Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic amb Compañía Trasmediterránea, SA i la Caja de Ahorros del Mediterráneo

Palma, 7 de setembre de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'altra, el Delegat de les Illes Balears de la Compañía Trasmediterránea, SA, el senyor Jesús Álvarez Fernández, que actuarà com a representant d'aquesta Compañía.

I de l'altra, el Director d'Expansió de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (d'ara endavant, CAM), el senyor Gabriel Sagristá Ramis, amb NIF 42949251-V, que actuarà en representació d'aquesta institució.

EXPOSEN

Que les tres institucions mantenen objectius comuns a favor del desenvolupament econòmic, social i cultural de les Illes Balears.

Que les tres institucions estan interessades en facilitar al col·lectiu universitari tota una sèrie de prestacions i beneficis per tal motiu subscriuen el següent acord específic que sotmeten a aquestes:

CLÀUSULES

Primera . La UIB i la CAM col·laboren en la fabricació i la implantació a la Universitat de les Illes Balears d'una targeta intel·ligent segons recull el conveni que han signat.

Segona . La Compañía Transmediterránea, SA emetrà a tots els titulars d'aquesta targeta intel·ligent de la UIB-CAM que la presentin a una de les seves agències, una targeta AVANTE de la companyia, (en el cas que no en tenguin una), pel que es veuran beneficiats amb una sèrie de descomptes a la compra directament a n'aquesta companyia del bitllets de transport marítim, excepte mesos de juliol i agost.

Tercera . A partir de l'1 de maig de 2004 els descomptes seran els següents:

¿ 50% sobre la tarifa general la primera vegada que emprin la targeta AVANTE.

¿ Pels següents trajectes s'aplicarà un descompte del 10% sobre qualsevol tarifa, exceptuant la tarifa CIEN que s'aplicarà als estudiants amb tarjeta intel·ligent però sense el descompte.

Quarta. Aquest acord entrarà en vigor a partir de l'1 de juny de 2004 i tendrà vigència fins el 31 de desembre de 2004 tot i que podrà ser modificat per mutu acord de les parts.

I per a que així consti signen el present document, en tres exemplars, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Compañía Trasmediterránea, SA,

Jesús Álvarez
Delegat de les Illes Balears

 
Per la Caja de Ahorros del Mediterráneo,

Gabriel Sagristá
Director d'Expansió

Diligència

El present acord específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).