Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda a l'acord marc de col·laboració amb el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears

Palma, 2 de juliol de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable. Senyor. Josep Juan Cardona , conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, en nom i representació del consorci Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears (en endavant CEEI Balears), amb domicili al carrer dels Selleters, 25, 07300 d'Inca i CIF G 07718521, en qualitat de president i en virtut de l'article 15 dels estatuts del CEEI Balears, aprovats per acord del Consell de Govern, de dia 9 de març de 1995.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. Que el dia 15 d'abril de 2003 el CEEI Balears i la UIB varen signar una addenda a l'acord marc de col·laboració de la mateixa data en la que es comprometien a col·laborar en la impartició a la UIB d'una assignatura optativa en matèria de creació d'empreses durant l'any acadèmic 2003-2004.

2 . Que ambdues parts estan satisfetes pel desenvolupament d'aquesta iniciativa i d'acord amb el què preveu el pacte cinquè de la referida addenda

ACORDEN

Primer

Es prorroga per l'any acadèmic 2004-2005 l'addenda a l'acord marc de col·laboració entre la UIB i el CEEI Balears, signada per les parts dia 15 d'abril de 2003, relativa a la impartició a la UIB d'una assignatura optativa en matèria de creació d'empreses.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears,

 

 

Avel·lí Blasco
Rector

Josep Juan Cardona
Conseller

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juliol de 2004 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).