Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera per a la realització de la cinquena edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera (UEEF)

Eivissa, 28 de juliol de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Pere Palau Torres, president del Consell Insular d'Eivissa i Formentera (d'ara endavant, CIEF), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que disposa l'art. 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, en la representació que intervenen, es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni i

EXPOSEN

I. Que la Constitució Espanyola disposa, a l'art. 44, que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la que tots tenen dret.

II. Que el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, exerceix competències en matèria de cultura en virtut de l'atribució efectuada per la Llei 6/1994, de 13 de desembre.

III. Que la UIB té atribuïda, com una de les seves funcions, la de donar suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic de la Comunitat Autònoma en què s'assenta.

IV. Que ambdues institucions estan interessades a fomentar totes aquelles activitats i iniciatives necessàries per al desenvolupament de la nostra cultura i progrés de les nostres illes.

V. Que, en aquest sentit, varen subscriure un acord en data 6 de setembre de 2000 per a la realització de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera i que sobre la base d'aquest acord s'han celebrat ja quatre edicions de la UEEF.

VI. Que en aquesta Universitat d'Estiu es porten a terme cursos i activitats culturals, preferentment durant el mes de setembre de cada any, que tenen una incidència en el nostre àmbit illenc, amb una serietat i rigor universitaris que ha de tenir una Universitat d'Estiu d'questes característiques.

VII. Que és intenció del CIEF la celebració de la cinquena edició d'aquesta Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera i de fer-se càrrec del finançament d'aquests cursos i activitats complementàries per a aquest esdeveniment.

VIII. Que, d'altra banda, la possibilitat de subscriure convenis o acords de cooperació per parts dels consells insulars amb la resta d'administracions públiques per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic, es preveu expressament a l'art. 46 de l'esmentada Llei 8/2000.

I per tot l'exposat, ambdues parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera . És objecte del present conveni establir la col·laboració entre ambdues institucions en matèria de cultura per a la realització de la V edició de la Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera.

Segona . Per a la consecució de l'anterior objecte, el CIEF encarrega a la UIB, a través del seu Servei d'Activitats Culturals, les tasques conduents a la cinquena edició de la Universitat d'Estiu esmentada.

Tercera . La UIB s'encarregarà de fer totes les feines necessàries per a l'edició d'enguany.

Quarta . Les característiques i el pressupost de la cinquena edició de la UEEF són les que figuren al document annex que forma part d'aquest protocol entre les quals cal destacar:

Títol : V Universitat d'Estiu d'Eivissa i Formentera

Nombre de cursos : CINC

_ Amèrica llatina i la globalització

_ Art i moda. Un ofici interdisciplinar. Les arts aplicades

_ Educació per la prevenció del mal d'esquena

_ Reptes educatius de la societat de la informació i el coneixement

_ Nutrició comunitària i cooperació internacional

Lliçó inaugural : Hi ha solució al problema de la obesitat?, Marià Alemany, catedràtic de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona, dilluns 13 de setembre de 2004

Cloenda : el divendres 17 de setembre a les 20.30 hores, aperitiu.

Lloc de realització : Seu de la Universitat a Eivissa i Formentera, c. Bes 9, 07800 Eivissa.

Dates : del 13 al 21 de setembre de 2004.

Durada : 20 hores cada curs.

Horari : de 16 a 20:30 hores.

Cinquena . La UIB cobrarà l'assistència als cursos, segons les seves taxes acadèmiques. Si del montant total dels ingressos per a l'execució de la Universitat d'Estiu superés les despeses que originés, el romanent revertirà en la reducció de l'aportació del Consell, a fi que els ingressos i les despeses quedin anivellats. Les despeses de gestió i administració tindran que justificar-se mitjançant factures.

Sisena . Atès el cost econòmic que suposa desenvolupar els cursos que conformen la cinquena edició UEEF, la UIB rebrà la quantitat de 48.000 euros (quaranta-vuit mil euros), que serà aportada pel CIEF de la partida pressupostària 4220 45100.

Setena . El CIEF pagarà el 50% d'aquesta quantitat a la signatura d'aquest protocol i la resta desprès de justificar la quantitat percebuda. Amb anterioritat al 30 de novembre de 2004 la UIB haurà de justificar la quantitat percebuda mitjançant la presentació davant el CIEF de certificació acreditativa de la realització de l'activitat objecte d'aquest conveni en la qual haurà de constar el seu cost detallat, així com la liquidació d'ingressos i despeses i el finançament afectat.

Vuitena . La no realització o la menor execució de les accions previstes en aquest conveni donarà lloc a la devolució o a la minoració, en el seu cas, de l'import satisfet pel CIEF.

Novena . Ateses les tres clàusules anteriors i que hi ha un romanent de 12.713,50 euros (dotze mil set-cents tretze euros amb 50 cèntims) provinents de l'edició anterior, per tal d'evitar tràmits burocràtics innecessaris, per a l'edició d'enguany la quantitat de la clàusula setena passa de 48.000 euros a 35.286,50 euros (trenta-cinc mil doscents vuitanta-sis euros amb cinquanta cèntims) i impostos inclosos.

Desena . La UIB inhibirà el CIEF de tota responsabilitat que es pugui derivar per a la realització d'aquesta V edició de la Universitat d'Estiu.

Onzena . S'haurà de reflectir la col·laboració d'ambdues institucions, amb la inclusió a un lloc destacat dels escuts d'ambdues entitats, en tot el material (cartells) que faci referència a l'esmentada edició.

Dotzena. L'incompliment de les clàusules d'aquest Conveni per qualsevol de les parts firmants podrà donar lloc a la seva denúncia.

Tretzena . El present conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins al 31 de desembre de 2004.

I en prova de conformitat, ambdues parts firmen el present conveni en dos exemplars, en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Pere Palau
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).