Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol amb l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa

Palma/Eivissa, 9 d'agost de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Franscesc Tarrés Marí, que actua com a batlle de l'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa, amb domicili a la plaça d'Espanya, núm. 1, d'Eivissa (Illes Balears).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que l'Ajuntament d'Eivissa està interessat a participar en el projecte europeu SIN Project II del qual la Universitat de les Illes Balears n'és partner , d'acord amb el que preveu el Programa Transnacional d'Intercanvi VP/2003/023, que forma part del Programa d'acció comunitari per combatre l'exclusió social. Per això es formalitza aquest conveni, dins el marc de responsabilitat que l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei de bases del règim local assignen a ambdues institucions i, de manera coherent amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, protocol annex que desenvolupa la clàusula setena (o vuitena) de l'acord marc establert entre l'ajuntament de la ciutat d'Eivissa i la UIB, amb les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

1. L'objecte del conveni, d'acord amb els objectius del programa transnacional, es concreta en:

 1. L'elaboració per part de la UIB d'un sistema d'indicadors per a la identificació i selecció de les àrees d'atenció preferent.
 2. L'elaboració mitjançant una metodologia d'investigació participativa de les directrius per establir un Pla d'Acció Local per a la Inclusió.
 3. La participació en un procés de dinamització local.
 4. L'avaluació d'aquest procés i de la metodologia seguida.
 5. L'intercanvi transnacional dels resultats per part de l'Ajuntament d'Eivissa i la UIB.

2. La direcció de l'estudi anirà a càrrec de Maria Antònia Carbonero Gamundí, professora titular d'universitat de Sociologia, que tindrà com a interlocutor vàlid per part de l'Ajuntament d'Eivissa el senyor Santiago Pizarro Simón, regidor de Benestar Social.

Segona. Contingut econòmic

 1. L'Ajuntament d'Eivissa abonarà com a contraprestació pel treball d'investigació la quantitat total de 12.500 euros.
 2. El pagament de l'estudi s'efectuarà en dues parts: la primera, a l'inici de la investigació durant l'any 2004 per un import de 6.250 euros. I la segona, en lliurar l'informe final que es farà en el darrer trimestre de l'any 2005, per un import de 6.250 euros.
 3. La quantia estipulada es farà efectiva al compte corrent núm. 2051-0151-65-1014198336 a nom de la Universitat de les Illes Balears.
 4. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec a la partida pressupostària núm. 313 22706 de l'Ajuntament d'Eivissa.

Tercera. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb el lliurament de l'estudi, d'acord amb les dates establertes en aquest document, i, per part de l'Ajuntament, amb l'abonament de la quantia esmentada dins els terminis establerts.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del treball d'investigació serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins l'equip d'investigació. Per tant, el seu paper no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part, a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball, romandran integrats com a béns de la Universitat.

Setena. Règim d'adscripció de béns

 1. Si, com a conseqüència del conveni, sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador, en la mateixa proporció que representen les aportacions econòmiques respectives.
 2. En cas que, del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte de l'estudi o de la investigació duts a terme, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, d'acord mutu, establiran el règim aplicable en la forma que resulti beneficiosa per a les dues parts, tenint en compte l'organisme finançador de la iniciativa.

Vuitena. Utilització dels resultats

Les dades, si es fa esment d'on procedeixen, podran ser utilitzades per l'Ajuntament d'Eivissa de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB. A més, els autors de l'estudi reconeixeran expressament el finançament quan les dades siguin utilitzades en publicacions.

Novena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat el conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de l'Ajuntament d'Eivissa.

Desena. Vigència del contracte

El treball es lliurarà abans del dia 23 de desembre de 2005. Per tant, la vigència d'aquest conveni finalitzarà en lliurar-se el treball d'acord amb els terminis establerts.

No obstant l'anterior, si l'estudi no està acabat en la data prevista, podrà renovar-se per mutu acord de les parts.

Onzena. Finalització anticipada

La realització dels treballs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, l'Ajuntament d'Eivissa es compromet a fer efectiva, contra factura de la Universitat, la quantitat econòmica equivalent a la part de l'estudi realitzada, que li serà lliurada.

Dotzena. Comissió de seguiment

Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de l'Ajuntament, per Santiago Pizarro, regidor de Benestar Social i per part de la UIB, per Maria Antònia Carbonero Gamundí. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre juridisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena. Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

 1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
 2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Quinzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa,

 

Franscesc Tarrés
Batlle

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).