Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració amb l'Ajuntament de Formentera

Formentera, 6 d'octubre de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Joan Manuel Costa Escanellas, que actua com a Batlle de l'Ajuntament de Formentera, amb domicili a la plaça de la Constitució, núm. 1, de Sant Francesc.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la UIB i la societat.

Que l'Ajuntament de Formentera es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de Formentera i la UIB es comprometen en la creació del Centre Universitari de Formentera, on els joves universitaris de Formentera i el seu entorn comptin amb les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . L'Ajuntament de Formentera cedirà l'ús d'unes instal·lacions, adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb un mínim d'un ordinador connectat a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment el centre.

El carnet de la UIB serà l'acreditació necessària i suficient per accedir al centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions dels ordinadors del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . La Universitat es responsabilitzarà de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del centre Universitari de Formentera.

Sisena . El Centre Universitari de Formentera funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstecs interbibliotecaris.

Setena . La Universitat posarà a disposició del Centre Universitari de Formentera un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . Si el Centre Universitari de Formentera vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Novena . L'Ajuntament de Formentera, mitjançant el centre Universitari de Formentera, pot proposar l'organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d'accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s'impartirien al municipi de Formentera. Aquests cursos estaran en funció de l'oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d'interès per als habitants de Formentera.

Desena . Les dues institucions promouran que els estudiants de Formentera i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà al sector empresarial de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena . El present conveni es podrà ampliar en funció de la dinàmica i l'activitat pròpies del Centre Universitari de Formentera.

Dotzena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Formentera,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Joan Manuel Costa
Batlle
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).