Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb Exceltur sobre el programa de postgrau en economia del turisme i del medi ambient

Palma, 29 de juny de 2004

REUNITS

D'una part, el president d'EXCELTUR, senyor Simón Pedro Barceló Vadell, amb DNI núm. 43029744-X, com a representant d'aquesta, amb CIF núm. G-83266718 i domicili al carrer Antonio Maura, 16, 4t., esq., 28014 Madrid.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Primer

El seu interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues entitats per impulsar la investigació i els estudis econòmics en l'àmbit del turisme i la realització del Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

Segon

Que l'objectiu d'aquest protocol és impulsar la realització del Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient (d'ara endavant, PTEE) que el Departament d'Economia Aplicada de la UIB posarà en marxa a partir del curs 2004-2005, a més d'afavorir la col·laboració entre el dit departament i EXCELTUR per a la realització i difusió d'estudis relacionats amb el turisme.

Tercer

Que la UIB explicita al Pla estratègic 2002-2006, per una banda, que dues de les seves línies preferents de treball són la del turisme i la del medi ambient, per l'altra, la conveniència de potenciar la qualitat de la recerca i dels estudis de tercer cicle.

Quart

Que el PTEE, del qual forma part el Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient, té una clara vocació internacional, no solament pels continguts que abraça, sinó també per la composició del professorat i la de l'alumnat. És per això que:

a) El professorat del PTEE és format per professors de reconegut prestigi nacional i internacional.

b) S'habilitarà una borsa de beques per tal de facilitar l'accés al programa d'alumnes d'elevat nivell acadèmic.

ACORDEN

Primer

El Departament d'Economia Aplicada serà l'encarregat d'impartir i organitzar el PTEE.

Segon

EXCELTUR es compromet a aportar al PTEE, a partir de l'any 2004, la quantitat de 21.000 euros anuals.

Tercer

La quantitat de 21.000 euros aportada per EXCELTUR es destinarà a:

¿ la dotació de tres beques de matrícula del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

Quart

El Departament d'Economia Aplicada es compromet a:

a) Fer constar en tots els mitjans de difusió del PTEE, EXCELTUR com a entitat col·laboradora.

b) Establir conjuntament amb EXCELTUR la temàtica de tres tesines del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient que sigui d'interès comú.

c) Potenciar que EXCELTUR tingui la possibilitat de suggerir conferències i seminaris d'alt nivell a càrrec del professorat nacional i internacional del postgrau i participar-hi.

d) Convidar EXCELTUR als actes d'inauguració i clausura del PTEE organitzats pel Departament d'Economia Aplicada i a altres celebracions relacionades amb el PTEE.

e) Col·laborar amb EXCELTUR per a la realització i difusió d'estudis relacionats amb el turisme.

Cinquè

El present conveni té una validesa d'un any, que es pot prorrogar automàticament a dos més si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo tres mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per EXCELTUR,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Simón Pedro Barceló
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).