Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb Asistencia Técnica Industrial, SAE

Palma, 7 de setembre de 2004

Madrid, 26 de juliol de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor Juan Antonio Cano Hernández, enginyer industrial amb DNI núm. 7 748 533, en qualitat de director tècnic i apoderat de la societat Asistencia Técnica Industrial, SAE (ATISAE), amb domicili al c/ San Telmo, 67, 28016 Madrid, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 1860 general, 1260 de la secció 3a del Llibre de societats, foli núm. 195, full núm. 9666, inscripció 1a, amb CIF núm. A-28161396, segons els poders atorgats al notari de Madrid senyor Luis Felipe Rivas Recio el 25 de juliol de 2000, sota el número 2712 del seu protocol, i inscrit al Registre Mercantil de Madrid, tom 5602, llibre 0, foli 218, secció 8a, full M-91664, inscripció 90.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . L'entitat ATISAE concedirà una beca de col·laboració per participar en un treball de transferència de tecnologia referent al control de projectes d'edificació i patologia d'estructures i per a la realització d'una tesi doctoral a la UIB en l'àmbit del comportament no lineal de les estructures de formigó, principalment en l'edificació. Aquesta beca es regirà d'acord a la normativa de becaris de col·laboració de la UIB.

Segona. Selecció d'alumnes . Tan bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar l'alumne que hagi de gaudir de la beca. La selecció es realitzarà segons la normativa de la UIB.

Tercera. Durada . Aquesta beca tindrà una durada d'onze mesos, des de l'1 d'octubre de 2004 fins al 31 d'agost de 2005. A més a més, es podrà prorrogar fins a un màxim de tres anys si tant ATISAE com la UIB i l'alumne ho consideren oportú.

Quarta. Règim de col·laboració . L'alumne seleccionat realitzarà la seva col·laboració des del Departament de Física amb la supervisió del professor Antoni Cladera Bohigas, del grup de recerca d'Enginyeria de l'Edificació i la Gestió Energètica del Departament de Física, durant el període esmentant a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de la beca . ATISAE finançarà la beca amb un import de 8.525 (vuit mil cinc-cents vint-i-cinc) euros. ATISAE pagarà a la UIB el 50 per cent d'aquest import a la firma del present conveni i el 50 per cent restant a la seva finalització.

Sisena. Estatut del becari . L'alumne seleccionat com a becari ho serà de la UIB, i aquesta entitat no representa cap lligam contractual entre l'alumne i ATISAE.

Setena. Formació del becari . Per facilitar el coneixement de la temàtica del control de projectes d'edificació i patologia d'estructures, ATISAE donarà una formació mínima de vint hores en temes generals de funcionament d'aquest tipus d'organismes de control tècnic.

Vuitena. Compensació de la tasca dels professors . ATISAE posarà a disposició de la UIB 1.000 (mil) euros per compensar la tasca del professor de direcció del projecte assignat tan bon punt s'hagi signat aquest protocol. Aquests euros es destinaran a la compra de material informàtic del grup de recerca d'Enginyeria de l'Edificació i la Gestió Energètica del Departament de Física.

Novena. Seguiment del protocol . Una persona designada pel Departament de Física, conjuntament amb la persona designada com a responsable per ATISAE, realitzarà avaluacions de la marxa del treball del becari.

Desena. Anul·lació de la beca i forma de pagament . La beca pot veure reduïda la seva durada per l'escàs aprofitament de l'alumne o per petició per escrit del becari.

Onzena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que pugui tenir l'alumne mentre duri el projecte, d'acord amb la clàusula tercera, ATISAE es farà càrrec de l'assegurança de l'estudiant.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Asistencia Técnica Industrial, SAE,

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Juan Antonio Cano
Director tècnic i apoderat

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de juliol de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).