Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica amb Cemex España

Palma, 30 de juny de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Antonio Burgos Fernández, director general de Logística i Coordinació de CEMEX España, amb CIF A46004214 i domicili legal al carrer Hernández de Tejada, 1, 28027 Madrid.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

En aquest acord s'estableix la cooperació entre ambdues institucions per desenvolupar actuacions de docència, investigació, difusió i pràctiques empresarials, relatives a la utilització sostenible del ciment i materials derivats, en el marc de la titulació d'Arquitectura Tècnica. Cada un dels programes que s'hagin de desenvolupar s'acordarà amb un conveni específic.

Segona. Vigència i durada

El present conveni marc té una validesa de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol modificar o donar per acabat, pot proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

Tercera. Coordinació

Per fer el seguiment i control de les activitats previstes en el present conveni es crea una comissió de seguiment integrada per dos representants de cada una de les parts intervinents, que tindrà a càrrec seu les funcions de fomentar, supervisar i avaluar els programes i accions empresos en desenvolupament del present conveni, així com elevar als òrgans de govern de les institucions signants les propostes, els informes i els acords o decisions que requereixin la seva sanció o ratificació.

Quarta. Titularitat i explotació dels resultats

Els aspectes relacionats amb la titularitat i explotació dels resultats derivats dels treballs desenvolupats en el marc d'aquest conveni s'han de sotmetre al que estableixen els Estatuts de la UIB, sens perjudici que de comú acord les parts pactin per cada una de les accions que s'hagin d'emprendre altres acords que hauran d'estar recollits per a cada cas en convenis específics que es formalitzin.

Cinquena. De la col·laboració entre els signants

Les parts signants del present document col·laboraran en tot moment, d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia, per tal d'assegurar la correcta execució del que s'hi ha pactat i per fomentar i impulsar el desenvolupament cultural i científic.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord de col · laboraci ó , ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encap ç alament.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector
Per CEMEX España, Antonio BurgosDirector general de Logística i Coordinació

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).