Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Fundació Bancaixa

Palma, 25 de maig de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el President de la Fundació Bancaixa, senyor José Luis Olivas Martínez, com a representant d'aquesta, inscrita amb el registre de Fundacions Culturals Privades de la Generalitat Valenciana, per Resolució de la Conselleria de Cultura de 10 de febrer de 1995.

Ambdós es reconeixen mútuament capacitat legal i poder bastant per subscriure aquest conveni i comunament d'acord

EXPOSEN

  1. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat sense ànim de lucre que duu a terme activitats d'interès general, i que té encomanada la gestió d'activitats formatives que formen part de l'oferta d'estudis de la Universitat de les Illes Balears, per impulsar tant la investigació com la formació en l'àmbit de la direcció d'empreses, tot contribuint al desenvolupament econòmic de les Illes Balears.
  2. Que la Fundació Bancaixa és una institució de caràcter benèfic social, regida pels estatuts aprovats per la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana, entre les finalitats de la qual es troba, entre d'altres, la de col·laborar amb programes docents i formatius, així com amb iniciatives i activitats que es desenvolupin en aquest marc.
  3. Que la Comissió Permanent de la Fundació Bancaixa va acordar, a la sessió de 13 de maig de 2004, aprovar la firma d'un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'activitats formatives, en especial la realització de la Universitat d'Estiu 2004, que s'impartirà a Palma (Mallorca).
  4. Que les dues parts manifesten la voluntat de cooperació en els àmbits que els són comuns, i havent arribat a un total i complet acord, i reconeixent-se capacitat legal per obligar-se, acorden de formalitzar el present conveni de col·laboració, segons els següents

ACORDS

Primer . L'objecte del present conveni és establir les condicions de col·laboració entre la Fundació Bancaixa i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de la Universitat d'Estiu 2004, que s'impartirà a Palma (Mallorca).

Segon . La Fundació Bancaixa es compromet a abonar a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 50.000 (cinquanta mil) euros, imposts inclosos, per a la realització del curs esmentat.

Tercer . L'abonament d'aquesta quantitat s'efectuarà mitjançant dos pagaments iguals que es faran en començar i en acabar el curs.

Per a l'abonament d'aquestes quantitats, la Universitat de les Illes Balears haurà de trametre un rebut per l'import indicat, amb totes les dades necessàries per a la seva correcta gestió financera, a nom de la Fundació Bancaixa, plaça de Tetuan, 23, 46003 València, i NIF G-12232294.

La Universitat de les Illes Balears, com a gestora de la Universitat d'Estiu 2004, s'obliga a utilitzar els fons rebuts exclusivament per al que s'indica a la clàusula primera.

Quart . Es constituirà una comissió mixta integrada per representants de la Universitat d'Estiu 2004 i representants de Bancaixa, en un termini no inferior a trenta dies naturals a partir de la firma del present document, que s'encarregarà d'establir les activitats i el seguiment del curs.

Cinquè . En tots els cursos de la Universitat d'Estiu 2004 que es realitzin en col·laboració amb Bancaixa, aquesta hi gaudirà d'exclusivitat i, en cas que hi participin altres organismes, aquests no seran entitats financeres, tret que Bancaixa ho autoritzi expressament per escrit.

Sisè . En tota la documentació i/o material publicitari que s'emeti per a la realització de les activitats a què s'apliqui aquest conveni, s'haurà de fer palesa la col·laboració de Bancaixa mitjançant la inserció del logotip de l'entitat. Per a això, el Departament d'Imatge i Comunicació de Bancaixa en facilitarà un model oficial.

D'altra banda, en qualsevol altra manifestació pública que exerciti la UIB amb motiu d'aquesta activitat (rodes de premsa, entrevistes o notes de premsa, invitacions, etc.), s'haurà de fer palesa la col·laboració de Bancaixa.

De la mateixa manera, la Fundació Bancaixa es reserva el dret d'anunciar la seva participació de la manera que cregui convenient.

Setè . La durada d'aquest conveni és d'un any comptat a partir de la firma del present document, i pot ser prorrogada expressament amb l'acord previ de les parts per períodes iguals, sempre que hi hagi pressupost disponible als exercicis següents i que es destini a les activitats formatives que hagin estat acordades prèviament amb Bancaixa.

Vuitè . En cas de controvèrsia, ambdues parts provaran de cercar solucions amistoses de conciliació. Si això no és possible, es consideraran competents els tribunals de València.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Fundació Bancaixa,

 

José Luis Olivas
President

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).