Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb el Consell de Mallorca per dur a terme la realització d'informes sobre béns d'interès cultural

A la seu del Consell de Mallorca, el 20 de maig de 2004

Reunits,

D'una banda l'Honorable Senyor Bartomeu Vicens i Mir, Conseller executiu del Departament del Territori del Consell de Mallorca, amb habilitació expressa de l'Honorable Senyora Presidenta del Consell de Mallorca en virtut de Decret d'habilitació de data 11 de maig de 2004, assistit per l'Il·lustríssim Senyor Miquel Ferrà i Jaume, Secretari tècnic.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco i Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears.

Ambdues parts compareixents, reconeixent-se mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar, de comú acord,

DECLAREN

Una de les competències que exerceix el Departament del Territori, a través de la Direcció Insular de Patrimoni Històric, és la tramitació dels procediments administratius de declaració de béns d'interès cultural en l'àmbit de Mallorca, de conformitat amb la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears.

D'acord amb l'article 9 de l'esmentada llei, per a la declaració de bé d'interès cultural és necessari informe favorable almenys d'una de les institucions consultives previstes a l'article 96, i la Universitat de les Illes Balears és una d'aquestes institucions consultives.

A aquest efecte, d'acord amb les competències que són pròpies d'ambdues institucions, i amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent,

CONVENEN

Primer . Mitjançant aquest conveni, la Universitat de les Illes Balears es compromet a emetre els informes a què fa referència la Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les Illes Balears, demanats pel Departament del Territori del Consell de Mallorca, per fer possible l'adequada tramitació dels expedients de declaració de béns d'interès cultural.

Segon . Per tal de donar compliment al termini que la llei marca per adoptar l'acord de declaració dels béns d'interès cultural, la Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar els esmentats informes en un termini màxim de tres mesos des de la seva sol·licitud.

Tercer . La coordinació dels informes a què fa referència el punt primer d'aquest conveni anirà a càrrec del director / la directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, sens perjudici que segons l'especialització que requereixi la redacció de l'informe, la dugui a terme el departament de la Universitat que es consideri més adient.

Quart . En el marc del present conveni, el Departament del Territori del Consell de Mallorca pot sol·licitar, de manera excepcional, la realització d'informes de seguiment d'obres de restauració de béns culturals autoritzats per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric.

Cinquè . Per fer front a les despeses derivades de la realització dels esmentats informes, el Consell de Mallorca aportarà la quantitat de 12.000 (dotze mil) euros amb càrrec a la partida pressupostària 55 45320 22706, i reserva de crèdit autoritzada 200400019957.

Sisè . Aquesta quantitat es farà efectiva una vegada comprovada la realització de tots els informes demanats durant el període anual de vigència del conveni.

Setè . La durada d'aquest conveni es fixa fins al 31 de desembre de 2004. El present conveni quedarà automàticament prorrogat anualment si cap de les parts no el denuncia en el termini almenys de trenta dies d'antelació a la seva finalització, i sempre supeditat a la disponibilitat pressupostària. En el cas de pròrroga, ambdues institucions poden acordar la revisió de l'aportació estipulada a la clàusula cinquena abans del 30 de setembre de cada any, i tenint en compte l'evolució de l'IPC.

Així ho acorden ambdues parts, que firmen en dos exemplars i amb un sol efecte el present conveni de col·laboració al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

EL CONSELLER DEL TERRITORI Bartomeu Vicens
EL RECTOR DE LA UIB Avel·lí Blasco
EL SECRETARI TÈCNIC Miquel Ferrà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).