Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord entre TIRME, SA, i la Universitat de les Illes Balears per realitzar un projecte d'investigació per a la transformació de biomassa en hidrogen

Palma, 1 de juny de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor Àngel Fernández Homar, amb NIF 42958251-R, en qualitat de director gerent de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8.2, Palma, que actua en representació d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Davant la importància creixent que té l'obtenció d'energia, ambdues entitats es proposen llançar un projecte de recerca que tingui com a objectiu la transformació de biomassa en hidrogen, perquè es pugui usar com a font d'energia neta.

ACORDEN

1. TIRME i la UIB treballaran conjuntament per aconseguir que el desenvolupament de l'avantprojecte objecte d'aquest conveni es pugui transformar en un projecte d'investigació que pugui optar a finançament de fonts externes i permeti avaluar-ne la viabilitat tècnica i econòmica.

2. La contribució de la UIB es concreta en:

¿ L'aportació de l'avantprojecte que s'ha de desenvolupar.

¿ El seguiment que en faran els professors que formaran l'equip de recerca: doctor Esteban Chornet, que actuarà com a investigador principal, i l'equip format per: la doctora Catalina Cabot i el doctor Antoni Bennàsar, professors de la UIB, i el doctor John Sibole, associat a projectes d'investigació del Departament de Biologia.

¿ La redacció del projecte esmentat.

3. La contribució de TIRME es concreta en:

¿ L'aportació de la quantitat de 18.400 euros anuals a la UIB perquè el projecte es pugui dur endavant.

¿ L'aportació d'assessorament tecnològic i el suport d'enginyeria necessari per al desenvolupament del projecte.

4. Per part de TIRME la persona que s'integrarà dins l'equip que dirigirà les tasques de recerca serà la doctora Maria Teresa Oms, i el senyor Joan Mateu serà el responsable de les tasques d'enginyeria.

5. L'annex d'aquest conveni és format per l'avantprojecte titulat «Biomass-to-Hydrogen via an Integrated Process Combining Biomass Pretreatment, Anaeorobic Digestion, Gas Conditioning and Catalytic Reforming», del qual és autor el doctor Esteban Chornet, professor de la Universitat de Sherbrooke (Quebec, Canadà) i professor convidat de la UIB. Si com a resultat dels treballs emmarcats dins aquest conveni es genera propietat intel·lectual, aquesta serà compartida entre TIRME i la UIB.

6. El present acord entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d'un any, període que es considera suficient per a la redacció del projecte. Dos mesos abans de la finalització del període es reuniran ambdues parts per plantejar-ne la renovació. En qualsevol cas, s'estableix el compromís d'acabar el projecte objecte d'aquest conveni.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per TIRME,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Àngel Fernández
Director gerent

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 29 de juliol de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).