Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica amb Banca March, SA

Palma, 27 de setembre de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Francesc Verdú Pons, conseller delegat de Banca March, SA, amb CIF A070004021 i domicili legal a l'av. d'Alexandre Rosselló, 8, de Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència, formació d'estudiants en l'àrea financera i la recerca i la discussió científica.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions, desenvolupada en convenis específics, inclou:

1. Donar suport a les pràctiques d'alumnes, diplomats i llicenciats de la UIB mitjançant beques de pràctiques, col·laboracions, formació i recerca.

2. Organitzar i/o realitzar seminaris, col·loquis, taules d'estudi o simposis sobre algun aspecte del mercat financer que acordin les dues institucions.

3. Promoure la convocatòria de concursos borsaris.

4. Donar suport a la Càtedra d'Empresa Familiar, adreçada a l'estudi i investigació de les característiques i problemàtica de l'empresa familiar, des de múltiples perspectives per a l'economia i la societat.

5. Promoure la Universitat Oberta per a Majors.

6. Conveni pel desenvolupament de l'Escripnauta, Musicnauta, Movienauta.

7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Coordinació

Per fer el seguiment i control de les activitats previstes en el present conveni, es crea una comissió de seguiment integrada per dos representants de cada una de les parts intervinents, que tindrà a càrrec seu les funcions de fomentar, supervisar i avaluar els programes i accions empresos en desenvolupament del present conveni, així com elevar als òrgans de govern de les institucions signants les propostes, els informes i els acords o decisions que requereixin la seva sanció o ratificació.

Quarta. Titularitat i explotació dels resultats

Els aspectes relacionats amb la titularitat i l'explotació dels resultats derivats dels treballs desenvolupats en el marc d'aquest conveni s'han de sotmetre al que estableixen els Estatuts de la UIB, sens perjudici que, de comú acord, les parts, per cada una de les accions que hagin d'emprendre, pactin altres acords, que s'hauran de recollir en cada cas en convenis específics formalitzats.

Cinquena. De la col·laboració entre els signants

Les parts signants del present document col·laboraran en tot moment, d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia, per tal d'assegurar la correcta execució del que s'ha pactat i per fomentar i impulsar el desenvolupament cultural i científic.

Sisena. Vigència i durada

La durada d'aquest conveni es considera indefinida, per la qual cosa romandrà vigent mentre qualsevol d'ambdues parts no el denunciï formalment. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector
Per Banca March, SA, Francesc Verdú Conseller delegat

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).