Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració científica entre el Laboratori de Química Organometàl·lica de l'Institut de Síntesi Orgànica de Letònia (República de Letònia) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma/Riga, 1 de juny de 2004

REUNITS

D'una part, el Director de l'Institut de Síntesi Orgànica de la República de Letònia, professor Ivars Kalvinsh, amb domicili legal a Aizkraukles iela 21, Riga (República de Letònia).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre l'Institut de Síntesi Orgànica de la República de Letònia, i la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
2. Seminaris, col·loquis, simposis.
3. Estudis d'investigació conjunts.
4. Accés a equips i material específics.
5. Visites de durada curta.
6. Intercanvi de pregrau i de postgrau.
7. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues institucions.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment ha de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació han d'incloure programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

1. Origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

La cooperació científica es desenvoluparà a l'àrea de recerca d'inhibidors d'elastases.

El grup de recerca de síntesi orgànica de la República de Letònia sintetitzarà derivats de composts beta-lactàmics (sulfones de cefalosporines) que poden interaccionar amb l'enzim elastasa pancreàtica porcina (PPE). El grup de recerca de reactivitat molecular i disseny de fàrmacs de la Universitat de les Illes Balears analitzarà la reactivitat química d'aquests composts i la seva interacció amb l'enzim PPE.

2. Es constituirà una comissió mixta entre les dues institucions per al seguiment de l'acord, formada per dos representants de cada institució.

3. Durada del programa projecte: dos anys.

Cinquena. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'ha de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues institucions.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa de dos (2) anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en anglès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per l'Institut de Síntesi Orgànica de la República de Letònia,

 

Avel·lí Blasco

Rector

Ivars Kalvinsh

Director

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).