Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord amb TIRME, SA, per realitzar un projecte d'investigació per a la caracterització agronòmica del compost de fangs de depuradora i de form, i normes per al seu aprofitament

Palma, 27 de juliol de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor Àngel Fernández Homar, amb NIF 42958251-R, en qualitat de director gerent de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8.2, Palma, que actua en representació d'aquesta entitat.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Davant la importància creixent que té la utilització del compost de fangs de depuradora i de FORM per a l'agricultura, ambdues entitats es proposen llançar un projecte de recerca que tingui com a objectiu l'estudi dels usos potencials d'aquest compost i el seu estudi i avaluació com a substrat a l'agricultura.

ACORDEN

1. TIRME i la UIB treballaran conjuntament per aconseguir el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, que està contingut a l'annex I del present document.

2. La contribució de la UIB es concreta en:

La realització del projecte descrit a l'annex I, l'objectiu del qual és:

¿ Usos potencials del compost.

¿ El plantejament global per a l'avaluació del compost com a esmena orgànica en funció de les tipologies de terres més rellevants de Mallorca.

¿ Conèixer amb precisió el comportament de quatre composts de fangs de depuradora i FORM com a substrat i com a esmena orgànica.

¿ Fer-ne el seguiment, que anirà a càrrec del professor doctor Jaume Vadell Adrover, que actuarà com a investigador principal, i l'equip format per dos becaris dependents del Departament de Biologia.

La Universitat de les Illes Balears aportarà segons les seves disponibilitats i entre d'altres, sense ser exclusives, tot l'equip informàtic, les eines, etc. i l'equip humà que sigui necessari per al desenvolupament del projecte.

3. La contribució de TIRME es concreta en:

¿ L'aportació d'una quantitat d'euros anuals a la UIB perquè el projecte es pugui dur endavant, que s'estableix a l'annex I del present conveni.

¿ L'aportació d'assessorament tecnològic i el suport d'enginyeria necessari per al desenvolupament del projecte.

¿ L'aportació dels resultats analítics prevists al Pla de vigilància ambiental i els addicionals que realitzi TIRME, valorats en 8.000 euros.

Per part de TIRME la persona que s'integrarà dins l'equip que dirigirà les tasques de recerca serà la doctora Maria Teresa Oms.

4. S'estableix una junta de coordinació formada per un membre designat per TIRME i un membre designat per la UIB, que es reunirà cada tres mesos.

5. El seguiment del present conveni es farà mitjançant reunions trimestrals entre TIRME i la UIB. La UIB anualment elaborarà un informe de l'estat del projecte i els resultats obtinguts.

6. Pel que fa a la forma de pagament, la UIB lliurarà una factura, el tercer trimestre de cada any natural, per l'import total anual segons el que recull l'annex I d'aquest document, i TIRME el farà efectiu a trenta dies.

7. Si per acord entre ambdues parts s'acorda la modificació de l'annex I, no serà necessària la modificació o anul·lació d'aquest conveni.

8. El present acord entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de tres anys, revisable cada any. Dos mesos abans de la finalització del període es reuniran ambdues parts per plantejar-ne la renovació. En qualsevol cas s'estableix el compromís d'acabar el projecte objecte d'aquest conveni, llevat denúncia expressa de qualsevol d'ambdues parts, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per TIRME, SA,

 

Àngel Fernández
Director gerent

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I

Pressupost

 

1r any

2n any

3r any

Total

Personal

25947,00

25947,00

25947,00

77841,00

Material

3600,00

4050,00

4500,00

12150,00

Personal + material

29547,00

29997,00

30447,00

89991,00

Overheads (15%)

5214,18

5293,59

5373,00

15880,76

Subtotal

34761,18

35290,59

35820,00

105871,76

IVA (16%)

5561,79

5646,49

5731,20

16939,48

Total

40322,96

40937,08

41551,20

122811,25