Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda a l'acord marc de col·laboració amb el Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears

Palma, 2 de juliol de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Honorable. Senyor. Josep Juan Cardona , conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, en nom i representació del consorci Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears (en endavant CEEI Balears), amb domicili al carrer dels Selleters, 25, 07300 d'Inca i CIF G 07718521, en qualitat de president i en virtut de l'article 15 dels estatuts del CEEI Balears, aprovats per acord del Consell de Govern, de dia 9 de març de 1995.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

1. Que el dia 15 d'abril de 2003 el CEEI Balears i la UIB varen signar una addenda a l'acord marc de col·laboració de la mateixa data en la que es comprometien a col·laborar en la impartició a la UIB d'una assignatura optativa en matèria de creació d'empreses durant l'any acadèmic 2003-2004.

2 . Que ambdues parts estan satisfetes pel desenvolupament d'aquesta iniciativa i d'acord amb el què preveu el pacte cinquè de la referida addenda

ACORDEN

Primer

Es prorroga per l'any acadèmic 2004-2005 l'addenda a l'acord marc de col·laboració entre la UIB i el CEEI Balears, signada per les parts dia 15 d'abril de 2003, relativa a la impartició a la UIB d'una assignatura optativa en matèria de creació d'empreses.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats ut supra .

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

á

Pel Centre Europeu d'Empreses Innovadores de Balears,

á

á

Avel·lí Blasco
Rector

Josep Juan Cardona
Conseller

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 6 de juliol de 2004 i la va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 20 de juliol de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).