Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb Exceltur sobre el programa de postgrau en economia del turisme i del medi ambient

Palma, 29 de juny de 2004

REUNITS

D'una part, el president d'EXCELTUR, senyor Simón Pedro Barceló Vadell, amb DNI núm. 43029744-X, com a representant d'aquesta, amb CIF núm. G-83266718 i domicili al carrer Antonio Maura, 16, 4t., esq., 28014 Madrid.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Primer

El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues entitats per impulsar la investigació i els estudis econòmics en l'àmbit del turisme i la realització del Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

Segon

Que l'objectiu d'aquest protocol és impulsar la realització del Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient (d'ara endavant, PTEE) que el Departament d'Economia Aplicada de la UIB posarà en marxa a partir del curs 2004-2005, a més d'afavorir la col·laboració entre el dit departament i EXCELTUR per a la realització i difusió d'estudis relacionats amb el turisme.

Tercer

Que la UIB explicita al Pla estratègic 2002-2006, per una banda, que dues de les seves línies preferents de treball són la del turisme i la del medi ambient, per l'altra, la conveniència de potenciar la qualitat de la recerca i dels estudis de tercer cicle.

Quart

Que el PTEE, del qual forma part el Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient, té una clara vocació internacional, no solament pels continguts que abraça, sinó també per la composició del professorat i la de l'alumnat. És per això que:

a) El professorat del PTEE és format per professors de reconegut prestigi nacional i internacional.

b) S'habilitarà una borsa de beques per tal de facilitar l'accés al programa d'alumnes d'elevat nivell acadèmic.

ACORDEN

Primer

El Departament d'Economia Aplicada serà l'encarregat d'impartir i organitzar el PTEE.

Segon

EXCELTUR es compromet a aportar al PTEE, a partir de l'any 2004, la quantitat de 21.000 euros anuals.

Tercer

La quantitat de 21.000 euros aportada per EXCELTUR es destinarà a:

┐ la dotació de tres beques de matrícula del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

Quart

El Departament d'Economia Aplicada es compromet a:

a) Fer constar en tots els mitjans de difusió del PTEE, EXCELTUR com a entitat col·laboradora.

b) Establir conjuntament amb EXCELTUR la temàtica de tres tesines del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient que sigui d'interès comú.

c) Potenciar que EXCELTUR tingui la possibilitat de suggerir conferències i seminaris d'alt nivell a càrrec del professorat nacional i internacional del postgrau i participar-hi.

d) Convidar EXCELTUR als actes d'inauguració i clausura del PTEE organitzats pel Departament d'Economia Aplicada i a altres celebracions relacionades amb el PTEE.

e) Col·laborar amb EXCELTUR per a la realització i difusió d'estudis relacionats amb el turisme.

Cinquè

El present conveni té una validesa d'un any, que es pot prorrogar automàticament a dos més si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo tres mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Per EXCELTUR,

á

Avel·lí Blasco
Rector

Simón Pedro Barceló
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).