Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni amb la Conselleria d'Interior per a l'elaboració d'estudis i aplicacions encaminades a augmentar el coneixement de les corrents marines i les onades per minimitzar el seus riscos sobre les persones, els béns i el medi ambient

Marratxí, 9 d'agost de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor José María Rodríguez Barberá, conseller d'Interior del Govern de les Illes Balears, en virtut de l'article 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de Règim Jurídic de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les part es reconeixen amb la capacitat legal suficient i atorguen aquest conveni segons les seves atribucions.

MANIFESTEN

Primer . La Conselleria d'Interior, mitjançant la Direcció general d'Emergències, està immers en un procés de donar compliment a l'establert a la Llei 2/1998, de 13 de març, d'Ordenació d'Emergències a les Illes Balears.

Segon . En aquest sentit, i en referència a lo disposat a l'article 7.8 de l'esmentada Llei, la Conselleria d'Interior a redactat tota una sèrie de plans especials destinats a minimitzar riscos específics.

Per altra banda la Direcció general d'Emergències ha presentat un projecte europeu dins la convocatòria Interreg IIIB de l'espai MEDOCC, que amb l'acrònim DAMAGE pretén establir una metodologia comuna europea per a la avaluació dels danys produïts per sinistres. Aquesta estandarització dels mètodes de avaluació de danys permetrà una valoració objectiva multidimensional de les conseqüències del sinistre i que s'espera serveixi per justificar l'accés als fons europeus de compensació per emergències. El punt de partida del projecte DAMAGE es el coneixement del patrimoni territorial, l'anàlisi dels riscos i de les vulnerabilitats existents.

En aquest escenari, i en virtut del que preveu l'article 9 de la Llei 2/1998, la Conselleria d'Interior pretén impulsar el present conveni.

Tercer . La UIB té una àmplia experiència en aspectes lligats a la variabilitat i predicció operacional de corrents marins i onatge, desenvolupats a l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), Institut Universitari de la UIB.

Atenent tot això, i segons el que disposa el conveni marc de col·laboració general entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, de dia 12 de juliol de 2000, pel que respecta a l'interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent entre la UIB per desenvolupar diverses actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern de les Illes Balears, les parts

ACORDEN

 1. Establir un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Interior i la UIB, segons el qual la UIB (mitjançant l'IMEDEA) es compromet a elaborar estudis i aplicacions encaminades a augmentar el coneixement de les corrents marines i les onades per minimitzat el seus riscos sobre les persones, els bens i el medi ambient, per a la Conselleria d'Interior.

  Els termes de la col·laboració, persones responsables i grups de treball implicats, fases, continguts, productes, resultats i responsabilitats de cada una de les parts es detallen als documents tècnics annexes : "Sistema de predicción de vertidos marinos en la costa de las Illes Balears " i " Propuesta para la mejora de la seguridad e información en las playas del litoral Balear ". La realització serà responsabilitat del Prof. Joaquín Tintoré Subirana, investigador adscrit a l'IMEDEA, que actuarà com a director i investigador principal dels estudis i que vetllarà perquè en les presentacions, anagrames, cartells i possibles publicacions derivades de l'estudi hi figuri la imatge corporativa de la Conselleria d'Interior.

 2. La durada prevista per al desenvolupament d'aquest conveni es de tres exercicis pressupostaris (2004, 2005, 2006) des de l'entrada en vigor del present conveni, prorrogable per mutu acord entre les parts, i prèvia tramesa de l'expedient de pròrroga. L'entrada en vigor del present conveni i per tant, la de inici dels treballs, coincidirà amb la data de signatura del present document.

 3. Com a contraprestació per a la realització d'aquest conveni, la Conselleria d'Interior del Govern de les Illes Balears es compromet a abonar la quantitat de dos-cents seixanta-nou mil nou-cents euros (269.900,00 euros) a càrrec del projecte d'inversió "Gestió de les Emergències a les Illes Balears", corresponent a la partida pressupostaria 16401 22302 64000 00, repartida de la següent manera:

  Any 2004 2005 2006 Total


  Sistema de predicció

  d'abocaments marins a

  la costa de les Illes Balears 62.400 euros 90.900 euros 56.600 euros

  Proposta per a la millora

  de la seguretat i informació

  a les platges del litoral balear 60.000 euros

  Total 122.400 euros 90.900 euros 56.600 euros 269.900 euros

  Totes les quantitats inclouran tots els impostos que es derivin.

 4. Els pagaments s'efectuaran contra la presentació a la Conselleria d'Interior dels certificats corresponents per part del director del projecte de la correcta realització i compliment dels requisits tècnics i fases establertes en els documents annexes. El primer pagament s'efectuarà dins l'exercici 2004 amb data màxima 15 de desembre, la resta de pagaments s'efectuaran en dues vegades dins cada exercici (2005, 2006): l'un en el mes de juny i l'altra en data màxima 15 de desembre.

 5. Els pagaments que s'efectuïn s'abonaran mitjançant transferència bancària al número de compte que s'indiqui en les corresponents factures que la Universitat de les Illes Balears hagi emès prèviament pels conceptes inclosos en aquest conveni.

 6. La propietat dels resultats dels estudis, objecte d'aquest conveni, correspondran al Govern de les Illes Balears, essent dipositària la Direcció General d'Emergències. En conseqüència l'IMEDEA, no podrà divulgar o utilitzar els resultats del mateixos ni cedir los a terceres persones, sense autorització prèvia de la Direcció General d'Emergències, la qual es compromet a fer constar a tots els informes de caràcter públic la col·laboració de l'IMEDEA. No obstant els investigadors participants podran utilitzar els resultats dels estudis per a la seves tasques d'investigació. L'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA) presentarà un informe anual amb els resultats obtinguts així com un informe final del conjunt del període d'estudi.

 7. Aquest conveni es resoldrà per mutu acord entre les parts o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'estableixin.

 8. En el supòsit de denúncia, la Conselleria d'interior haurà d'abonar les quantitats corresponents als treballs realitzats fins al moment, sempre i quan no s'hagi incomplit el pla de treball recollit en el document annex.

 9. Aquest conveni té la naturalesa que es preveu en l'article 3.1 c del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i resta fora de l'àmbit d'aplicació de l'esmentada Llei; als seus principis s'hauran d'atendre les parts durant la seva execució i interpretació. L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin succeir.

Ja que es tracta d'un conveni subscrit entre administracions públiques, s'hi aplicaran les normes de dret administratiu que corresponen a cadascuna de les dues institucions. Particularment, en el cas del Govern de les Illes Balears serà d'aplicació la Llei 1/1986, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i les normes que la desenvolupen.

Segons l'article 78.4.e) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es decideix la no necessitat d'establir una organització personificada per a la gestió del conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Interior, José María Rodríguez Conseller
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).