Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni per al desenvolupament d'un programa de cooperació educativa amb la Fundació Juan March

Palma, 28 de juny de 2004
Madrid, 24 de març de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor Javier Gomá Lanzón, que actua en representació i com a director gerent de la Fundació Juan March (Fundació).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

PRESENTEN

Un programa de cooperació educativa per mitjà del qual dos estudiants de la UIB poden accedir a realitzar unes practiques al Museu d'Art Espanyol Contemporani com a becaris de la Fundació Juan March, per complementar la seva formació teòrica. El present conveni s'acull al Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa (BOE de 23 de juliol), modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre (BOE de 18 d'octubre), sota les condicions següents:

CONDICIONS

Primer

L'esmentat programa preveu la formació d'un equip integrat per dos estudiants d'Història de l'Art de la UIB, amb una disposició de vint hores per setmana i una dotació de 550 euros mensuals per a cada becari.

Segon

El conveni entrarà en vigor durant el curs acadèmic 2003-2004 (amb efectes de l'1 d'octubre de 2003 fins al 30 de juny de 2004), al final del qual es prorrogarà, tret que en faci una denúncia expressa alguna de les parts implicades, que en tot cas s'ha de fer amb un mes d'antelació al venciment.

Tercer

La UIB presentarà a la Fundació els estudiants que compleixin les condicions establertes a l'article 2 de l'esmentat decret i que, dins les condicions generals del present conveni, consideri convenients en funció dels resultats acadèmics.

Quart

L'estudiant es comprometrà a:

¿ Fer les pràctiques que són objecte d'aquest conveni.
¿ Realitzar les activitats que la Fundació li encomani.
¿ Respectar els reglaments i normes de la Fundació.
¿ Mantenir absoluta reserva sobre la informació interna de la Fundació.

Cinquè

La Fundació es comprometrà a:

¿ Fixar el pla d'activitats de l'estudiant.
¿ Seleccionar els estudiants que consideri més idonis.
¿ Nomenar un tutor responsable de l'equip.
¿ Pagar les quantitats estipulades al punt primer.

Sisè

Les beques no tenen caràcter formatiu i la concessió no implica relació laboral o administrativa, ni donarà lloc a la inclusió del becari a la Seguretat Social.

La UIB donarà cobertura a aquestes contingències mitjançant l'assegurança escolar en els termes que estableix la legislació vigent i, si escau, amb la pòlissa d'assegurança que correspongui.

Setè

La persona que desenvolupi les pràctiques serà considerada com a estudiant a tots els efectes; per tant, dependrà en tots els aspectes de la UIB.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Juan March,

 

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Javier Gomá
Director gerent

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).