Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració amb l'Institut Nacional de Meteorologia per al subministrament de dades, en el marc de l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Ministeri de Medi Ambient i la UIB

Madrid/Palma, 27 de julio de 2004

REUNITS

D'una part, l'Institut Nacional de Meteorologia (INM), representat per la Il·lustríssima Senyora Milagros Couchoud Gregori, directora general, nomenada pel Reial decret 384/2003, de juny (BOE de 29 de març), i en virtut de les competències que li atribueixen el Reial decret 1415/2000, de 21 de juliol, i l'Ordre de 6 de febrer de 2001, del Ministeri de Medi Ambient (BOE de 14 de febrer), per la qual es deleguen atribucions.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom seu i en representació dels indicats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica. Per aquesta raó,

EXPOSEN

Primer . Que amb data d'11 de juliol de 2001 es va signar un acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Ministeri de Medi Ambient, al qual està adscrit l'Institut Nacional de Meteorologia, i la Universitat de les Illes Balears.

Segon . Que a l'esmentat acord marc s'estableixen les àrees de cooperació entre ambdues institucions (base tercera), i concretament en Física atmosfèrica, Meteorologia i Climatologia.

Tercer . Entre els tipus de col·laboració prevists (base segona) es consideren:

1. Intercanvi d'informació i publicacions, amb inclusió de l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Accessos a equips i material específics d'acord amb les possibilitats tècniques i la normativa establerta.

Quart . D'altra banda, l'Ordre ministerial del Ministeri de Medi Ambient de 18 de febrer de 2000 sobre preus públics de les prestacions meteorològiques, a l'article 3, Exclusions, apartat 4, exclou del pagament per prestacions meteorològiques "l'intercanvi i el subministrament de prestacions meteorològiques d'acord amb les condicions establertes als convenis, acords o compromisos legalment subscrits per l'òrgan competent amb: [...] f) Organismes d'investigació públics o privats en la realització de projectes d'investigació no comercial, quan l'INM consideri que els resultats d'aquesta són d'interès per als propis fins o activitats".

Cinquè . Que les prestacions meteorològiques a les quals fa referència el paràgraf anterior poden ser considerades sia com a "informació" sia com a "material específic", i per tant són objecte de l'acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears.

Per tot el que s'ha exposat, ambdues parts, acorden

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

El present conveni específic té per objecte regular l'intercanvi de dades i productes climatològics i meteorològics o d'interès per a la climatologia i la meteorologia entre l'INM i la UIB.

Segona. Condicions generals

La UIB, a través de qualsevol dels seus professors i investigadors, amb la conformitat d'un dels membres de la UIB de la comissió de seguiment de l'acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears, pot demanar a l'INM les dades i els productes que requereixi per a les seves investigacions no comercials, en invocació a l'exclusió indicada al paràgraf 4 de l'apartat Exposen, quan l'INM consideri que els resultats d'aquestes investigacions són d'interès per als seus propis fins o activitats.

L'interès de l'INM en la investigació es manifestarà, si escau, mitjançant la conformitat d'un dels membres de l'INM de la comissió de seguiment de l'acord marc.

El demandant haurà de descriure breument la investigació que s'hagi de realitzar i haurà de declarar-ne el seu caire no comercial. Les investigacions finançades mitjançant contracte amb una administració, particular o empresa es consideraran de caire comercial, excepte si es tracta de projectes finançats pels plans o programes autonòmics, nacional o europeu de R+D.

Per a la demanda de dades de la UIB a l'INM s'utilitzarà preferentment el format que s'inclou com a annex.

L'INM, a través dels directors de centre i subdirectors generals, per mitjà de la comissió de seguiment de l'acord marc i amb la conformitat d'un dels membres de l'INM i un dels membres de la UIB, pot demanar a la UIB les dades i els productes que requereixi per a les seves investigacions no comercials. La UIB cedirà aquestes dades i els productes sense càrrec.

En cas que la UIB estableixi sistemes de captació continuada de dades meteorològiques o d'interès meteorològic, aquestes dades podran ser integrades als bancs de dades de l'INM i podran ser utilitzades en la generació de productes i serveis interns i per als usuaris.

En tots els casos la part donant mantindrà la propietat intel·lectual sobre les dades cedides a l'altra part en aplicació d'aquest conveni específic. En cas que aquestes dades i els productes es publiquin o s'utilitzin en publicacions, amb qualsevol tipus de suport, sempre se n'ha d'esmentar la procedència.

Tercera. Vigència i durada

La durada del present conveni específic de col·laboració és de tres anys i serà efectiu des del dia que se signi.

Es pot prorrogar per acord exprés de les parts, que s'ha de formalitzar tres mesos abans de la terminació d'aquest conveni específic de col·laboració.

Quarta. Denúncia

Qualsevol de les dues parts pot denunciar aquest conveni específic de col·laboració comunicant-ho a l'altra part intervinent per escrit, amb tres mesos d'antelació a la data en què es desitja la terminació o, si escau, a la seva pròrroga.

En qualsevol cas les parts es comprometen a acabar les activitats ja iniciades en el moment de notificació de la denúncia.

Cinquena. Qüestions litigioses

Les discrepàncies sorgides de la interpretació, el desenvolupament, la modificació, la resolució i els efectes que es puguin derivar de l'aplicació del present conveni específic de col·laboració les ha de resoldre la comissió mixta regulada per l'acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears. Si no es pot arribar a un acord, de les qüestions litigioses n'haurà de conèixer i en tindrà la competència l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de Madrid.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni específic, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per l'Institut Nacional de Meteorologia,

 

Milagros Couchoud
Directora general

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex

El Sr. / la Sra. .¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿,

amb el càrrec de .................................................................................. de la UIB, en virtut de l'acord marc de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears i en aplicació de l'article 3, Exclusions, apartat 4, de l'Ordre ministerial del Ministeri de Medi Ambient de 18 de febrer de 2000, sobre preus públics de les prestacions meteorològiques, demana a l'INM les dades i els productes següents:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Aquestes dades o els productes seran utilitzats per a una investigació sobre:

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................,

investigació que declara que no és de caire comercial, tenint en compte que les investigacions finançades mitjançant contracte amb una administració, un particular o una empresa es consideraran de caire comercial, excepte que es tracti de projectes finançats pels plans o programes autonòmics, nacional o europeu de R+D.

Les dades o els productes que es demanen no seran utilitzats per a altres finalitats que les indicades i la persona sol·licitant es compromet a respectar la propietat intel·lectual de l'INM sobre aquestes dades i productes i a esmentar-ne la font en qualsevol publicació o difusió que les inclogui o utilitzi.

Palma, .... d ............................... de.............

Conforme

 

 

 

Signat:

Membre de la comissió de seguiment de l'acord marc per part de la UIB

Conforme

 

 

 

Signat:

Membre de la comissió de seguiment de l'acord marc per part de l'INM