Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de renovació de l'acord de col·laboració amb la Banca March, SA sobre la realització de la universitat oberta per a majors

Palma, 27 de setembre de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor Francesc Verdú Pons, conseller delegat de la Banca March, SA, en nom d'aquesta entitat.

I, de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de setembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada,

MANIFESTEN

El seu interès per renovar l'acord de col·laboració entre ambdues entitats en relació amb la realització de la Universitat Oberta per a Majors (en endavant, UOM), en les diverses edicions a Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, per donar progressivament resposta a les necessitats socioculturals d'aquest sector de la població i tenint en compte la realitat sociològica, econòmica i cultural de les Illes Balears.

Aquest interès es vol fer explícit per part de les dues institucions signants: per part de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), amb l'ampliació del segon cicle de la UOM i amb la qualificació de títol propi; per part de la Banca March, amb l'ampliació de la dotació econòmica de tres a cinc cursos (aportació global de 225.000 euros), per les quals coses

ACORDEN

1. La Universitat Oberta per a Majors té la finalitat bàsica d'obrir la Universitat de les Illes Balears amb una oferta específica per a persones majors.

2. L'organització de la Universitat Oberta per a Majors ha de ser responsabilitat de la UIB, a través del Vicerectorat de Projecció Cultural.

3. La UIB, com a entitat organitzadora de la UOM, en determina l'estructura, el contingut i les activitats, així com el nombre d'estudiants que s'hi poden matricular i els requisits corresponents.

4. La Banca March col·labora en el finançament de la UOM amb la quantitat de quaranta-cinc mil euros anuals (45.000 euros anuals). Aquesta col·laboració es farà constar amb la presència del seu logotip en la documentació i en la difusió publicitària de la UOM.

5. Igualment, la Banca March participarà en les activitats complementàries de la UOM mitjançant conferències específiques i enllaços a la pàgina web corresponent de la UIB.

6. Continuarà en funcionament la comissió mixta entre la UIB i la Banca March, formada per dues persones de cada institució, per revisar trimestralment el funcionament d'aquest acord i, anualment, el seu contingut i rebre, a l'acabament de cada edició de la UOM, una memòria de les activitats dutes a terme.

7. Aquest acord vigirà durant la realització dels cursos de 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009 de la UOM, i es renovarà automàticament per períodes successius de cinc anys. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació a la data de renovació automàtica. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a mantenir les activitats fins al període compromès.

I perquè consti, ambdues parts signen el present acord, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, en dos exemplars i a un sol efecte.

El Conseller Delegat de la Banca March,

El Rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

Francesc Verdú Pons

Sgt.: Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de setembre de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 28 de setembre de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).