Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració subscrit amb l'Ajuntament de Calvià per a la realització d'analítiques científiques del parc arqueològic del Puig de sa Morisca

Calvià, 14 de juliol de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Carlos Delgado Truyols, que actua en nom, representació i com a batlle de l'Ajuntament de Calvià, amb domicili al carrer de Julià Bujosa Sans, batlle, 1, 07184, de Calvià vila, i NIF P-07011100-J.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament.

EXPOSEN

1. Que la UIB i l'Ajuntament de Calvià han signat un acord marc de col·laboració (7 de juny de 1996) per tal de potenciar i facilitar el desenvolupament cultural i científic del municipi, especialment pel que fa a la temàtica lingüística, biblioteques, beques de pràctica i formació als alumnes universitaris de Calvià, assessorament sobre temes informàtics, intercanvis d'estudiants, programes d'actuació per al desenvolupament esportiu i la utilització conjunta d'instal·lacions, entre d'altres.

2. A l'acord esmentat es preveu que l'Ajuntament de Calvià i la UIB establiran protocols de cooperació continuada en el camp de les manifestacions i divulgacions culturals i cientificotècniques, especialment en els temes que es desenvolupen en el marc de la Universitat de Tardor sobre Turisme i Medi Ambient i en la restauració de peces arqueològiques destinades al Museu de Calvià.

3. Que la UIB i l'Ajuntament de Calvià han signat una ampliació d'aquest acord marc de 7 de juny de 1996 en data de 15 d'octubre de 1998 on la UIB es compromet a proporcionar l'assessorament tècnic i científic mitjançant l'àrea de Prehistòria en qualsevol tema relacionat amb el patrimoni arqueològic a l'Ajuntament de Calvià, a potenciar el grup de recerca arqueològica en l'àmbit del patrimoni arqueològic de Calvià, particularment, els treballs relacionat amb la creació i desenvolupament del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca (Santa Ponça).

4. Que l'Ajuntament de Calvià en data de 20 desembre 2002 ha signat un conveni de cooperació amb el Govern de les Illes Balears per el desenvolupament d'activitats emmarcades dins el Programa Operatiu Objectiu 2. En aquest conveni es proposa el desenvolupament del projecte d'Intervenció arqueològic i adequació del jaciment del Túmul de Son Ferrer dintre del marc d'actuació del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca.

5. Que el pressupost per l'execució del projecte es de 892.144,00 euros. Que d'aquest pressupost la Unió Europea n'ha de finançar el 50% (446.072,00 euros) que el Govern Balear aportarà un 5% (44.607,00 euros) i que l'Ajuntament de Calvià realitzarà una aportació del 45% (401.464, 80 euros).

6. Que el Grup de Recerca de la UIB Arqueobalear , es l'assessor en temes científics respecte al desenvolupament del projecte d'Intervenció arqueològic i adequació del jaciment del Túmul de Son Ferrer dintre del marc d'actuació del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca.

7. Que en la realització d'aquest projecte hi ha una sèrie de despeses que es corresponen exclusivament a anàlisis de caire científic propis de laboratoris universitaris.

8. Que l'Ajuntament de Calvià no té les infrastructures necessàries per dur a terme aquestes analítiques.

Atès això, les dues parts que signen aquest conveni procedeixen a formalitzar-lo d'acord amb les següents clàusules.

CLÀUSULES

Primera. Objecte

Constitueix l'objecte d'aquest conveni la realització de les analítiques científiques necessàries per poder dur a terme el projecte d'Intervenció arqueològic i adequació del jaciment del Túmul de Son Ferrer dintre del marc d'actuació del Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca. Les analítiques científiques a realitzar seran les següents:

1. Datacions absolutes per carboni 14

2. Anàlisis zooarqueològies

3. Anàlisis antropològiques

Segona. Contingut econòmic i àmbit de cobertura

1.- La previsió màxima de les despeses de les analítiques a realitzar són les següents:

Any 2004: 18.500 euros

Any 2005: 18.500 euros

2.- La UIB es reservarà el 15% d'aquest import en concepte d'OVERHEAD (despeses generals d'infrastructures).

3.- Dites despeses no suposen ni sous pels investigadors ni cap mena de relació laboral amb el grup de recerca.

Tercera. Vigència de l'acord

Aquest acord entrarà en vigor el dia de la seva signatura i conclourà el 31 de desembre del 2005.

Quarta. Compliment de les parts

Aquest conveni es considerarà complert, per part de la UIB, amb la realització de la gestió econòmica i administrativa del projecte segons les condicions establertes, d'acord amb les dates i especificacions establertes en aquest document, i, per part del Ajuntament de Calvià, amb l'abonament de les quanties de les analítiques realitzades.

Cinquena. Utilització dels resultats

La documentació, si es fa esment d'on procedeix, podrà ser utilitzada per l'Ajuntament de Calvià de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB.

Sisena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de l'Ajuntament de Calvià.

Setena. Finalització anticipada

La realització de la promoció objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per acord mutu entre les parts contractants.

Vuitena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

  1. L'acord mutu de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
  2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants.
  3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Novena. Naturalesa i jurisdicció

Aquest conveni té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el seu compliment o interpretació correspondrà als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Desena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

Onzena. Divergències

Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del la present conveni, seran resoltes sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí l'òrgan constituït a l'efecte.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l' Ajuntament de Calvià,

 

Carlos Delgado
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).