Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració amb l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració

Palma, 21 de setembre de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el president de l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, senyor Víctor Pagès Carcassona.

Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat per obligar-se i convenir, i

EXPOSEN

1. Que la Universitat de les Illes Balears disposa d'estudis i d'investigadors en matèria d'Energia, Climatització i Refrigeració.

2. Que l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració, a partir d'ara en direm ABTECIR, és una entitat que reuneix, sense afany de lucre, els professionals, tècnics i simpatitzants d'activitats energètiques de calefacció, climatització, ventilació, refrigeració i afins. Els seus objectius són:

¿ L'estudi i el desenvolupament de les tècniques de calefacció, aire condicionat i refrigeració i els fluids en general, la utilització racional de l'energia i les accions adients per a la protecció del medi ambient.

¿ L'edició, recopilació i divulgació de la informació científica d'aquestes tècniques.

¿ L'organització de cursos, seminaris, conferències i altres activitats relatives a aquesta temàtica.

¿ El foment de certàmens i concursos per a una bona difusió de novetats i d'instal·lacions singulars.

¿ L'organització de trobades, visites i sortides tecnicoculturals i socials.

Per tot això, ambdues parts subscriuen el present acord de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Compromisos de la UIB

La Universitat de les Illes Balears cooperarà en la consecució dels esmentats objectius d'ABTECIR, amb l'objectiu d'acostar el personal docent i investigador al sector professional i disposar d'informació del sector i de les seves instal·lacions.

La UIB es compromet en la mesura de les seves possibilitats a col·laborar amb ABTECIR en la recerca, el suport tècnic i la docència d'aspectes energètics, de climatització i de refrigeració.

A més es disposarà d'una pàgina web dins el domini de la UIB per a les activitats que es duguin a terme conjuntament.

Segona. Compromisos d'ABTECIR

L'associació, en la mesura de les seves possibilitats, col·laborarà en les tasques d'investigació i docència de la UIB i facilitarà la informació que estigui al seu abast referides a energia, climatització i refrigeració. A més es designarà la UIB com a soci protector, durant tota la vigència del present acord.

Tercera. Durada

Aquest acord s'estableix amb una durada indefinida, si bé tant la UIB com ABTECIR poden proposar-ne la modificació o rescissió si ho comuniquen a l'altra part en un període de temps no superior a un mes.

Quarta. Constitució del comitè de seguiment

A l'efecte de dur a terme un adequat seguiment de les activitats que es realitzin amb l'associació, es constituirà un comitè de seguiment, constituït per un representant de la UIB i un representant de l'associació oportunament designats per ambdues parts. En totes les actuacions que s'hagin de desenvolupar conjuntament i en especial en la promoció i publicitat, les edicions o els actes públics, la UIB i ABTECIR revisaran prèviament el material i hi figurarà la denominació o el logotip de l'associació i de la Universitat.

I com a prova d'acceptació del que s'ha convingut, les parts implicades firmen el present acord de col·laboració en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per l'Associació Balear de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració,

 

Víctor Pagès
President

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de juny de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).