Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura sobre els cicles formatius de grau superior de la formació professional i la seva correspondència amb els estudis universitaris de primer cicle impartits en la UIB.

Palma, 29 de juliol de 2004

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern Balear, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB, núm. 93, de 1 de juliol)

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per signar aquest conveni a la finalitat del qual,

MANIFESTEN

  1. Que l'article 35.4 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu, estableix que el títol de Tècnic Superior permet l'accés directe als estudis universitaris que es determinin, tenint en compte la seva relació amb els estudis de formació professional corresponent.
  2. Que l'article 2 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, reconeix l'autonomia universitària. L'apartat f) del punt segon d'aquest article estableix que aquesta autonomia comprèn, entre altres extrems, la verificació dels coneixements dels estudiants, i a l'apartat d) atribueix a les universitats la competència per a l'elaboració i aprovació dels plans d'estudis.
  3. Que la Universitat de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències educatives, té la voluntat de facilitar l'accés dels tècnics superiors de formació professional específica als estudis universitaris de primer cicle, i de tenir en consideració el nivell de qualificació dels qui hi accedeixen, tot reconeixent la formació rebuda en el cicle formatiu de grau superior cursat.
  4. Que la Conselleria d'Educació i Cultura té la voluntat de facilitar l'accés als estudis universitaris de primer cicle dels tècnics superiors de formació professional específica.

Per tot el que abans s'ha exposat, les parts formalitzen el present conveni, subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA

L'objecte d'aquest conveni és el reconeixement de les correspondències entre cicles formatius de grau superior de la formació professional específica i els estudis universitaris de primer cicle que s'imparteixen en la UIB.

SEGONA

Els estudis implicats en aquest reconeixement de correspondències es concretaran en els protocols específics que se subscriuran per a cada un dels cicles formatius de grau superior que tinguin correspondències amb els estudis de primer cicle que s'imparteixen a la UIB. Cadascun dels protocols els ha d'elaborar una comissió paritària ad hoc, formada per professorat d'ambdues entitats.

TERCERA

Els acords seran d'aplicació als tècnics superiors dels cicles formatius que es determinin en els protocols específics esmentats procedents de qualsevol centre d'ensenyament secundari de les Illes Balears que accedeixin als estudis universitaris de primer cicle a que fa referència la clàusula segona, als centres docents de la UIB, propis i adscrits, tot respectant el procés general de preinscripció universitària.

QUARTA

La Universitat de les Illes Balears convalidarà els mòduls dels cicles formatius de grau superior que, en relació amb els estudis universitaris de primer cicle, es concretin en els diferents protocols específics.

CINQUENA

La Universitat de les Illes Balears desenvoluparà als centres que rebin tècnics superiors dels cicles formatius de formació professional esmentats, un procés de tutorització, tant acadèmic com d'orientació, per tal de facilitar als alumnes la transiciói l'adaptació als estudis universitaris corresponents.

SISENA

El procediment per sol·licitar i obtenir la convalidació que es regula a la clàusula quarta d'aquest conveni s'implementarà en l'any acadèmic 2005-2006.

SETENA

Les dues parts es comprometen a difondre aquest conveni de reconeixement de correspondències entre els estudis esmentats, tant a nivell institucional, com en els centres educatius, informant a les persones interessades sobre els requisits per accedir a aquest itinerari formatiu.

VUITENA

Es crearà una Comissió Mixta que serà la responsable de nomenar els membres de cadascuna de les comissions per elaborar els protocols a què es fa referència en la clàusula segona d'aquest conveni. Aquesta Comissió Mixta s'encarregarà del seguiment i supervisió, vetllarà pel compliment d'aquest conveni i analitzarà els resultats obtinguts.

En aquesta comissió hi participaran dos membres designats per la UIB i dos membres designats pel conseller d'Educació i Cultura.

NOVENA

Aquest conveni no comporta per a les parts signants cap contraprestació econòmica per les activitats derivades del mateix.

DESENA

Aquest conveni entra en vigor en el moment de la seva signatura i finalitza el 30 de setembre de 2008. Es prorrogarà tàcitament si cap de les dues parts el rescindeix amb antelació. Qualsevol de les dues parts signants pot rescindir el conveni sempre que ho comuniqui per escrit a l'altra part amb un mínim de dos mesos d'antelació. Si la rescissió del conveni es fa un cop iniciat un any acadèmic, el conveni mantindrà la seva vigència fins al 30 de setembre en què acabi l'esmentat any acadèmic.

I com a mostra de conformitat, les dues parts signen aquest conveni, que es redacta en tres fulls de paper comú, per triplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a la capçalera.

El conseller d'Educació i Cultura

 

El rector de la Universitat de les Illes Balears

Francesc Fiol Amengual

Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 11 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de febrer de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).