Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb Hora Nova, SA per realitzar un projecte d'investigació sobre el català als mitjans de comunicació escrits

Palma, 19 de juliol de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Sebastià Ginart i Ginart, gerent d'Hora Nova, SA, empresa editora de Diari de Balears , com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions i objectius, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

ANTECEDENTS

El Diari de Balears és l'únic mitjà de comunicació de masses publicat diàriament en català a les Illes Balears. Va néixer amb la voluntat de contribuir al procés de normalització de la llengua catalana en aquesta comunitat i té un especial interès a avançar en la consolidació d'un model de català apte, àgil i adaptat a la societat a què es dirigeix, a les exigències de la comunicació moderna.

La UIB també té entre els seus objectius contribuir a l'augment de l'ús social del català, en les competències del seu àmbit, i creu que ha de donar suport a totes les iniciatives que tinguin incidència en la presència pública d'aquesta llengua. A més, atès que la Llei de normalització lingüística i l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears li reconeixen competències en tot el que afecta la llengua catalana, està interessada a establir convenis amb tota mena d'entitats que li permetin de respondre amb coherència a aquestes competències.

Totes dues entitats acorden de col·laborar en la realització del projecte de recerca «El català escrit a la premsa diària de les Illes Balears», l'objectiu del qual és aconseguir que el model de llengua escrita a la premsa diària s'ajusti al registres cultes utilitzats tradicionalment a les Illes Balears i, al mateix temps, sigui un model que els lectors puguin identificar com a propi, pròxim a la llengua viva de cada dia, sense incorreccions ni formes que se separin de la normativa vigent.

Per això:

PACTEN

Primer . La Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, concedirà una beca de col·laboració a temps parcial (vint-i-cinc hores setmanals), preferentment a un llicenciat en Filologia Catalana, per dur a terme l'anàlisi del model de llengua utilitzat al Diari de Balears i assessorar els seus redactors sobre les qüestions lingüístiques que se suscitin.

Segon . El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General nomenarà un investigador que es responsabilitzarà del projecte de recerca i dirigirà, com a tutor, la labor i els criteris lingüístics que el becari haurà de proposar a la direcció del Diari de Balears .

Tercer . La gestió d'aquest projecte anirà a càrrec de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez.

Quart . La durada de la beca és de sis mesos, a partir de la signatura d'aquest conveni, prorrogable, amb l'acord previ de les dues entitats que signen l'acord. El becari ha de complir part del seu horari (màxim quinze hores setmanals) a la redacció del Diari de Balears i part (màxim deu hores setmanals) a la UIB, exceptuant els períodes no lectius de Nadal i Setmana Santa, segons el calendari acadèmic de la UIB, i el mes d'agost.

Cinquè . Hora Nova, SA, aportarà la quantitat de 3.606,06 euros semestrals, destinats a cobrir íntegrament l'import de la beca convocada, distribuïts en dos pagaments que es faran efectius a l'inici de cada trimestre. A aquest efecte, la UIB presentarà una factura trimestral en concepte de despeses previstes.

Sisè . Una comissió paritària constituïda per un representant del Diari de Balears i un del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General revisarà periòdicament els resultats del projecte i s'haurà de reunir, com a mínim, una vegada cada trimestre.

Setè . Aquest protocol entrarà en vigor a partir de la data de signatura, tindrà una durada de sis mesos i serà prorrogable de mutu acord entre les parts.

Com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, les parts el signen al lloc i en la data indicats.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Hora Nova, SA,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Sebastià Ginart
Gerent

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 d'abril de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).