camp agrícola, la qual cosa suposa una base fonamental per a la implantació d'aquesta titulació.

Que la formació dels nous tècnics agrícoles serà un element estratègic important tant en els processos de modernització i dinamització de l'agricultura balear del futur, com també en el desenvolupament del seu entorn cultural, social, paisatgístic i medi-ambiental.

Que la nova carrera, entesa com a instrument de motivació en la creació de professionals amb capacitats que puguin oferir els seus serveis específics al ciutadans, en contribuir a augmentar els nivells de qualitat i prestacions, posarà a l'abast del món rural i de la pagesia unes majors disponibilitats de formació que han de contribuir també a l'enriquiment d'aquelles persones a qui va dirigida.

Que la Conselleria d'Agricultura i Pesca i la Universitat de les Illes Balears coincideixen en la importància que per a les Illes Balears tenen els esmentats ensenyaments ja que contribueixen a ampliar el ventall de titulacions de tipus tècnic i la integració de professionals formats a la UIB en el sector primari.

Que pel Decret 22/2004, de 19 de març, d'inversions i activitats en els sectors agrari i pesquer de les Illes Balears es va aprovar la possibilitat d'establir un conveni amb SEMILLA per a col·laborar amb la UIB per a la prestació d'estudis superiors d'enginyeria agrícola, aquest Conveni entre la Conselleria i SEMILLA es va subscriure en data 19 de maig de 2004.

Per tot l¿abans exposat s'ha decidit formalitzar aquest Conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.-

L'empresa pública SEMILLA SA, donat l'interès de la implantació dels ensenyaments per a les Illes Balears, contribuirà durant els anys acadèmics 2003-2004 i 2004-2005 amb una aportació econòmica al suport dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Hortofructicultura i Jardineria a la Universitat de les Illes Balears.

SEGONA. ¿

La Universitat de les Illes Balears va iniciar en l'any acadèmic 2002-2003 els estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Hortofructicultura i Jardineria, i es compromet a garantir la seva continuació durant els períodes 2003-2004 i 2004-2005. Les matèries lectives que imparteix estan adaptades a la realitat de les Illes, per a una implantació pràctica en el món laboral dels seus titulats i apostar per estratègies innovadores i sostenibles de l'agricultura.

TERCERA.-

L'empresa pública SEMILLA SA d'acord amb l'art. 1.1 del Decret 22/2004, de 19 de març, d'inversions i activitats en els sectors agrari i pesquer, aportarà a la UIB la quantitat màxima de TRES-CENTS QUARANTA-NOU MIL VUIT-CENTS ONZE EUROS I CINC CÈNTIMS (349.811,05 euros) per atendre l'objectiu previst a la clàusula anterior, i desglossada de la manera següent:

ANY ACADÈMIC

ANY

IMPORT en EUROS

PRIMER ANY

2003-2004

137.465,83

SEGON ANY

2004-2005

212.345,22

TOTAL

 

349.811,05

QUARTA.-

La Universitat de les Illes Balears a l'acabament de cada un dels dos períodes lectius presentarà una memòria de les activitats de cada any acadèmic amb la relació d'alumnes matriculats, els seus resultats acadèmics i totes aquelles qüestions que acordin les parts implicades. Aquesta memòria serà remesa a SEMILLA SA, a la Conselleria d'Agricultura i Pesca i a la Conselleria d'Educació i Cultura. El pagament de cada període s'efectuarà una vegada es lliuri l'esmentada memòria a SEMILLA SA.

CINQUENA.-

Es crearà una Comissió Mixta de seguiment i supervisió que vetllarà pel compliment d'aquest Conveni i analitzarà els resultats obtinguts. En aquesta comissió hi participaran dos membres designats per SEMILLA SA, dos membres designats per la Conselleria d'Educació i Cultura, i dos membres designats per la UIB.

SISENA.-

Aquest Conveni finalitzarà amb el curs 2004-2005. En qualsevol cas, les parts signants podran ratificar la seva continuïtat o acordar la modificació d'algunes de les seves clàusules

SETENA.-

El present conveni supleix i deixa sense efecte futur el protocol signat el dia 15 d'abril de 2003, sense perjudici de la conclusió i de la comprovació de la realització de la realització de les accions dutes a terme a la seva empara fins a la data de la signatura d'aquest conveni

I com a mostra de conformitat i acceptació, així queda redactat aquest Conveni que signen els compareixents per triplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a la capçalera.

La Consellera d'Agricultura i Pesca i
Presidenta de l'empresa pública SEMILLA SA

 

El conseller d'Educació i Cultura

 

El rector de la Universitat de les Illes Balears

 

Margalida Moner Tugores

Francisco Jesús Fiol Amengual

Avel·lí Blasco Esteve
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).