Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Juan March

Palma, 28 de juny de 2004

Madrid, 24 de març de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor Javier Gomá Lanzón, que actua en representació i com a director gerent de la Fundació Juan March (Fundació).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que davant l'interès comú d'ambdues institucions en el desenvolupament de l'estudi, la investigació i la difusió de l'art contemporani en general, estableixen el present acord marc de col·laboració per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i acords.

ACORDEN

Primer

Col·laborar en programes de recerca d'interès comú d'ambdues institucions pel que fa a les obres i als artistes del Museu d'Art Espanyol Contemporani, i de l'art contemporani en general.

Segon

La UIB, mitjançant el seu Servei Lingüístic i d'acord amb el que preveu l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, podrà donar suport a la Fundació en tot el que fa referència a l'ús de la llengua catalana en les seves activitats, traduccions, publicacions, etc.

Tercer

El Servei de Publicacions i Intercanvi Científic de la UIB podrà donar suport tècnic i administratiu a la Fundació pel que fa a totes les publicacions de caire intern o divulgatiu, com revistes, llibres, fullets, etc., en què la Fundació ho necessiti.

Quart

El Servei de Recursos Audiovisuals de la UIB podrà participar en la confecció del material audiovisual que la Fundació li demani.

Cinquè

La UIB, mitjançant els seus departaments, podrà donar suport tècnic a la Fundació en tot allò que faci referència a anàlisis químiques dels seus fons pictòrics si aquesta li ho demana.

Sisè

El Servei d'Activitats Culturals del Vicerectorat de Projecció Cultural de la UIB podrà col·laborar en l'organització de tots aquells simposis, conferències o reunions que organitzi la Fundació, quan aquesta li ho demani.

Setè

La Fundació pot encarregar a la UIB estudis d'aspectes socioeconòmics de particular incidència en el seu funcionament (sociologia dels visitants i d'altres), com també d'infraestructura i equipament general de les seves instal·lacions.

Vuitè

La UIB podrà fer estudis de l'impacte social dels aspectes de comunicació de la Fundació. Igualment, per mitjà del Gabinet Tècnic d'Imatge, l'assessorarà en tasques de difusió de les activitats publicitàries i de disseny, si aquesta li ho demana.

Novè

La UIB podrà facilitar a la Fundació l'accés a tot aquell material informàtic o bibliogràfic que pugui ser d'utilitat per aconseguir els objectius docents i de recerca expressats en aquest acord marc.

Desè

La UIB es compromet a facilitar a la Fundació la màxima difusió de totes les seves activitats.

Onzè

La Fundació establirà un sistema de descomptes en les seves publicacions i activitats per a totes les persones vinculades a la UIB, ja siguin professors, estudiants o personal d'administració i serveis.

Dotzè

La Fundació podrà donar a la UIB làmines i cartells emmarcats per a la seva distribució als diferents edificis del campus.

Tretzè

Es faran protocols i annexos al present acord per recollir aspectes puntuals de cada una de les feines conjuntes esmentades.

Catorzè

Es constituirà una comissió mixta formada per dos representants, un de cada institució, que es reunirà, almenys, una vegada cada sis mesos per avaluar les activitats en marxa i proposar-ne d'altres.

Quinzè

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Juan March,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Javier Gomá
Director gerent
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).