Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per desenvolupar el Programa Ramon i Cajal, corresponent a la convocatòria de 2003

Palma, 28 de juliol de 2004

REUNITS

D'una part, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, representada per l'Honorable. Senyor. Luis A. Ramis de Ayreflor Cardell, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret del President del Govern de les Illes Balears 7/2003 de 30 de juny de 2003, amb competència per autoritzar convenis i acords que l'ha estat atribuïda segons els articles 11 b) i c) en relació amb l'article 80.4 de la Llei 3/2003 de 26 de març, de Règim Jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

D'altra part, la Universitat de les Illes Balears (UIB), representada per l'Excel·lentíssim i Magnífic Senyor. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat per Decret 47/2003, de 9 de maig de 2003, en virtut del que disposa la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels esmentats càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar. Per això,

EXPOSEN

1. Que el dia 12 de juliol de 2000 es va signar un Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.

2. Que el Conveni Marc de col·laboració estableix que s'ha de desenvolupar a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols.

3. Que el dia 13 de novembre de 2000 es va signar un protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears.

4. Que el dia 24 de juliol de 2002 es va firmar un protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació i Energia i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar el programa Ramon y Cajal, corresponent a la convocatòria de l'any 2001.

5. Que segons l'establert al Decret 8/2003 de 30 de juny, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació assumeix les competències que en aquesta matèria tenia la extingida Conselleria d'Innovació i Energia.

6. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en el marc competencial que li reconeix la legislació vigent, manifesta el seu interès en continuar la col·laboració establerta amb la UIB per al desenvolupament de la investigació científica i tecnològica a les Illes Balears, en especial en el marc d'actuació propi de la UIB.

7. Que la UIB també manifesta el seu interès en la continuació de la col·laboració específica amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, en relació amb l'enfortiment de l'actuació de la Universitat en les activitats relacionades amb la Investigació i el Desenvolupament Tecnològic.

8. Que la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació pretén ampliar les seves actuacions amb la universitat respecte a les estipulades als protocols anteriors.

Per tot això ambdues parts

ACORDEN

Primer . Signar el present protocol de cooperació, que s'inclourà com annex del Conveni Marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears de data 12 de juliol de 2000.

Segon. La comunitat autònoma de les Illes Balears manifesta el propòsit de enfortir la capacitat investigadora dels grups i institucions de recerca i desenvolupament , tant del sector públic com del privat, mitjançant la incorporació d'investigadors que tinguin el grau de doctor.

Tercer . L'actuació en aquest context es centra en cofinançar la convocatòria de l'any 2003 del programa "Ramón y Cajal" (Ordre de 4 de febrer de 2003 del Ministeri de Ciència i Tecnologia, per la qual s'estableixen les bases i es fa pública la convocatòria para finançar la contractació nou personal investigador per centres de recerca científica i desenvolupament tecnològic, BOE núm. 35 de 10 de febrer).

El programa "Ramón y Cajal" suposa un avanç diferencial en la articulació de la carrera del investigador en Espanya i millora notablement les condicions de treball i de remuneració als sistemes de contractació fins ara existents. El seu objectiu és enfortir la capacitat investigadora dels grups e institucions d'investigació i desenvolupament mitjançant la incorporació de investigadors que hagin obtingut el grau de doctors. Així mateix el programa "Ramón y Cajal" promou un marc de corresponsabilitat entre el Ministeri de Ciència i Tecnologia, Universitats, comunitats autònomes i organismes públics d'investigació per possibilitar perspectives d'estabilitat a l'investigador amb la creació de llocs de treball permanents.

La Universitat de les Illes Balears ha sol·licitat places en l'esmentat programa i la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació es compromet mitjançant el present conveni a cofinançar fins a un màxim de vuit places o projectes a les persnes a les quals se'ls ha concedit a la Resolució de dia 1 de desembre de 2003, de la Secretaria d'Estat de Política Científica i Tecnològica, per la qual s'ordena la publicació de nou personal investigador (Programa Ramón y Cajal) per a l'exercici 2003, i que es relacionen a continuació:

1. Antonio Frontera Beccaría

2. Rosa Gonzalo López

3. Jerònia Lladó Vich

4. Cristobal López Sánchez

5. David Martín Sánchez

6. Balbina Nogales Fernéndez

7. María del Carmen Rotger Pons

8. Bernhard Oliver Vögler

Quart . Les ajudes que puguin concedir-se a les places es podran cofinançar amb recursos procedents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) o del Fons Social Europeu (FSE).

Cinquè . La UIB aportarà els medis materials, humans i el suport tècnic necessaris per dur a terme les activitats adients.

Sisè . L'aportació de la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació per a la cofinanciació del programa "Ramón y Cajal" corresponent a la convocatòria de 2003 serà com a màxim de 418.348,40 EUR i tindrà caràcter plurianual. La distribució màxima d'anualitats serà la següent:

Any 2004 . 889,08 EUR per a cada plaça o projecte fins a un màxim de 7.112,64 EUR a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2004, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2005 . 5.657,54 EUR per cada plaça o projecte fins a un màxim de 45.260,32 EUR a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2005, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2006 . 10.442,19 EUR per cada plaça o projecte fins a un màxim de 83.537,52 EUR , a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2006, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2007 . 15.243,36 EUR per cada plaça o projecte fins a un màxim de 121.946,88 EUR , a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2007, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Any 2008 . 20.061,38 EUR per cada plaça o projecte fins a un màxim de 160.491,04 EUR , a càrrec a la partida pressupostària 22401 541A01 44100 00 del pressupost de l'exercici 2008, sempre i quan hagi crèdit adequat i suficient.

Setè . Pel que fa al pagament de l'ajuda es realitzarà a la signatura d'aquest conveni i les successives anualitats durant els primers dos mesos de cada any.

No obstant això, la UIB estarà obligada a enviar cada any a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, una certificació acreditativa del compliment de l'objecte d'aquest conveni i un informe detallant les despeses totals de cada projecte així com les quanties rebudes pel finançament d'aquests projectes.

D'acord amb l'article 24, del decret 77/2001, d'1 de juny, s'eximeix a la UIB de presentar les garanties a que fa referència l'article 24 del mateix Decret.

Vuitè . La vigència del present Conveni s'iniciarà a la signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2008 sense prejudici que ambdues parts acordin la seva pròrroga.

Novè . La renúncies que es produeixen implicaran l'anul·lació de les ajudes corresponents i el reintegrament de les quantitats percebudes per part de la UIB sempre que corresponguin a prestacions no realitzades.

Desè . Ambdues parts acorden que les divergències que puguin sorgir com a conseqüència de la interpretació, aplicació i execució del present conveni, seran resoltes, sempre que sigui possible, de mutu acord, dins el sí de l'òrgan constituït a l'efecte.

Onzè. En tot el que no preveu aquest Conveni s'haurà d'atènyer el Conven marc subscrit el dia 12 de juliol de 2000.

Dotzè . D'acord amb el previst a l'article sisè del Conveni marc del Govern de les Illes Balears-UIB, es constituirà una comissió específica paritària mixta formada per quatre membres de cada institució per al seguiment del present protocol.

I en prova de conformitat, subscriuen aquest conveni en quatre exemplars.

Per la Conseller d'Economia, Hisenda i Innovació,

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Luis A. Ramis de Ayreflor
Conseller

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)