Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració per establir un programa d'intercanvi d'estudiants amb la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universitet Upravlenya) (Federació Russa)

Palma/Moscou, 28 de maig de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universitet Upravlenya), d'ara endavant UEG (Federació Russa), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Anatoly Gueórguievich Porshnev, membre corresponent de l'Acadèmia de Ciències Russa.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d'aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural subscrit el 30 de juny del 2000, i prorrogat fins al 30 de juny de 2008 , manifesten el seu interès per fer intercanvi d'estudiants pel benefici que aquesta activitat aportarà a les universitats per a l'abast de les seves metes i els seus objectius en els camps d'estudi respectius d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

1. Objectiu . El propòsit d'aquest acord és establir un programa d'intercanvi d'estudiants de pregrau entre les universitats participants.

2. Selecció i admissió d'estudiants . Cada universitat ha de determinar els procediments de selecció dels seus estudiants interessats a participar en el programa d'intercanvi.

Les sol·licituds seleccionades per la universitat d'origen s'han de presentar a l'òrgan pertinent de la universitat de destinació, el qual les tramitarà i comunicarà la decisió final de l'admissió. En el cas de la UIB, és el Vicerectorat de Relacions Exteriors. En el cas de la UEG, és el Centre de Programes Internacionals.

El reconeixement de les assignatures que es cursin a la universitat de destinació s'ha d'acordar per avançat entre l'estudiant/a i la universitat d'origen i s'ha de reflectir en el contracte d'estudis, o en un altre document aprovat per la universitat d'origen.

Totes les sol·licituds i els expedients s'han d'enviar a la universitat de destinació quatre mesos abans de l'inici del curs o quadrimestre, i aquesta ha d'emetre la seva resposta d'acceptació o rebuig en un termini màxim de dos mesos abans de la data d'inici dels cursos.

3. Programa acadèmic de l'estudiant/a . Els estudiants d'intercanvi es poden matricular a la universitat de destinació en aquelles assignatures que s'hagin acordat amb la seva universitat d'origen, tret que no hi quedin places a causa de limitacions de quota.

4 Reconeixement acadèmic . El reconeixement de les assignatures cursades l'ha d'atorgar la universitat d'origen basant-se en les qualificacions obtingudes a la universitat de destinació.

La universitat de destinació ha d'assignar un tutor/a, que proporcionarà assessoria acadèmica a l'estudiant/a d'intercanvi.

5. Condició dels estudiants . Els estudiants d'intercanvi inscrits a la universitat de destinació tenen els mateixos privilegis i poden fer ús dels mateixos serveis mèdics, esportius i de qualsevol altre tipus als quals puguin tenir dret els estudiants locals.

D'altra banda, estan subjectes als mateixos estatuts i reglaments que la universitat de destinació aplica als estudiants locals; i a les lleis nacionals.

6. Període d'intercanvi . El període d'intercanvi és d'un quadrimestre o de dos.

7. Finançament . El programa està basat en el principi d'un intercanvi directe anual d'estudiants un a un. El finançament de les despeses referents al transport i les assegurances de salut, com també les despeses d'allotjament i alimentació, l'ha de cobrir l'estudiant/a. Aquestes despeses es poden cobrir a través de beques o ajuts d'organismes o entitats espanyoles o russes, d'acord amb la disponibilitat i negociació de cada una de les universitats participants. El nombre d'estudiants intercanviats per quadrimestre ha de ser similar per part de les dues universitats, encara que es poden acceptar petits desequilibris que s'han d'ajustar en el període següent.

Si en un any determinat es produeix un desequilibri significatiu en el nombre dels alumnes d'intercanvi, el dèficit s'ha de compensar l'any següent, dins límits raonables. En cas que existeixi una demanda notablement superior per una de les parts, la universitat que presenti l'excedent d'alumnes pot pagar directament a l'altra universitat les quotes de matrícula que aquesta estipuli. Les quotes de matrícules s'haurien de transferir d'una universitat a una altra, per evitar la transferència o abonament de quotes directament per part dels estudiants participants.

8. Reintegració de l'import de la matrícula . No es reintegrarà cap percentatge de les quotes de la matrícula per abandonament del programa d'intercanvi.

9. Tràmits migratoris . Cada estudiant/a és responsable de tramitar i tenir en regla el seu passaport i visat corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d'ambdós països per al període de la seva estada.

10. Els/les responsables han de fer les tasques de coordinació corresponents per al correcte desenvolupament d'aquest programa.

11. Vigència i durada . El present acord entra en vigor en la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de comú acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que estiguin en fase de realització d'acord amb les quantitats que ja hagin estat avançades, procurant a la vegada respectar el principi de paritat que ha de regir en els intercanvis d'estudiants.

I com a prova de conformitat amb l'anterior, se subscriu, al lloc i en la data indicats, el present conveni específic, redactat en sis exemplars, dos en català, dos en castellà i dos en rus, cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Estatal de Gestió (Gosudarstveny Universitet Upravlenya),

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Anatoly Gueórguievich Porshnev

Rector

Avel·lí Blasco

Rector

Diligència

El present conveni específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de juny de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).