Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol general d'intencions amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'infraestructures universitàries

Palma, 14 de juliol de 2004

En presència del Molt Honorable Sr. Jaume Matas Palou, President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, nomenat per Reial Decret 821/2003 de dia 26 de juny (BOIB núm. 90, de dia 27 de juny de 2003).

REUNITS

D'una altra, l'Honorable Sr. Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny, del President de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB num 93 d'1 de juliol de 2003).

D'una altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat pel Decret 47/2003 de dia 9 de maig (BOIB num 67, de dia 13 de maig de 2003).

INTERVENEN

El primer, en nom i representació de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, d'acord amb allò que es disposa a l'article 80.4 i 11 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb l'article 78.2 de la mateixa llei, en exercici de les competències que li són pròpies d'acord amb allò que es disposa l'article 15.1 de l'Estatut d'Autonomia, el Reial decret 2377/1996, de traspàs per part de l'Estat a la comunitat autònoma de les Illes Balears de les funcions i serveis en matèria d'Universitat.

El segon, en nom i representació de la Universitat de les Illes Balears, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els 28 i 30 del Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

  1. Que amb data 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per tal d'establir la col·laboració institucional i permanent entre les dues entitats, per desenvolupar actuacions a través de les conselleries que constitueixen el Govern.
  2. Que la Universitat de les Illes Balears i la comunitat autònoma de les Illes Balears mantenen una especial relació de col·laboració, no només pel que fa al desenvolupament ordinari de l'activitat universitària, sinó molt especialment al manteniment i millora de les instal·lacions i infrastructures de les quals està dotada la Universitat, i també de la incorporació de les noves que precisa per donar el millor servei possible a la societat.
  3. Que, malgrat la fluïdesa de l'esmentada col·laboració, la Universitat de les Illes Balears necessita actuacions especials amb l'objecte de millorar i perfilar, d'una forma coherent, la seva xarxa d'instal·lacions i infrastructures educatives i complementàries, con tal de mantenir i augmentar la qualitat dels seus ensenyaments.
  4. Per altra banda, alguns dels centres docents, situats tant dins el Campus universitari com fora, necessiten actuacions de manteniment, reforma i adequació a les noves necessitats de la Universitat, bé com a conseqüència de l'antiguitat d'aquestes construccions, o bé de les característiques originàries dels centres i edificis, actualment poc adaptats a les finalitats a les quals han de servir.
  5. Dur a terme aquesta tasca de dotació d'infrastructures o de reforma de les existents, supera les capacitats pressupostàries ordinàries de la Universitat. Per altra banda, la importància del conjunt d'accions, tan pel que fa al nombre d'aquestes com pel que fa al seu import econòmic, exigeix una correcta programació i priorització de les actuacions que s'hagin de dur a terme.
  6. La comunitat autònoma de les Illes Balears, mitjançant els òrgans competents, vol impulsar aquest programa complet d'actuacions, tot considerant que l'activitat de la Universitat és cabdal pel millor desenvolupament de la societat de les Illes, en tots els seus aspectes.

Pel que s'exposa, els qui intervenen, en nom de les institucions que representen, i a l'empara d'allò que es disposa a l'article 78.2 de l'esmentada Llei 3/2003, de 26 de març, signen el següent protocol d'intencions, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA . La comunitat autònoma de les Illes Balears es compromet a finançar, dins de les seves disponibilitats pressupostàries, les obres noves i actuacions en edificis existents, propietat de la Universitat de les Illes Balears, que s'inclouen a la relació que s'incorpora al annex 1 del present protocol.

SEGONA. Els acords de col·laboració concreta per dur a terme cada una de les noves obres i actuacions que s'esmenten a la clàusula anterior, es prendran en el marc del consorci el qual fa referència la següent clàusula. Els esmentats acords hauran de definir, en tot cas, l'abast de l'actuació, la despesa que suposarà i si n'és el cas el seu caràcter plurianual, com també les peculiaritats que pugui presentar el seu finançament i la resta de drets i obligacions que assumirà cada una de les parts signatàries.

TERCERA. D'acord amb allò que es disposa a l'article 85 de la Llei 3/2003, de 26 de març, la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears crearan un consorci, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar plena, amb l'objecte de finançar, gestionar i dur a terme les obres i actuacions a les quals fan referència les clàusules precedents.

El seu funcionament i règim jurídic es regirà pels seus estatuts, els quals contemplaran en qualsevol cas, una estructura paritària en els seus òrgans col·legiats

QUARTA. Aquest protocol tindrà una vigència indefinida.

En qualsevol cas, restarà resolt per la dissolució, per qualsevol causa, del consorci al qual fa referència la clàusula precedent. La resolució del protocol i la dissolució del consorci obligarà a les parts signatàries a prendre les mesures adients per garantir la conclusió a conformitat dels interessos d'ambdues parts, de les obres en curs, i n'implicarà la ineficàcia dels acords relatius a obres no començades.

I, en prova de llur conformitat, els qui intervenen, en la representació que ostenten signen el present protocol, en el lloc i la data que a l'encapçalament s'indica.

Pel Govern de les Illes Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Francesc J. Fiol Amengual
Conseller d'Educació i Cultura

Avel·lí Blasco Esteve
Rector

Pel Govern de les Illes Balears

Jaume Matas Palou
President

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 1 de juny de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).