Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex a l'acord marc signat el 30 de juny de 2004 amb CEMEX España

Palma, 14 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Antonio Burgos Fernández, director general de Logística i Coordinació de CEMEX España, amb CIF A46004214 i domicili legal al carrer Hernández de Tejada, 1, 28027 Madrid.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que amb data 30 de juny de 2004 la Universitat de les Illes Balears i CEMEX España formalitzaren un conveni de col·laboració acadèmica en què fixaren les bases per a la cooperació entre ambdues entitats, així com l'àmbit, els objectius i les finalitats que es desenvoluparien.

Que és d'interès d'ambdues parts ampliar els objectius fixats inicialment al conveni esmentat, amb la finalitat de fer-lo extensiu a la totalitat de titulacions acadèmiques que s'imparteixen a la Universitat.

En virtut del que han exposat

ACORDEN

Que, mitjançant aquest annex, s'amplien els objectius de l'acord de col·laboració acadèmica signat el 30 de juny de 2004 entre CEMEX España i la Universitat de les Illes Balears, que es referiran a la cooperació entre ambdues institucions per desenvolupar activitats de docència, investigació, difusió i pràctiques empresarials, relatives a utilització sostenible del ciment i materials derivats, en el marc de qualsevol titulació cursada a la Universitat de les Illes Balears.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present annex, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Per CEMEX España,

á

Avel·lí Blasco
Rector

Antonio Burgos
Director general de Logística i Coordinació

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).