Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per a l'ampliació, amb les rondalles i contes populars de les Pitiüses, de la Biblioteca Virtual de Rondalles de les Illes Balears

Palma, 31 de maig de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Francesc Fiol i Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

Que la preservació, la difusió i l'estudi del patrimoni lingüístic i cultural de les Illes Balears és un objectiu que comparteixen la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears.

Que, segons l'article 2.3 del capítol I de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional (BOIB núm. 38, de 28-03-2002), la cultura popular i tradicional inclou tot quant fa referència a les creacions literàries i que, segons l'article 3.1 de dita Llei, és un deure de les administracions públiques de les Illes Balears fomentar la cultura popular i tradicional, en els marcs de competència respectius, per tal que aquesta es pugui desenvolupar plenament i disposi de les plataformes de difusió més adequades perquè arribi al conjunt de la població.

Que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears volen ampliar la Biblioteca virtual de rondalles de les Illes Balears ¿un projecte de biblioteca digital multimèdia en xarxa¿ amb els aplecs de rondalles i contes populars de les Pitiüses del Sr. Joan Castelló i Guasch, uns reculls de narracions de tradició oral d'alt valor cultural.

Que la Sra. Joana Maria Castelló i Orvay i el Sr. Francesc Castelló i Orvay, hereus i dipositaris dels drets d'explotació de la propietat intel·lectual sobre les rondalles recopilades pel Sr. Joan Castelló i Guasch, han cedit a la Conselleria d'Educació i Cultura, mitjançant contracte, els drets sobre aquest recull perquè la Conselleria pugui incorporar-lo a la Biblioteca virtual de rondalles de les Illes Balears . La cessió implica que els senyors Joana Maria i Francesc Castelló i Orvay autoritzen la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears a editar en format digital, mitjançant aquest conveni de col·laboració amb la UIB, els texts que integren el recull, a crear il·lustracions i enregistraments sonors d'aquesta obra i a posar tot aquest material a l'abast del públic a través de la xarxa Internet.

Per tant,

ACORDAM

1. La col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per:

  • ampliar la Biblioteca virtual de rondalles de les Illes Balears amb les rondalles i contes populars de les Pitiüses recopilades pel Sr. Joan Castelló i Guasch, amb la finalitat de contribuir a la preservació i la difusió d'aquest valuós patrimoni lingüístic i cultural de les Illes Balears;
  • fer l'explotació educativa d'aquest material mitjançant la creació d'una base de dades de recursos i experiències didàctiques.

2. La Universitat de les Illes Balears ha d'aportar els mitjans personals i d'infraestructura que siguin necessaris per dur a terme el projecte descrit en el punt anterior.

3. La Conselleria d'Educació i Cultura pagarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat de 7.562,50 euros (set mil cinc-cents seixanta-dos euros amb cinquanta cèntims), amb tots els imposts inclosos, que aniran amb càrrec a la partida 13301.455B03.64000, en concepte d'ampliació de la biblioteca digital multimèdia en xarxa amb les rondalles i els contes populars de les Pitiüses recopilats pel Sr. Joan Castelló i Guasch, així com en concepte de manteniment d'aquest material a la xarxa Internet durant el període de vigència d'aquest conveni.

El pagament de la quantitat abans esmentada s'ha de fer en dues parts: el 50% del total, és a dir, 3.781,25 euros (tres mil set-cents vuitanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims), després d'haver completat les dues primeres parts del treball (creació del prototip i creació de les eines informàtiques), mitjançant la presentació, per part de la Universitat de les Illes Balears, d'una factura per l'import esmentat.

L'altre 50%, és a dir, 3.781,25 euros (tres mil set-cents vuitanta-un euros amb vint-i-cinc cèntims), s'ha de pagar una vegada completat el projecte, mitjançant la presentació de la factura corresponent .

A més, juntament amb la segona factura, la Universitat de les Illes Balears ha de presentar a la Conselleria d'Educació i Cultura dues còpies en format electrònic de tot el material que s'hagi elaborat o editat en aplicació d'aquest conveni.

Tant les factures com les dues còpies del material s'han de presentar a la Conselleria d'Educació i Cultura abans del 15 de novembre de l'any 2004.

4. Aquest conveni serà vigent fins dia 31 de desembre del 2005, i es podrà renovar si les parts ho consideren convenient.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura, Francesc Fiol Conseller
Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).