Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" per al desenvolupament d'accions de suport a les bones pràctiques ambientals en les empreses de les Illes Balears

Palma, 28 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part,

L'Honorable Sr. Jaume Font i Barceló, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (CIF S-00711001-H), d'acord amb el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomanament dels membres del Govern de les Illes Balears.

De l'altra,

El Sr. Llorenç Huguet i Rotger, president de la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra", amb domicili al Carrer Ter núm. 16 de Palma.

I de l'altra,

El Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i fent ús de les facultats que s'hi detallen.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present conveni a l'empara de les seves atribucions.

EXPOSEN

Que el medi ambient és a l'actualitat, no només una preocupació social qualsevol, sinó també un factor estratègic dins la gestió empresarial i un important jaciment de treball per als pròxims anys. L'atenció als aspectes mediambientals a l'empresa és una actitud nova, sorgida en la última dècada, i que creix lentament. La normativa ambiental és cada vegada més àmplia i més exigent, i el seu compliment obliga en molts de casos dur a terme canvis importants als processos productius i als models de gestió, i a escometre actuacions de formació i sensibilització de directius, treballadors i professionals, per adaptar-se als canvis.

Que, per la seva banda, la formació i la sensibilització constitueixen elements fonamentals per al desenvolupament i la competitivitat de les empreses, així com instruments al servei de les polítiques de treball que han de contribuir a la millora dels nivells i la qualitat d'ocupació de la població activa.

Que la Universitat de les Illes Balears (UIB) mitjançant la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) han desenvolupat durant l'any 2003 un programa de suport a PIMES de les Illes Balears en matèria de formació i informació en gestió ambiental, amb el cofinançament de la Fundación Biodiversidad com aportació al complement del Programa Operatiu "Iniciativa Empresarial i Formació Contínua" per a regions espanyoles d'objectiu 3 i regions d'objectiu 1, durant el període comprés entre els exercicis 2001-2006, amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

Que les accions desenvolupades durant 2003 en el marc de l'esmentat programa, en l'àmbit de creació d'estructures mediambientals dirigides de forma prioritària a les Petites i Mitjanes Empreses, així com a professionals autònoms, s'han articulat en torn a l'Observatori Mediambiental per a la Petita i la Mitjana Empresa de les Illes Balears, basat en una plataforma web creada expressament, i que s'ha complementat amb l'elaboració de continguts de tres cursos per impartir on-line en la temàtica d'empresa i medi ambient.

Que les accions esmentades es varen posar en marxa com a conseqüència de les propostes d'actuació sorgides dels Estudis de necessitats formatives en matèria de formació i gestió mediambiental a les empreses de les Illes Balears realitzats per la UIB l'any 2002, que ja comptaren amb el cofinançament de la Fundación Biodiversidad i el Fons Social Europeu.

Que la Universitat de les Illes Balears sol·licitarà a la Fundación Biodiversidad cofinançament per als anys 2004, 2005, 2006 i 2007, any en què es preveu que finalitzin les accions desenvolupades dins el termini de vigència del Programa Operatiu aplicable pel que fa a les aportacions del Fons Social Europeu, per tal de mantenir, consolidar i ampliar l'estructura del servei que presta l'Observatori Mediambiental per a la Petita i la Mitjana Empresa de les Illes Balears i complementar-lo amb accions de formació i sensibilització dirigides a treballadors en actiu de PIMES i professionals autònoms de les Illes Balears.

Que es reconeix l'oportunitat i la necessitat de continuar i reforçar les línies d'acció iniciades durant 2002 i 2003 en el marc esmentat, d'acord amb els fins exposats i amb la intenció de reforçar l'estabilitat en el treball i l'adaptabilitat de les empreses i els seus treballadors a la problemàtica mediambiental, la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" tenen a bé subscriure el present conveni pel desenvolupament de les actuacions que se relacionen i amb les condicions que figuren en els següents

ACORDS

PRIMER: OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte d'aquest conveni consisteix en el manteniment i l'ampliació dels serveis de l'Observatori Mediambiental per a la Petita i la Mitjana Empresa de les Illes Balears (acrònim: OMPIB) creat per la UIB així com la realització d'accions complementàries per a les anualitats 2004, 2005, 2006 i 2007.

La Universitat de les Illes Balears serà la entitat encarregada de l'execució de les accions fixades en el present conveni plurianual.

L'àmbit d'aplicació i desenvolupament de les accions programades així com dels seus destinataris finals serà el de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el desenvolupament d'aquestes accions, es donarà prioritat a les dirigides a PIMES i professionals autònoms i al foment de la societat de la informació, establint nous sistemes d'aprenentatge d'anticipació per impulsar la valorització dels recursos humans, i potenciant l'ús de les noves tecnologies com a eina pedagògica i de producció. Es tracta, així mateix, de fomentar la implantació de la tecnologia ambiental, la qualitat i la seguretat dins l'empresa i incrementar la qualificació i sensibilització dels treballadors en relació amb el medi ambient.

Les accions previstes per desenvolupar durant l'any 2004 són les següents:

-Observatori Mediambiental per a PIMES de les Illes Balears (OMPIB): manteniment i ampliació
-Curs sobre Implantació de SGMA (EMAS-ISO 14001) a PIMES (5 crèdits, impartició on-line)
- Curs de Prevenció de Riscos Laborals a l'Àmbit de la Gestió Ambiental de les PIMES

(5 crèdits, impartició on-line)

-Curs de Gestió i Reciclatge de Residus per a PIMES (5 crèdits, impartició on-line)
-Jornada sobre programes i ajudes a la implantació de mesures de control ambiental a les PIMES de les Illes Balears (Palma)
-Jornada sobre programes i ajudes a la implantació de mesures de control ambiental a les PIMES de les Illes Balears (Menorca)
-Jornada sobre programes i ajudes a la implantació de mesures de control ambiental a les PIMES de les Illes Balears (Eivissa)

Els projectes corresponents a les accions de l'any 2004 es detallen a l'Annex I d'aquest conveni.

Les accions previstes per desenvolupar durant les anualitats 2005, 2006 i 2007 són les pròpies del manteniment i ampliació del Observatori Mediambiental.

Les accions a desenvolupar complementàriament al manteniment i ampliació de l'Observatori Mediambiental OMPIB en els exercicis 2005, 2006 i 2007, així com les seves característiques tècniques i corresponents pressuposts, seran proposades abans de cada exercici, per la Universitat de les Illes Balears, amb la conformitat prèvia de totes les entitats cofinançadores.

SEGON: OBLIGACIONS DE CADA UNA DE LES PARTS

Per a la realització de les accions objecte d'aquest conveni les parts que el subscriuen assumiran les següents obligacions:

La Universitat de les Illes Balears durà a terme l'execució de les accions programades, tant el manteniment i ampliació de l'Observatori Mediambiental per a PIMES de les Illes Balears com les accions complementàries dins cada anualitat.

Per això, la Universitat de les Illes Balears haurà de presentar a la Conselleria de Medi Ambient i a la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra", a l'inici de cada anualitat, la proposta de totes les accions programades.

Així mateix, la Universitat de les Illes Balears aportarà el cofinançament per a l'execució d'aquestes accions segons els detalls i les anualitats que figuren en el quadre inclòs en aquest acord.

Per la seva banda, la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" faran les aportacions econòmiques anuals detallades en el quadre de cofinançament mencionat.

En conseqüència, seran entitats cofinançadores de les accions objecte d'aquest conveni la Universitat de les Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra".

Els pagaments a càrrec de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i de la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra" s'efectuaran a favor de la Universitat de les Illes Balears ¿en tant que institució pública-, en compliment del que disposa l'article 3.c) de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Els imports a cofinançar per part de cada entitat seran els que figuren seguidament:

Any

Conselleria de Medi Ambient

Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra"

Universitat de les Illes Balears

2004

47.610,00

31.740,00

24.150,00

2005

47.610,00

31.740,00

24.150,00

2006

47.610,00

31.740,00

24.150,00

2007

47.610,00

31.740,00

24.150,00

TERCER: FORMA DE PAGAMENT

Els pagaments es faran contra presentació per part de la Universitat de les Illes Balears de les corresponents factures i de certificats d'inici i d'execució a la Conselleria de Medi Ambient i a la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra".

L'aportació de la conselleria de Medi Ambient, per un import total de 190.440,00 EUROS es realitzarà mitjançant pagaments anuals de 47.610,00 EUROS durant les anualitats 2004, 2005, 2006, i 2007, prèvia certificació del director general de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental de la realització i compliment de les accions programades; i amb càrrec a la partida pressupostària 15701 443D01 48.000 00.

L'aportació de la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra", per un import total de 126.960,00 EUROS es realitzarà mitjançant pagaments anuals de 31.740,00 EUROS durant les anualitats 2004, 2005, 2006, i 2007.

QUART: GESTIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA DE LES ACCIONS OBJECTE DEL CONVENI

La Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, i promoguda mitjançant acord de la junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer i acord del Consell Social de la UIB de dia 29 de febrer de 1996, serà l'encarregada de la gestió tècnica i econòmica del conjunt de les accions desenvolupades en el marc d'aquest conveni.

No és necessari establir una organització personificada per a la gestió d'aquest conveni.

CINQUÈ: VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i acabarà el 31 de desembre de 2007.

Les accions que es proposin en el seu marc ho seran per les anualitats corresponents a 2004, 2005, 2006 i 2007.

L'aplicació del conveni a l'inici de cada any natural serà automàtica, sens perjudici que, tal com s'ha fixat en el darrer paràgraf de l'Acord primer d'objecte del conveni, la Universitat de les Illes Balears hagi de fer la proposta d'accions complementàries de l'Observatori Mediambiental, amb les corresponents característiques tècniques i pressuposts, amb la conformitat prèvia de totes les entitats cofinançadores de les accions.

SISÈ: PUBLICITAT

En tots els documents relacionats amb les accions d'aquest conveni dels què se'n faci difusió pública entre els destinataris de les accions, així com en les comunicacions externes de la Universitat de les Illes Balears i en particular, en totes les accions de publicitat, per qualsevol mitjà, de les accions a desenvolupar en el marc d'aquest conveni, es farà referència explícita a totes les entitats que les cofinancien, com a mínim incloent-hi els respectius logotips i citant la seva col·laboració per al seu desenvolupament.

SETÈ: SUPÒSITS D'EXTINCIÓ

Aquest conveni es resoldrà per mutu acord entre les parts o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'estableixin. En el supòsit de denúncia, les entitats cofinançadores hauran d'abonar a la Universitat de les Illes Balears les quantitats corresponents als treballs realitzats fins al moment, sempre i quan no s'hagi incomplit el pla de treball recollit en els projectes de les respectives accions.

Les entitats cofinançadores determinaran la forma de finalitzar les actuacions en curs per als supòsits d'extinció contemplats en el paràgraf anterior.

En el cas d'extinció en el qual a la Conselleria de Medi Ambient l'hi correspongui efectuar qualque pagament, aquest es farà contra presentació per part de la Universitat de les Illes Balears de les corresponents factures i dels certificats d'inici i d'execució a la Conselleria de Medi Ambient i , prèvia certificació del director general de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental de la realització i compliment de les accions programades.

VUITÈ: SEGUIMENT DEL CONVENI

Les institucions i entitats signants d'aquest conveni podran sol·licitar la reunió de totes les parts per tal de realitzar un seguiment de les accions que se'n derivin, així com del bon compliment de les finalitats que les motiven. Així mateix, podran formular totes les observacions que considerin oportunes en benefici de l'eficàcia i l'èxit de les accions programades.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest conveni, les parts el signen en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Caixa d'Estalvis de Balears "Sa Nostra",

 

Jaume Font i Barceló
Conseller
Avel·lí Blasco Esteve
Rector
Llorenç Huguet i Rotger
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 26 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).