Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre el senyor Nicolau Colom Martí i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 27 de maig de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Nicolau Colom Martí, natural de Bunyola, domiciliat al carrer Vinyetes 29-B de Bunyola, amb DNI 41192812, fill i darrer administrador del soci fundador de la saboneria El Nido Miquel Colom Pons.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

EXPOSEN

A) Que el senyor Nicolau Colom Martí, amb DNI 41192812, posseeix una col·lecció composta per setanta-sis sèries de manuscrits i altres documents d'arxiu. La col·lecció es descriu amb més detall a l'inventari provisional que s'adjunta com a annex 1 d'aquest conveni.

B) Que el senyor Nicolau Colom Martí vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El senyor Nicolau Colom Martí fa donació a la Universitat de les Illes Balears de la col·lecció de manuscrits i altre material d'arxiu composta per setanta-sis sèries de manuscrits i altres documents d'arxiu, l'inventari de la qual s'adjunta com a annex 1 a aquest document de cessió.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta el senyor Nicolau Colom Martí.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Nicolau Colom

 

Rector la Universitat de les Illes Balears,

 

 

Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex 1

INVENTARI DEL FONS DE LA FÀBRICA DE SABÓ EL NIDO

NIDO-000001, Libro Diario Nº 1, 1 /4/32 a 25/11/33

NIDO-000002, Libro Diario Nº 3, 21/12/35 a 22/11/41

NIDO-000003, Libro Diario Nº 4, 15/3/41 a 25/5/49

NIDO-000004, Libro Diario Nº 5, 2/6/49 a 28/7/54

NIDO-000005, Libro Diario Nº 6, 3/7/54 a 30/3757

NIDO-000006, Libro Diario Nº 7, 1 /4/57 a 3/2/59

NIDO-000007, Libro Diario Nº 8, 7/2/59 a 30/4/62

NIDO-000008, Libro Diario Nº 9, 5/5/62 a 31/12/66

NIDO-000009, Libro Diario Nº 10, 1/1/67 a 31/8/68

NIDO-000010, Libro Diario Nº 11, 2/9/68 a 31/12/71

NIDO-000011, Libro Diario Nº 12, 1/1/72 a 30/4/75

NIDO-000012, Libro Diario Nº 13, 2/5/75 a 4/9/78

NIDO-000013, Libro Diario Nº 14, 15 /9/78 a 21/4/80

NIDO-000014, Libro Diario Nº 15, 30/4/80 a 31/1/81

NIDO-000015, Libro Mayor Nº 3, 1/1/42 a 4/12/48

NIDO-000016, Libro Mayor Nº 4, 31/12/49 a 31/10/55

NIDO-000017, Libro Mayor Nº 5, 31/12/55 a 31 /12/64

NIDO-000018, Libro Mayor Nº 6, 31/12/65 a 28/12/82

NIDO-000019, Libro de Inventarios i Balances Nº1, 1/4/32 a 31/12/90

NIDO-000020, Libro Auxiliar de Balance Nº 1, 1/79 a 11/88

NIDO-000021, Libro Balance Nº 1, mar.-88 a dici.-90

NIDO-000022, Libro de Caja, 21/8/67 a 29719/70

NIDO-000023, Libro de Caja, 31/11/70 a 26 /10/74

NIDO-000024, Libro de Caja, 31 d'octubre 1974 a 21 de gener 1981

NIDO-000025, Libro de Caja, 21/1/81 a 14/9/85

NIDO-000026, Libro de Caja, 14/9/85 a 2 /1/8

NIDO-000027, Libro de Registro de facturas, 5/1/37 a 21/12/40

NIDO-000028, Libro de Registro de facturas de 5/1/49 a 27/11/57

NIDO-000029, Libro Preparador Nº 2, 17/6/27 a 31/7/28

NIDO-000030, Libro Preparador Nº 3, 1/8/28 a 26/8/29

NIDO-000031, Libro Preparador Nº 5, 9/8/30 a 8/9/31

NIDO-000032, Libro Preparador, Nº 4, 29/8/30 a 8/8/30

NIDO-000033, Libro Preparador Nº 6, sep.-1931 a mar.-1932

NIDO-000034, Libro de Registro de facturas, de 5/12/57 a 31/12/62

NIDO-000035, Libro Diario nº 16, 31/12/81 a 12 /8/83

NIDO-000036 , Libro de Ventas, 1/7/26 a 31/12/31

NIDO-000037, Libro Major, 1 /4/1932 a 31/12/1932

NIDO-000038, Libro Mayor, 31/12/32 a 31 /12/34

NIDO-000039, Libro Mayor, 1/6/87 a 31 /12/90

NIDO-000040, Libro Mayor nº 1, 1/1/26 a 31 /12/30

NIDO-000041, Libro Mayor nº 2, 31/12/331 a 1 /4/32

NIDO-000042, Cuentas personales, 16/1/26 a 31 /12/30

NIDO-000043, Libro de Balances Nº 1, 1/1/26 a 31/12/26

NIDO-000044, Libro de Blance, 5/41 a 10/48

NIDO-000045, Libro de Balances de comprobación, 1937-1941

NIDO-000046, Libro Balances de comprobación, 1956-1962

NIDO-000047, Libro de Balances de comprobación, 1979-1980

NIDO-000048, Libro Diario, 29/2/88 a 31/12/90

NIDO-000049, Libro de Caja 2/1/66 A 31/8/67

NIDO-000050, Libro de detalles de Caja, 3/1/63 a 31/12/65

NIDO-000051, Libro Copiador de factura, 7/4/32 a 4/2/33

NIDO-000052, Libro Copiador de facturas Nº 4, /2/33 a 15/9/33

NIDO-000053, Libro Copiador de facturas Nº3, 16/9/33 a 13 /10/34

NIDO-000054, Libro Copiador de factura, 5/19/34 a 24/10/35

NIDO-000055, Libro Copiador de facturas Nº 5, 24/10/36 a 9/1/37

NIDO-000056, Libro Copiador de cartas, 1942

NIDO-000057, Libro Copiador de cartas, 11/6/35 a 15 /2/1940

NIDO-000058, Libro de Registro de facturas, 18/1/41 a 27/11/48

NIDO-000059, Libro de Registro de facturas, 4/5/55 a 31 /12765

NIDO-0000 60, Libro de Registro de facturas, 1/7/64 a 27/4/65

NIDO-000061, Libro de Registro de facturas Nº 2, 4/17/65 a 30/4/65

NIDO-000062, Libro de Registro de facturas Nº 4, 3/1/66 a 9/12/66

NIDO-000063, Libro de Registro de facturas Nº 6, 29/9/68 a 11/2/70

NIDO-000064, Libro de Registro de facturas Nº 7, 11/2/70 a 17/2/72

NIDO-000065, Libro de Registro de facturas Nº 8, 29/2/72 a 28/3/74

NIDO-000066, Libro de Registro de facturas Nº 9, 1/4/74 a 27/12/76

NIDO-000067, Libro de Registro de facturas, 7/11/86 a 15/11/90

NIDO-000068, Reglament de règim interior, 1946

NIDO-000069, Libro de visita, 16/12/57 a 21/5/64

NIDO-000070, Libros d'identitat de les treballadores

NIDO-000071, Inventaris de tot lo que dispossa l'empresa 1931, balances

NIDO-000072, Planos

NIDO-000073, Libro de Oficina de pago de salarios, Nº 6 12/52 a 9/53

NIDO-000074, Libro Oficial de pago de salarios, Nº 5 octu.-1950 a nov.-1952

NIDO-000075, Registro de facturas, 15/12/66 a 24/9/68

NIDO-000076 Libro de Balances, 1/66 a 7/70