Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Clínica Rotger, SA

Palma, 23 de juny de 2004

REUNITS

D'una part, el director mèdic de la Clínica Rotger, SA, doctor Fernando Rotger Salas, amb DNI 41379375-Y, i l'administradora única de la Clínica Rotger, SA, senyora Rosa M. Regí Font, amb DNI 40827685-V, amb domicili legal al carrer de Santiago Rusiñol, 9, 07012 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdues institucions.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.

3. Seminaris, col·loquis, simposis.

4. Estudis d'investigació conjunts.

5. Programes i plans d'estudis conjunts.

6. Accés a equips i material específics.

7. Visites de durada curta.

8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.

9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment ha de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Aquests protocols poden incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació del rector o director de cada universitat o institució.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'han d'indicar, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord ha d'estar a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Vuitena. Coordinació

La coordinació de les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord tindrà un responsable de cada institució. En aquest conveni el responsable per part de la Universitat de les Illes Balears és el professor doctor Francisco José Perales López, titular d'universitat del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Per part de la Clínica Rotger, SA ho és el director mèdic, doctor Fernando Rotger Salas.

Els coordinadors s'han de posar en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Clínica Rotger, SA,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Fernando Rotger
Director mèdic

Rosa M. Regí
Administradora Única

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de març de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).