Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant (Bancaixa)

Palma, 25 de maig de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el President de la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa, senyor José Luis Olivas Martínez, com a representant d'aquesta.

Ambdós es reconeixen mútuament capacitat legal i poder bastant per subscriure aquest conveni i comunament d'acord

EXPOSEN

I . Que la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB) és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis, a més dels drets reconeguts per la Constitució i la resta de lleis vigents.

II . Que la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa (en endavant, Bancaixa) posseeix una xarxa de sucursals prou àmplia per cobrir les necessitats de serveis financers de la UIB en tot el seu àmbit d'actuació.

III . Que amb la finalitat d'afavorir la col·laboració entre totes dues institucions, com a via per contribuir al desenvolupament de la comunitat balear, i havent arribat a un acord total i complet, tot reconeixent-se capacitat legal per obligar-se, acorden de formalitzar el present conveni.

ESTIPULACIONS

Primera . La UIB es compromet a:

Considerar Bancaixa com a entitat financera col·laboradora a l'efecte del servei de cobraments tals com: subvencions del Govern de les Illes Balears, corporacions locals i altres institucions públiques o privades, taxes, drets, rendes i altres ingressos; i pagaments tals com: nòmines, liquidacions de la Seguretat Social, pagaments a proveïdors o imposts, a través dels comptes de Bancaixa.

Col·laborar en les iniciatives que Bancaixa promogui amb la finalitat de millorar les operatòries de serveis que es presten tant a la UIB com als col·lectius de persones que en fan part.

Facilitar les accions publicitàries i de màrqueting que Bancaixa o les empreses del seu grup promoguin davant els diferents col·lectius universitaris, tot utilitzant per a cadascun els mitjans més adequats, o si escau, la Intranet de la UIB per al personal d'administració i serveis i el personal docent i investigador.

Facilitar l'accés i l'ús de les seves instal·lacions esportives als empleats de Bancaixa d'acord amb la normativa interna de la Fundació General de la UIB per a l'ús dels dits serveis.

Permetre l'accés i l'ús de les biblioteques de la UIB als empleats de Bancaixa d'acord amb la normativa interna de la UIB per a l'ús dels dits serveis.

Facilitar l'assessorament i l'assistència tècnica i científica dels departaments de la UIB a Bancaixa sobre els temes i les qüestions que aquesta plantegi, en la forma i amb les condicions que es concretin en cada cas.

Per a això, Bancaixa estableix una sèrie de condicions especials en els seus productes i serveis de què es beneficiaran tots els estaments implicats a la UIB.

I. Amb la Universitat:

· Compte corrent de Tresoreria: El tipus d'interès creditor serà determinat pel valor de l'índex "mitjana mensual de l'Euribor a 1 mes" menys un 0,50%, sense franquícia.

· Servidor de gestió de tresoreria: Inversió de l'excedent de tresoreria a terminis pactats a través del mercat interbancari directament a través de la mesa de mercat de capitals o mitjançant productes financers específics.

· Bancaixa pròxima Empreses: L'oficina de Bancaixa a Internet per als clients empresa. A través d'aquest servei, el client podrà accedir als seus comptes i realitzar consultes i operacions (transferències, emetre quaderns AEB, nòmines C-34, rebuts C-19) sota les condicions de disponibilitat i limitacions que figurin al contracte subscrit a l'efecte.

· En col·laboració amb el Grup d'Assegurances Bancaixa, oferirà, amb l'estudi previ de les cobertures més adequades, l'assegurança que s'adapti millor a les necessitats: assegurança de danys al patrimoni, responsabilitat civil, accidents-vida, plans d'ocupació, etc.

II. Amb els empleats:

El personal docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS) de la UIB, amb nòmina domiciliada a Bancaixa, podran gaudir dels avantatges del servei nòmines de Bancaixa amb l'oferta específica vigent en cada moment.

Segona . Bancaixa es compromet a:

Oferir, per iniciativa seva o a petició de la UIB, línies de productes financers i serveis bancaris en condicions preferents, a la mateixa UIB i als diversos col·lectius de persones que la formen. Això serà ampliable a les empreses del seu grup.

Eximir del pagament de comissions corresponents a les transferències per a pagaments als proveïdors per part de la UIB.

Tercera . La UIB i la Fundació Bancaixa tenen previst formalitzar un conveni de col·laboració en els termes que s'indiquen en conveni a part, la vigència del qual queda, en tot cas, condicionada a la vigència del present conveni.

Quarta . El present conveni té un període de vigència d'un any natural a comptar de la data de signatura, prorrogable tàcitament per exercicis anuals excepte que alguna de les parts el denunciï amb tres mesos d'antelació al seu venciment.

Cinquena . Les dades personals a què tingui accés Bancaixa no seran cedides ni comunicades a tercers ni tan sols per a la seva conservació.

Bancaixa en finalitzar el conveni tornarà tots els suports que continguin dades de caràcter personal derivades del present conveni, i procedirà a esborrar aquelles que es trobin en poder seu per qualsevol mitjà, ja sigui manual o automatitzat, de forma que es garanteixi plenament la devolució a la UIB d'aquelles dades que l'entitat consideri necessàries i que s'esborren aquelles de què no sigui necessària la devolució.

Bancaixa es compromet a adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat. A aquest efecte, a l'annex I es detallen les mesures de seguretat relatives a l'alteració de dades, la pèrdua i el tractament o accés no autoritzat. En qualsevol cas, ambdues parts es comprometen a complir les mesures de seguretat (de nivell bàsic, mitjà o alt en funció de les dades tractades) establertes al Reial decret 994/1999.

Bancaixa s'obliga al secret professional respecte de les dades de caràcter personal objecte del tractament, n'ha de guardar secret durant el tractament i amb posterioritat a la seva finalització i n'ha de respondre davant la UIB en cas d'incompliment, sens perjudici de les responsabilitats que se'n puguin derivar davant de l'Agència de Protecció de Dades o directament de l'interessat.

Bancaixa es compromet a comunicar i fer complir als seus empleats, inclosos treballadors d'empreses de treball temporal, les obligacions establertes als apartats anteriors i en concret les relatives al deure de secret i a mesures de seguretat.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Per la Caixa d'Estalvis de València, Castelló i Alacant, Bancaixa,

 

Avel·lí Blasco
Rector

José Luis Olivas
President

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I

Bancaixa manifesta que ha implantat als seus sistemes d'informació totes les mesures qualificades al Reglament de seguretat com de nivell bàsic, és a dir, les compreses entre els articles 5 i 14 de l'esmentat Reial decret, ambdós inclosos:

· Designació d'un responsable de seguretat.

· Existència d'un document de seguretat el contingut del qual s'adeqüi al que disposa l'article 8 del Reglament de seguretat.

· Procediments d'identificació i autenticació, segons el que preveu l'article 11.

· Control d'accés, ajustat a l'article 12.

· Gestió de suports, en compliment de l'article 13.

· Registre d'incidències, segons el que preveu l'article 10.

· Gestió de còpies de suport i recuperació, ajustada a l'article 14.

· Definició i comunicació de funcions i obligacions del personal, tal com preveu l'article 9.

· No emprar les dades facilitades per al desenvolupament o les proves de nous sistemes.

· Mesures sobre l'accés a dades a través de xarxes de comunicacions, el règim de treball fora dels locals de la ubicació del fitxer i la gestió de fitxers temporals, seguint el que estableixen, respectivament, els articles 5, 6 i 7.