Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració amb Tecnologies Avançades en Gràfics per Ordinador i Realitat Virtual, SL

Palma, 29 de juliol de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Manuel Santos Sureda, amb DNI 43051972-C, com a administrador i representant legal de l'empresa TAGRV, SL (Tecnologies Avançades en Gràfics per Ordinador i Realitat Virtual, SL), amb domicili al ParcBIT (edifici 17 - mòdul C8), cra. de Valldemossa, km 7.4, 07121 Palma.

EXPOSEN

Que entre els objectius de la Universitat de les Illes Balears hi ha el d'impulsar totes les activitats dirigides a incentivar la transferència de resultats científics i tècnics cap a les empreses del sector productiu i de serveis.

Que l'empresa TAGRV, SL, està interessada a col·laborar amb la UIB en temes de multimèdia, realitat virtual i gràfics per ordinador. En particular, a desenvolupar tasques de transferència tecnològica des de grups de la UIB cap a la societat balear.

Que atesa la coincidència bàsica pel que fa als objectius perseguits, es considera d'interès l'establiment d'una via formal de col·laboració mútua amb la finalitat de realitzar actuacions conjuntes en els camp anteriorment esmentats i formular un marc en el qual es desenvolupin els treballs que s'hagin de realitzar.

Que, en conseqüència, han decidit facilitar l'esmentada col·laboració mitjançant la firma del present conveni, que s'estableix en virtut de les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

L'objectiu d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració entre l'empresa TAGRV, SL, i la UIB amb la finalitat de promoure diverses activitats conjuntes relacionades amb la transferència tecnològica dins l'àrea de la informàtica, en particular en els temes de multimèdia, gràfics i visió per ordinador, realitat virtual i augmentada, sistemes de vigilància intel·ligents, domòtica i interfícies multimodals avançats.

Segona. Col·laboració

Les actuacions conjuntes es realitzaran amb l'aportació de recursos materials i recursos humans de les parts firmants, d'acord amb el que s'estipuli per a cada projecte en concret, que serà objecte d'un acord específic que passarà a formar part integrant del present conveni com a annex.

Tercera. Sistema operatiu

Per poder fer el seguiment d'aquest conveni es nomena una comissió mixta que serà la responsable de la coordinació i de l'execució de les tasques concretes que se'n derivin. Les propostes dels projectes que s'hagin de realitzar dins el marc d'aquest conveni les podrà fer qualsevol de les parts, a través de la comissió mixta.

La comissió es reunirà per fer una primera anàlisi del projecte presentat i preparar una proposta detallada, que serà enviada al Rector de la UIB i al representant de l'empresa TAGRV, SL, que en darrera instància decidiran la conveniència de realitzar-lo. En cas afirmatiu subscriuran l'acord específic corresponent el Rector de la UIB i el representant de TAGRV, SL.

Quarta. Nomenament de la comissió mixta

Inicialment, es designen les persones següents:

¿ Per part de la Universitat de les Illes Balears:

- El vicerector d'Investigació i Política Científica de la UIB, doctor Francisco Muñoz Izquierdo.

- El professor titular d'universitat de l'àrea de CCIA, doctor Francisco José Perales López, doctor en Informàtica del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la UIB i cap del grup d'Investigació de Gràfics i Visió per Ordinador de la UIB.

¿ Per part de TAGRV, SL:

- El senyor Manuel Santos Sureda, com administrador i representant legal.

- La senyora Cristina Manresa Yee, com a sòcia fundadora.

Cinquena. Durada del conveni

El present conveni marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector
Per TAGRV, SL, Manuel Santos Administrador

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).