Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni per a la realització del Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu Estudis Culturals Mediterranis

ENTRE

 • Universitat Rovira i Virgili, Departament d'Història i Geografia, Facultat de Lletres, Tarragona, Espanya, representada pel Rector, doctor Lluís Arola i Ferrer; Doctorat i DEA /
 • Université Catholique de Louvain, Centre d'Étude et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Faculté de Sciences Politiques, Economiques et Sociales, Louvain-la-Neuve, Bèlgica, representada pel Rector, doctor Marcel Crochet;
 • Institut Catholique de Paris, Centre de Recherche pour la Paix, Faculté de Sciences Sociales et Économiques, París, França, representat pel Rector, doctor Patrick Valdrini;
 • Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Centro di Ricerca sullo Sviluppo Istituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, Itàlia, representada pel Rector, doctor Giovanni Bogliolo;
 • Universitat de les Illes Balears, Departament de Ciències Històriques, Facultat de Filosofia i Lletres, Palma, Espanya, representada pel Rector, doctor Avel·lí Blasco Esteve;
 • Universitat de Malta, Unitat Europea, Malta, representada pel Director, doctor Joseph Mifsud.

ESTIPULACIONS

 • Que l'annex A, 1.3, de l'Ordre de 18 de novembre de 2002 del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports d'Espanya preveu per a 2004 el finançament de programes de doctorat per promoure els processos d'internacionalització de les universitats espanyoles;
 • Que el projecte proposat pel professor Enric Olivé Serret, de la Universitat Rovira i Virgili, relatiu a la constitució del Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu Estudis Culturals Mediterranis es presenta a la contribució ministerial;
 • Que les següents institucions científiques europees han donat la seva adhesió formal a la proposició de Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu presentat per la Universitat Rovira i Virgili al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports espanyol:
 • Universitat Rovira i Virgili, Departament d'Història i Geografia, Facultat de Lletres, Tarragona, Espanya;
 • Université Catholique de Louvain, Centre d'Étude et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Faculté de Sciences Politiques, Economiques et Sociales, Louvain-la-Neuve, Bèlgica;
 • Institut Catholique de Paris, Centre de Recherche pour la Paix, Faculté de Sciences Sociales et Économiques, París, França;
 • Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Centro di Ricerca sullo Sviluppo Istituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, Itàlia;
 • Universitat de les Illes Balears, Departament de Ciències Històriques, Facultat de Filosofia i Lletres, Palma, Espanya;
 • Universitat de Malta, Unitat Europea, Malta, representada pel Director, doctor Joseph Mifsud.
 • Que les institucions de recerca participants en el Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu han estat escollides sigui per les seves orientacions de recerca en el marc de la temàtica general del programa sigui pel conjunt de les seves recerques, que permet cobrir les diferents disciplines. D'aquesta manera, s'ha tingut en compte la seva llarga tradició i la seva capacitat d'oferir un àmbit unitari per a la recerca dels estudis culturals mediterranis.

S'HA ESTABLERT ENTRE LES PARTS EL QUE SEGUEIX:

Art. 1 (Constitució)

Es constitueix el Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu sota el títol d'Estudis Culturals Mediterranis. La Universitat Rovira i Virgili presenta la proposta al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports junt amb les organitzacions següents:

 • Université Catholique de Louvain, Centre d'Étude et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain (CERMAC), Faculté de Sciences Politiques, Economiques et Sociales, Louvain-la-Neuve, Bèlgica;
 • Institut Catholique de Paris, Centre de Recherche pour la Paix, Faculté de Sciences Sociales et Économiques, París, França;
 • Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Centro di Ricerca sullo Sviluppo Istituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Urbino, Itàlia;
 • Universitat de les Illes Balears, Departament de Ciències Històriques, Facultat de Filosofia i Lletres, Palma, Espanya;
 • Universitat de Malta, Unitat Europea, Malta, representada pel Director, doctor Joseph Mifsud.

Art. 2 (Nombre de places)

El nombre de places disponibles ha estat fixat en 20 (vint), que es distribuiran de manera igual entre els estudiants d'universitats espanyoles i de cadascun dels socis estrangers adherits al Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu.

Art. 3 (Seu administrativa)

La seu administrativa és la Universitat Rovira i Virgili. El coordinador general és el professor Enric Olivé Serret, director del GIEM, Grup de Recerca del Gènere, la Interculturalitat i els Estudis Mediterranis.

Art. 4 (Òrgans del Programa de Doctorat i Diploma d'Estudis Avançats (DEA) / Màster interuniversitari d'àmbit europeu)

Les institucions del Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu són les següents:

 • el personal docent i investigador;
 • el coordinador general, que el presideix.

La legislació de referència és l'establerta al Reglament de la Universitat Rovira i Virgili en el marc de la seva aplicació.

Els socis nomenaran els seus propis membres d'entre el personal docent i, d'entre aquests, el coordinador local.

Art. 5 (Durada i assistència)

El pla d'estudis previst en aquest conveni conduirà al títol de Màster, d'una durada de dos cursos acadèmics. També serà propedèutic per a l'assignació d'una tesi doctoral i l'obtenció subsegüent del certificat de doctor en recerca.

El coordinador general comunicarà la data d'inici del curs.

El Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu tindrà una durada de 2 (dos) cursos acadèmics (2004-2006), 300 hores de període lectiu i 120 hores de període de recerca.

Una vegada que els candidats hagin defensat llur projecte de recerca i obtingut el títol de Màster, podran demanar l'assignació d'una tesi doctoral. Per a cada candidat es nomenarà un tutor escollit d'entre el personal docent, que es farà càrrec del seguiment personal durant el període de formació del candidat.

Es recomana que els estudiants de doctorat realitzin una estada de tres (3) mesos o més, abans de llegir la tesi, a la seu administrativa central d'una de les institucions associades, que no ha de coincidir amb la universitat d'origen. Els socis es comprometen a recomanar llurs estudiants i a facilitar-ne la mobilitat.

Art. 6 (Objectius del programa)

Per als objectius del programa, els temes, l'organització del període docent i l'organització dels crèdits didàctics del Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu tindrà valor el que s'estipula a la proposta tramesa al Ministeri d'Educació, Cultura i Esports espanyol.

Art. 7 (Admissió al Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu)

El mètode d'admissió serà el propi de la Universitat Rovira i Virgili. Els alumnes admesos en conformitat amb la disposició addicional primera punt segon del Reial decret 778/1998 obtindran el títol de doctor, però sense els efectes que l'article 13.1 del mencionat reial decret atribueix a aquest títol.

Art. 8 (Inscripció)

Cada institució proporcionarà a la Universitat Rovira i Virgili ¿seu administrativa del Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari¿ els detalls personals dels candidats matriculats per al primer curs acadèmic. La inscripció, incloent-hi taxes i/o contribucions, s'ha de formalitzar a la seu administrativa d'aquesta universitat. Així, els candidats de les universitats associades podran matricular-se a l'esmentada universitat.

Art. 9 (Finançament en benefici dels candidats i equip de recerca)

L'assistència al Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu es pot realitzar sense beca d'estudis, basant-se en la legislació en vigor als països de les institucions associades.

La Universitat Rovira i Virgili es compromet a presentar aquest projecte a la convocatòria de Menció de Qualitat del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports d'Espanya amb l'objectiu d'iniciar una política de beques per finançar la mobilitat de professors i estudiants, així com les beques d'aquests últims previstes a l'article 2 d'aquest conveni.

Les sis institucions contraents poden fomentar la realització de projectes comuns europeus que permetin obtenir finançament per a la mobilitat i estada dels doctorands i de l'equip de recerca.

D'acord amb la Normativa de doctorat europeu, les despeses ocasionades d'estada de 2 (dos) dels membres del tribunal que jutgi la tesi doctoral pertanyent a altres països europeus aniran a càrrec de la Universitat Rovira i Virgili. En cas que el nombre superi l'indicat, el finançament anirà a càrrec del departament responsable de la tesi.

Art. 10 (Beques)

Els doctorands inscrits a la Universitat Rovira i Virgili que es beneficiïn d'una beca d'estudis es regiran por la legislació prevista en el Reglament de la Universitat Rovira i Virgili.

Art. 11 (Avaluació)

Cada alumne ha de presentar un cop finalitzat el Programa de Doctorat i DEA / Màster un treball de recerca que portarà a l'obtenció del títol de DEA/Màster. Sense la presentació d'aquest treball final no es considerarà finalitzat el Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu.

Els alumnes que vulguin redactar una tesi doctoral sobre un dels temes del Programa de Doctorat podran defensar-la en una única sessió a la Universitat Rovira i Virgili, emparats en la legislació vigent. La defensa i superació d'aquesta tesi conduirà al títol de doctor per la Universitat Rovira i Virgili, considerant els aspectes detallats a l'article 17 d'aquest conveni.

L'autorització de la defensa de la tesi ha d'anar precedida d'informes favorables realitzats per un mínim de dos professors doctors que pertanyin a institucions d'ensenyament superior de dos països europeus que no siguin l'Estat espanyol. El personal docent serà l'encarregat de deliberar sobre l'admissió a avaluació de cada candidat.

Art. 12 (Tribunal avaluador de la tesi doctoral)

El tribunal avaluador serà compost per un representant de les institucions dels diferents països associats al projecte, dels quals com a mínim dos han de ser especialistes en el tema de la tesi. D'acord amb la normativa estatal (RD 778/1998), la Comissió de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili escollirà 7 (set) membres (cinc titulars i dos suplents) entre 10 (deu) persones proposades pel departament corresponent.

En les tesis presentades d'acord amb la Normativa de doctorat europeu, com a mínim un membre del tribunal que jutja la tesi doctoral ha de pertànyer a una institució d'ensenyament superior d'un altre país europeu que no sigui l'Estat espanyol i no pot coincidir amb els professors que hagin realitzat l'informe previ esmentat a l'apartat anterior.

Com a mínim la meitat dels components del tribunal han de tenir el grau de catedràtic d'universitat en el si d'una de les institucions associades.

El tribunal serà constituït per un president, un secretari i tres vocals. No pot formar part d'aquest tribunal el tutor del programa de doctorat.

Art. 13 (Treball de recerca)

L'alumne ha de presentar el treball de recerca a la seu administrativa de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb el Reglament intern de doctorats de recerca de la Universitat Rovira i Virgili. Així mateix, s'ha de lliurar una còpia del treball de recerca a cadascuna de les seus administratives dels associats. La seva possible publicació o reproducció parcial, amb l'aprovació prèvia del doctorand i del seu tutor, s'acollirà a la legislació internacional referent als drets d'autor.

Els treballs de recerca s'han de presentar mecanografiats en una de les llengües oficials de la Unió Europea, de mutu acord amb el coordinador general.

Els candidats han de lliurar una còpia del treball de recerca a la Universitat Rovira i Virgili perquè hi quedi en dipòsit.

Art. 14 (Presentació de la tesi doctoral)

Abans de la defensa de la tesi doctoral, els doctorands han de fer una estada d'un mínim de 3 (tres) mesos a la seu d'una de les institucions associades que no sigui la d'origen.

El doctorand ha de presentar la tesi doctoral a la seu administrativa de la Universitat Rovira i Virgili, d'acord amb el Reglament intern de doctorats de recerca de la Universitat Rovira i Virgili, i adjuntar-hi un resum llarg escrit en anglès o francès.

Les tesis doctorals s'han de presentar mecanografiades i defensar en una de les llengües oficials de la Unió Europea, de mutu acord amb el coordinador general.

Una part de la defensa de la tesi doctoral s'ha de fer en la llengua oficial del país europeu que no sigui la utilitzada durant la defensa de la tesi. Així doncs, com a mínim dos membres del tribunal avaluador han de tenir la competència lingüística adequada, que ha de certificar el president del tribunal. D'aquesta manera, el Programa de Doctorat i DEA / Màster interuniversitari d'àmbit europeu s'acull al programa de doctorat europeu regulat a l'article 4.7 de la Normativa acadèmica dels estudis de doctorat de la Universitat Rovira i Virgili.

El doctorand ha de lliurar una còpia de la tesi doctoral final en dipòsit a la Universitat Rovira i Virgili. Així mateix, s'ha de lliurar una còpia de la tesi a cadascuna de les seus administratives dels associats. La difusió de les tesis a la Universitat Rovira i Virgili es farà a través del projecte TDX, que estableix la digitalització de les tesis doctorals de les universitats públiques catalanes i la seva consulta en línia per Internet. La possible publicació o reproducció parcial, amb l'aprovació prèvia del doctorand i del tutor, s'ha d'acollir a la legislació internacional referent als drets d'autor.

Art. 15 (Reconeixement de títols)

L'obtenció de la Menció de Doctorat Europeu dóna dret a obtenir un certificat i/o diploma que en garanteixi la condició.

El Diploma de DEA/Màster i el títol de Doctor en Recerca seran expedits per la Universitat Rovira i Virgili i reconeguts per les universitats associades d'acord amb la legislació pròpia de cada país.

Art. 16 (Obtenció de la titulació)

Els estudiants que defensin la tesi doctoral d'acord amb la Normativa de doctorat europeu rebran el títol de Doctor de la Universitat Rovira i Virgili i un certificat que garanteix la Menció de Doctorat Europeu (de la Universitat Rovira i Virgili).

Art. 17 (Conflictes)

Aquest conveni queda subjecte als canvis que puguin sorgir com a resultat de la publicació d'un nou reial decret del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports de l'Estat espanyol que modifiqui algun aspecte del dit conveni.

Qualsevol conflicte que sorgeixi de la interpretació o execució del present conveni el regularà el tribunal escollit per la Universitat Rovira i Virgili, format pel professor Enric Olivé Serret i dos professors més nomenats per aquest.

Si el conflicte persisteix, els contractants renunciaran al seu fur per sotmetre's als tribunals de Justícia de Tarragona.

Universitat Rovira i Virgili

Rector Lluís Arola FerrerTarragona,

27 de novembre de 2003

 

Université Catholique de Louvain

Rector Marcel Crochet

Lovain-la-Neuve, 12 de desembre de 2003

 

Institut Catholique de Paris

Rector Patrick Valdrini

Paris, 3 de desembre de 2003

 

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Rector Giovanni Bogliolo

Urbino, 20 de gener de 2004

 

Universitat de Malta

Dir. Joseph Mifsud

Palma, 24 de gener de 2004

Universitat de les Illes Balears

Rector Avel·lí Blasco

Palma, 25 de febrer de 2004

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 25 de febrer de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).