Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat

Palma, 3 de novembre de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es nomena rector de la UIB.

ACTUEN

La primera, d'acord amb les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de las Illes Balears.

El segon, en representació de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

1. Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de realitzar a través d'un conveni específic.

2. Que la Conselleria de Presidència i Esports, a través de la Direcció General de Joventut, executa la política del Govern de les Illes Balears en matèria de voluntariat. És voluntat de la Conselleria pel que fa a temes relacionats amb el voluntariat el desenvolupament del tercer sector, la millora de les entitats que treballen amb voluntaris, així com l'augment de la qualitat dels programes de formació especifica de voluntariat que executen les diferents entitats. En concret és molt interessant la col·laboració de la Universitat en la promoció del voluntariat.

3. Que la Universitat de les Illes Balears està treballant en la posada en marxa d'un programa de voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària, És voluntat de la UIB contribuir a la formació en els valors de la solidaritat, la tolerància, la convivència, la llibertat, la justícia i la sostenibilitat entre els membres de la seva comunitat, proporcionar formació als que vulguin participar com a voluntaris i crear una xarxa de voluntariat universitari. Aquest programa vol actuar en diferents àmbits: en activitats de cooperació al desenvolupament, en el que ja col·labora la Direcció General de Cooperació; en salut; atenció a alumnes amb necessitats educatives especials; mobilitat de l'alumnat; cultural; lingüístic i medi ambiental.

4. Que aquest projecte és un dels que s'han aprovat enguany dins el Pla nacional del voluntariat, tal com consta a l'annex del conveni amb el Ministeri de Treball i Afers Socials.

5. Que ambdues institucions mostren el seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració en relació amb la promoció del voluntariat social.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents

PACTES

Primer. Objecte

Aquest conveni té per objecte concretar els termes de la col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports, mitjançant la Direcció General de Joventut, i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme el d'un programa de voluntariat adreçat als membres de la comunitat universitària.

Segon. Compromisos de col·laboració que assumeix la Conselleria de Presidència i Esports

La Conselleria de Presidència i Esports s'obliga a:

a. Donar l'assessorament i el suport tècnic necessaris per dur a terme el programa.
b. Aportar la quantitat de 6.000 euros amb càrrec a la partida 23201 323A1 64000 10 23222 corresponent al pressupost del Govern de les Illes Balears de l'any 2004.
c. Facilitar difusió del programa de voluntariat en les seves publicacions.

Tercer. Compromisos que assumeix la Universitat de les Illes Balears

La UIB s'obliga a:

a. Coordinar aquest programa, al qual hi destinarà a temps parcial personal tècnic i de suport.
b. Iniciar la planificació de cursos de formació bàsic per a voluntaris i per a voluntaris especialitzats.
c. Organitzar i gestionar la Borsa de voluntariat.
d. Posar a disposició del projecte el mobiliari i equip informàtic corresponents.
e. Difondre de manera suficient el programa.
f. Informar de les aportacions econòmiques a les accions quan aquestes tinguin altres fonts de finançament.
g. Facilitar a la Conselleria de Presidència i Esports l'accés a la Borsa com a plataforma de recerca de voluntariat. Per aquest aspecte es podrà signar un protocol concret sense cap despesa.
h. Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria de Presidència i Esports.
i. Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.
j. Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Joventut
k. Fer constar la col·laboració de la Conselleria de Presidència i Esports, incorporant el logotip de la Direcció General de Joventut en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n.
l. Difondre les accions descrites en el conveni.

Quart. Finançament i forma de pagament

L'aportació econòmica de la Conselleria de Presidència i Esports es satisfarà a la Universitat una vegada es presenti el certificat de la Comissió de seguiment que acrediti que s'ha posat en marxa la Borsa de Voluntariat, amb possible accés per al Govern i que per tant, s'han complit els objectius del conveni a satisfacció d'ambdues parts.

Cinquè. Comissió de Seguiment

Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni formada per dos membres de la Conselleria de Presidència i Esports, que ha de designar la consellera de Presidència i Esports, i dos membres de la UIB, designats pel rector, per fer el seu seguiment . Serà president de la Comissió el director general de Joventut i el secretari serà el vicerector d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears.

S'ha de reunir amb caràcter ordinari bimensualment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts. La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

Sisè. Vigència del conveni

Aquest conveni té vigència des de la seva signatura fins dia 31 de desembre de 2004.

Setè. Resolució del conveni

Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen.

En cas d'incompliment total per part de la Universitat, no es pagarà l'aportació prevista a aquest conveni. En cas d'incompliment parcial la Comissió de seguiment establirà la quantia a pagar de forma motivada.

Vuitè. Exclusió de la Llei de Contractes

Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1c).

Novè. Qüestions litigioses

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

 

Avel·lí Blasco

Rector

Maria Rosa Puig

Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).