Convenis i acords marc signats per la UIB

Annex a l'acord marc signat el 30 de juny de 2004 amb CEMEX España

Palma, 14 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Antonio Burgos Fernández, director general de Logística i Coordinació de CEMEX España, amb CIF A46004214 i domicili legal al carrer Hernández de Tejada, 1, 28027 Madrid.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que amb data 30 de juny de 2004 la Universitat de les Illes Balears i CEMEX España formalitzaren un conveni de col·laboració acadèmica en què fixaren les bases per a la cooperació entre ambdues entitats, així com l'àmbit, els objectius i les finalitats que es desenvoluparien.

Que és d'interès d'ambdues parts ampliar els objectius fixats inicialment al conveni esmentat, amb la finalitat de fer-lo extensiu a la totalitat de titulacions acadèmiques que s'imparteixen a la Universitat.

En virtut del que han exposat

ACORDEN

Que, mitjançant aquest annex, s'amplien els objectius de l'acord de col·laboració acadèmica signat el 30 de juny de 2004 entre CEMEX España i la Universitat de les Illes Balears, que es referiran a la cooperació entre ambdues institucions per desenvolupar activitats de docència, investigació, difusió i pràctiques empresarials, relatives a utilització sostenible del ciment i materials derivats, en el marc de qualsevol titulació cursada a la Universitat de les Illes Balears.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present annex, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per CEMEX España,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Antonio Burgos
Director general de Logística i Coordinació

Diligència

El present annex el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 d'octubre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 10 de novembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).