Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol addicional a l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universitet Upravlenya) (Federació Russa)

Moscou/Palma, 28 de maig de 2004

REUNITS

D'una part, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Anatoly Gueórguievich Porshnev, Rector de la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universitet Upravlenya) (Federació Russa), d'ara endavant UEG.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, d'ara endavant UIB, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Desitjant desenvolupar les relacions de cooperació entre ambdues universitats, iniciades per l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural de 30 de juny de 2000, i d'acord amb les respectives atribucions, han adoptat els següents

ACORDS

1. Característiques del projecte

D'acord amb l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre les dues universitats i en el marc de les normes i orientacions que s'hi recullen, les parts acorden de posar en pràctica el següent programa de curs d'espanyol per als estudiants de la UEG, que s'impartirà a la UIB.

Formaran els grups els estudiants de la UEG i d'altres universitats russes seleccionats prèviament a l'Institut de Llengües Estrangeres de la UEG. Cada grup serà acompanyat per un professor de l'Institut de Llengües Estrangeres. La durada del curs serà d'un total de 60 hores lectives. L'examen final anirà a càrrec dels professors de la UIB.

La FUEIB gestionarà que els estudiants que hagin realitzat el curs d'espanyol de nivell avançat o superior puguin realitzar pràctiques d'acord amb la normativa vigent

2. Responsables del projecte

Les parts designen com a responsables del projecte: per la UEG, la professora doctora Zinóvieva A. F., directora de l'Institut de Llengües Estrangeres de la UEG; i per la UIB, el professor Sebastià Roig, director dels cursos d'espanyol per a estrangers.

3. Terminis de realització del projecte

El projecte es realitzarà els mesos d'estiu, en el període de vacances estudiantils, i tindrà una vigència de cinc anys. En expirar l'esmentat termini, les parts estudiaran la possibilitat de prorrogar el programa per a anys successius.

4. Finançament del projecte

El cost del programa del curs d'espanyol serà assumit pels mateixos estudiants participants, i aquests n'hauran de tramitar el pagament a través de la UEG. Per a això la UIB trametrà la factura corresponent a la UEG.

5. Allotjament i manutenció

La UIB accepta de gestionar l'allotjament i la manutenció dels estudiants i professors acompanyants. L'import de l'allotjament i manutenció serà abonat pels estudiants i professors que es desplacin.

6. Transport

El vol de Moscou a Palma (anada i tornada) i la tramitació i el cost dels visats i les assegurances mèdiques dels estudiants i professors aniran a càrrec dels participants russos.

La UIB accepta de gestionar el trasllat aeroport-allotjament-aeroport dels estudiants i professors acompanyants. L'import d'aquest trasllat serà abonat pels estudiants i professors que es desplacin.

7. Certificats acadèmics

Als participants en el projecte que aprovin l'examen final hom els lliurarà el corresponent certificat d'aprofitament. En cas contrari, i sempre que hagin assistit a un mínim del 80 per cent de les classes, hom els lliurarà un certificat d'assistència.

8. Força major

En cas de produir-se circumstàncies imprevistes que impedeixin que el curs es desenvolupi normalment o que algun dels estudiants seleccionats hi pugui participar, les parts intercanviaran informació sobre el que hagi passat en el termini més breu possible. Si d'això se'n deriven perjudicis per a alguna de les parts, se cercaran de comú acord les fórmules que permetin de minimitzar-los.

I com a prova de conformitat amb l'anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present protocol, redactat en sis exemplars, dos en català, dos en castellà i dos en rus, de manera que cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat Estatal de Gestió, (Gosudarstveny Universitet Upravlenya),

 

Anatoly Gueórguievich Porshnev
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).